APOCALIPSIS 12

1'Ba jaskan kuatsejen ngank'aa jngu chuba je xi yakutsejen mé= xi ku̱an. Kji'yare jngu chjun xi ts'atjijunre tsu'biu joni najñu, 'ba na'enso kis'ejña ngi ndsaku, 'ba tejó niñu tjisunre nindaku joni corona. 2'Ba tji'yamore 'ba chajanre ki'ndiu tikji'ndayako. Tifa'a kjuanima nga s'e̱re ki'ndi. 3'Ba jaskan kuatsejen ngani ngank'aa kja'e chuba xi yakutsejen mé= xi ku̱an. Kji'yare jngu tjiuye je xi ini kji'i. Xi tjinre yatu nindaku 'ba te turu, 'ba jngu corona tjisunre nga jngu jngu nindaku. 4'Ba ko ndets'in kiskjefejenya jngu yá xi ján ya ka'a niñu xi tjin ngank'aa 'ba kiskanikja'a ngasun t'anangiu. 'Ba tjiuyebiu xi yatu ku tsakasen ngixkun chjunbiu xi je mején s'e̱re ki'ndi, tuxi skineni ki'ndiu kionga je tsin. 5'Ba chjunbiu kis'ere jngu ki'ndi xi'in. Xi je 'batjinni nga kuatexumare ngayéje naxinanda xi tjin ngasun'ndio ko jngu yaníse xi kicha kuandani. Tunga ki'ndiu kitukja'axin 'ba kichanire Na'enchana ña nga tijña yaxilare. 6'Ba chjunbiu tsanga 'ba kiji nangi t'axin ña Na'enchana 'endare jngu nga'nde, tuxi kio satesinnire jngu mi ko jó sientu yachute ko te nixtjin. 7'Ba jaskan kis'e jngu kjuachan ngank'aa, ña ankje xi Miguel 'mi ko ankje xi tjenko kiskjanko tjiuye xi yatu ku. 'Ba kiskjan tjiuyebiu ko ankje xi tjenko, 8tunga kitsichaja tjiuyebiu 'ba bi nde kuán tsik'endu ngisani ngank'aa. 9Ngu tsichuxje tjiuye jebiu, tjiuye chingo xi chanayi 'mi, xi 'ba nde Satanás 'mi ngayeje, xi 'bonachare ngatsi'i xuta xi tjin ngasun'ndio. Kui 'ba ko ankjere tsichujenngi ngasun'ndio. 10'Ba 'batsa'en kjint'e_ra̱ jngu jnda xi 'ñu kinchja ngank'aa xi 'bi kitsu: Nganda'e sik'angi= Na'enchana xuta xi tse'e, kuakutsejen kjua'ñure 'ba kuatexuma, 'ba Cristore sikjen kjua'ñure. Ngat'a je= tsichuxjejin xi baneje nts'ia, xi nga nixtjin nga nistjen baneje ngixkun Na'enchana. 11Ngat'are jinre xi 'esten Ki'ndi borrego kitsa'en nts'ia, 'ba ngat'are en xi kui kitsuyakixi, ngat'a bi kitsakjun nga kueya. 12'Bamani titsja_ru yojonu xi tetsubo ngank'aa. Tunga nimaxunu jun xi tetsubo t'anangiu 'ba ngajin ndachikun, ngat'a je ja'ejenkunnu chanayiu, 'ba 'ñu kuastire, ngat'a be= nga chuba nixtjin tijña ngisare. 13'Ba nga je tsabe tjiuye jebiu nga je kichanikja'ajen ngasun t'anangiu, kitjenngi chjun xi kis'ere ki'ndi xi'in. 14Tunga kika'ere chjunbiu jó jnga joni xi tse'e tjiuja tse, tuxi ku̱an kuasent'axin kjinnire tjiuye jebiu nga stutjen nga'nde xi je kis'endare nangi t'axin ña sa̱tesinre ján nu masen. 15'Ba sa'e ts'a tjiuye jebiu ts'axje nanda joni jngu ndaje, tuxi nandabiu skjefeni chjunbiu. 16Tunga t'anangiu tsakaseko chjunbiu. Ngu kitju'i jngu ngojo nangiu ña ja'as'en ndaje xi ts'axje ts'a tjiuye jebiu. 17'Ba meni 'ñu kuastike tjiuye jebiu chjunbiu 'ba kiskjanko ntjere xi yak'a, xuta xi tsik'etjusun kjuatexumare Na'enchana 'ba xi kixi 'bejñatjo xi kitsuya Jesucristo. 18'Ba tjiuye jebiu tsik'ejña ndai ndachikun.

will be added

X\