ROMANOS 1

1An, Pablo, tetsikasen_nuu̱ xujunbi, xi tetsa'exangi_ra̱ Jesucristo xi xakji'i kjinukjuanina̱ nga ku̱aa̱n apóstore 'ba 'ejñat'axinna̱, tuxi sikja'axtiuyaña̱ en ndare. 2Kui xi nixtjin kuatse jan kitsu nga kitsja ts'a Na'enchana nga kitsikinchja nchja chinga profetare, jotsa'en kua'indut'a xujun tsjere, 3xi tsuyana ngat'are Na'enna Jesucristo xi Ki'ndire Na'enchana mani. Kui xi ntjere David jendibani nga kuán jngu xuta ngasun'nde. 4'Ba nga ja'aya nganire ngajinre mik'en 'ba=tsa'en kis'ejñatsejenni nga kui xi Ki'ndire Na'enchana xi tjinre kjua'ñu, jotsa'en tsinkjin kakunna Isennixtjintsje xi tsitsjena. 5Ngat'are Jesucristo= Na'enchana kitsjana̱ kjuandabi nga jngu apóstol kuáa̱n. Tuxi sikja'axtiuyaña̱ en ndare ngajinre ngatsi'i naxinanda xi tjin, tuxi xuta ngatjamakjainnire ngat'are kui 'ba ngatatsik'etjusunni enre nga sichjire ja'enre. 6Xi 'ba nde kio tetsubajin_ru ngayeje xi kinchjanu Na'enchana nga xuta xi tse'e Jesucristo kuon. 7Na'enchana tsimejénnu jun ngatsi'u xi makjainnu ngat'a tse'e xi tetsubo Roma 'ba kinchjanu nga kuon xuta tsje xi tse'e. Ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 8Titjunfara̱, ngat'are Jesucristo tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana ngat'anu ngatsi'u, ngat'a ngayéje ngasun'ndio nda inyanchja xuta ngat'are jotsa'en makjainnu Na'enna. 9Na'enchana xi ko fani ngayéje inimana̱ tetsa'exat'a_ra̱ nga tetsikja'axtiuyaa̱ en nda ngat'a tse'e Ki'ndire be= nga ngantsjai fa'etsjena̱ ngat'a tsojon nga fakua̱. 10Mi'antsjai_ra̱ Na'enchana tsa kui xi tsu kakun tuchan jngu nixtjin sja'ndena̱, nga ku̱an kjuikun_nuu̱. 11Ngat'a ne mejénna̱ skue_nuu̱, tuxi kuasekoni_nuu̱ nga sa̱kunu mé= xi tsjana Isennixtjintsjere Na'enchana, 'ba nga nda kixi kuinyo ngat'are Na'enna. 12Asa jo tsu en, mejénna̱ kionga je tejñaa̱ ngajinnu kua'e nga'ñukaña_ra xingia ngat'are jotsa'en tujngu makjainna jun ko an. 13Jun nts'ia̱, mejénna̱ nga xio nga je nda'e mejénnina̱ kjuikun_nuu̱, tunga ka'nda nganda'e tojo tjin tsajmi xi ti'bechja'ndena̱. Ngat'a mejénna̱ sa'aa̱n ngajinnu ndekuini xa xi tetsa'aa̱n ngajinre naxinanda xi yak'a tuxi skueña̱ kjuandare xana̱ ngat'a tsojon ngayeje. 14Na'enchana 'exana̱ 'ba tjinnere nga sa'aa̱n xare ngajinre tu'ya xutañu, a xuta xi mare en griego= asa kja'e xuta=, a xi chjine= asa xi nimé kjiña'anre. 15Kui= kjuañu ne 'ñu mejénnina̱ nga 'ba nde sikja'axtiuya_nuu̱ enre Na'enchana jun xi tetsubo naxinanda Roma. 16Bi masubana̱ ngat'are en ndare Na'enchana, ngat'a kui= xi kjua'ñure Na'enchana xi tsik'angi ngat'are kjua'ñure je ngatsi'i xuta xi makjainre ngat'are kui, ch'anira xuta judío ko xuta naxinanda xi yak'a. 17Ngat'are kui en ndare xi bakutsejenna jótsa'en ku̱akixi xuta ngixkun Na'enchana, tu ngat'are nga makjainre 'ba nga janda ku̱akjain ngisare, jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Xi kixi ngixkun Na'enchana, kui xi s'ere xi kjuabenichun fa tu ngat'are nga makjainre.” 18Ngat'a s'ejñatsejen kjuastire Na'enchana xi ndibani ngank'aa. Ndibanere ngatsi'i xuta xi bi bekun kui nga inyatsa'en tsajmi xi bi nda, xi nga ko kjuach'okunre 'bechja'ndere yojore nga xiare xi kjuakixi. 19Ngat'a tijñatsejenre xutabiu mé= xi 'yare ngat'are Na'enchana, ngat'a ndekui 'ejñatsejennire. 20Ka'nda nga kitsinda Na'enchana ngasun'ndio, 'ya=re mé= xi bi matsejen ngat'are kui. Kibi= nga tujngu kui xi Na'enchana 'ba nga kjua'ñure niñajanni kjuet'a. Kibi nda 'yare nga chutsejenre mé= xi kitsinda. Kui= kjuañu tsajainni jótsa'en kuasekoni yojore xutabiu. 21Ngat'a ninga tsa tsabe ngat'are Na'enchana xutabiu, bi kitsichjire jotsa'en machjen 'ba ninga bi kitsjare kjuanda. Tusa kitsikja'etsjen mé= xi tumé chjire 'ba kis'ejñujinre inima xtanre. 22Kitsu nga kui= xi xuta nkjin kakun, tunga tu xuta chikun kuánni. 23'Ejñat'axin kjuajere Na'enchana xi bi fet'a, 'ba tusa kitsichjire isenre xuta xi fekjua, xi tse'e tjiunise, xi tse'e tjiuba xi ñujun ndsaku 'ba ko xi tse'e tjiuye. 24'Bamani Na'enchana kitsikumare xutabiu ngajinre kjuach'o xi tsu inimare. Ngu tuchume= tsajmi xi tjinre kjuasuba kitsiko yojore xinkjin. 25'Ejñat'axin kjuakixire Na'enchana 'ba tusa en ndesu kuakjainre. Tsabekun 'ba kitsichjire mé= xi Na'enchana kitsinda 'ba bi Na'enchana xi kitsinda tsajmibiu yatesinre. Xi tujngu kui machjen nga sichjire ngantsjai nixtjin. 'Ba ngatjama. 26Kui= kjuañu Na'enchana kitsikumanire xutabiu ngajinre mé= xi 'ñu mejénre, xi tjinre kjuasuba. Ka'nda yanchjinre kitsik'antjaiya ndiya xi Na'enchana kitsjare ngasun'ndebi nga bi nde 'batsa'en kitsichjenni yojore. 'Ba kitsa'en mé= xi bi tsaka'a ndiya xi kitsjare Na'enchana. 27'Ba 'ba nde tsa'en xuta xi'iun kitsik'antjaiya ndiya xi kitsjare Na'enchana ngasun'ndebi. 'Endut'axin yanchjinre nga tusa ndekuini xuta xi'in xinkjin 'ñu kuamejénre. Kitsiko xuta xi'in xinkjin mé= xi masubana. 'Ba kisakure chji xi 'bakore ngat'are kjuach'o xi kitsa'en nga kitsikjetsun yojore. 28Ngat'a jotsa'en nga bi kuamejénre xutabiu nga janda k'uejin kakun nga kui= xi Na'enchana, kui= kjuañu kui kitsikumanire ngajin kjuafa'etsjenre xi tumé chjire, tuxi sa'enni mé= xi bi ma ña'an. 29Ngatsi'i kitse ngajin inimare nkjin kuya tsajmi ch'o. Tu kui mején yejere mé= xi tjinre xinkjin 'ba mastike xinkjin. Kitse ngajin inimare kjuaxin kakun ko kjuachan ko kjuach'onacha 'ba ko kjuach'okun. Tsik'en xuta 'ba nchjandesuta'en xinkjin. 30Tsik'axki xinkjin, 'ba mastike Na'enchana, 'ba 'baxjengi xinkjin. Tsink'a kakun, tu kui nda 'baxje suba yojore, 'ba 'baxjejin kjuafa'etsjenre nkjin kuya kjua xi ch'otjin. Bi tsik'etjusunre xichare, 31ne taja= nindaku, bi tsik'etjusun en xi nchja, tu'yá tsimején, 'ba bi fa'animare xinkjin 'ba ninga ni'yá tsichat'are. 32'Ba be= xutabiu nga Na'enchana je 'ejña kjuatexuma xi tsu nga nga'ya= xi 'batsa'en machjen nga kueya. Tunga tojo 'ba inyatsa'en 'ba nase tsja= mare nga tjin ngisa xi 'ba nde tsa'en ngayeje.

will be added

X\