FILIPENSES 4

1'Bamani nts'ia̱ xi tsimijaa̱n 'ba xi ne 'ñu mejénna̱ skuia̱, jun xi kjuatsjana̱ 'ba xi chjina̱, kixi tinyo ngat'are Na'enna, jun xi tsimején_nuu̱. 2Teb'etsa_ra̱ chjun Evodia ko Síntique nga nda ngata'a ngani xinkjin tu ngat'are Na'enna. 3'Ba ji xi nda bisekona̱, te'bets'ara̱ nga tisekue yanchjinbiu. Ngat'a nga kitsikja'axtiuyaa̱ kio, kui yanchjinbiu xi kiskjanntjaikona̱ en ndare Na'enchana. 'Ba nde kitsa'en Clemente 'ba ko xuta xi yak'a xi kitsa'exakona̱. Kui xi je titsut'a ja'enre xujun ña titsut'a ja'enre xuta xi s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a. 4Titsjo ngantsjai ngat'are Na'enna. 'Ba xin ngani_nuu̱, ¡Titsjo! 5Ngatsi'i xuta ngatjabe nga nda inimanu. Je tijña tiña Na'enna. 6Tumé nikjo. Tusa ngantsjai t'e_ru nijmi Na'enchana mé= xi machjennu kionga xiuko. Chja'a_ru 'ba ta'e_ru kjuanda ngayeje. 7'Ba 'batsa'en Na'enchana sjanu kjuaxiure xi ngisa je, xi ni'yá mankjinre. 'Ba kui kjuaxiubiu xi sikuenda inimanu ko kjuafa'etsjennu tu ngat'are Jesucristo. 8'Ba xi fet'ani nts'ia̱, te'bets'a_nuu̱ nga sikja'etsjion xi kjuakixi, xi 'yakun, xi kixi tjin, xi tsje, ko xi tsja kun, 'ba ko xi tjinre ja'en xi nda. Ngayéje xi nda 'ba ko xi ma nitsjare, kui= xi tikja'etsjion. 9'Ba janda tik'etjusun mé= xi yakuya_nuu̱ 'ba xi kixinya_nuu̱ nga si'on, 'ba ko mé= xi kjinu'yo nga kinchjaa̱ 'ba ko xi kji'yo nga kitsa'aa̱n. 'Ba 'ba ti'on, 'ba 'batsa'en k'uejñajinnu Na'enchana xi tsjana kjuaxiu. 10Ne matsjana̱ ngat'are Na'enna nga ja'etsjen nganinu ngat'ana̱. Kjuakixi= nga tuntsjai fa'etsjennu ngat'ana̱, tunga ka'nda nganda'e kisaku ndiya nganinu nga tsikisekonuu̱. 11'Ba bi tsa texia̱n tsa mé= xi chajana̱. Ngat'a je kuánna̱ jótsa'en tsja batejñaa̱ nitojo tsa'en tejñaa̱. 12'Be=ña̱ jotsa'en beni ngajin kjuanima 'ba=nde 'bia̱ jotsa'en beni ngajin kjuanyina. Je kuangakona̱ tume kjuañu, tsa kitse tjinna̱ asa bojona̱, tsa 'ñu tse tjinna̱ asa tumé tjinna̱. 13Chukjuakona̱ tume kjuañu, ngat'a Cristo xi tsjana̱ kjua'ñu. 14Tunga nda kjiño'on nga tsikisekonuu̱ kjuanimana̱. 15'Ba jun xutare naxinanda Filipos 'yañu kibi. Kionga 'etuts'inra̱ nga kitsikja'axtiuyaa̱ en ndare Jesucristo nga je 'etju ngañaa̱ nangi Macedonia, tu jun sani ngajinre ningu xi yak'a xi tsikisekonuu̱ nga kjinikjenkonuu̱ me xi tjinnu. 16Ka'nda nga tsakatejñaa̱ naxinanda Tesalónica, jó ján ndiya kjinikasennuu̱ mé= xi kuachjena̱. 17Bi tsa kjuatjo xi teba'enuu̱ temangisjaa̱. Tusa temangisjaa̱ nga ngisa ngatjas'e ngisanu kjuanyina ngixkun Na'enchana. 18Je kixuntsjaa̱ ngayéje mé= xi kjinikasennuu̱ 'ba ka'nda tji'bangi=na̱ nganda'e. Mé xi kjinikasenkonuu̱ Epafrodito, kui= xi kuajngut'ani ngayéje xi machjenna̱. Kibi jo=ni jngu chje xi ixi jen xi kjebetjo Na'enchana 'ba matsjake. 19'Ba Na'enchana xi Na'enna̱ sjanu ngayéje mé= xi machjennu, jo tjin kjuajere, kui xi tsunire kjuanyina jere Na'enchana xi tijñajinre Jesucristo. 20¡Na'enchana xi Naina, ngatjas'ere kjuaje ka'nda ngantsjai nixtjin! 'Ba ngatjama. 21Ta'e_ru kjuate'ndana̱ ngatsi'i xi xuta tsjere Na'enchana tu ngat'are Jesucristo. Inyatsikasennu kjuate'nda nts'ia xi tjindukona̱ nga'e. 22Inyatsikasennu kjuate'nda ngatsi'i xuta tsjere Na'enna xi tjindu nga'e. 'Ba nde kui xi inyatsa'exa ndaba xuta titjun César, kui xi ngisa 'ñu inyatsikasen ngisanu kjuate'nda. 23Ngat'ejñajinnu kjuandare Na'enna Jesucristo.

will be added

X\