FILIPENSES 2

1'Bamani, ngat'are Cristo tisakuna kjua'ñu, 'ba kjuanimejen xi tijñajinna titsjana kjua'ñukakun, 'ba Isennixtjintsjere Na'enna jngu titsa'enna, 'ba nda nikuenda 'ba fa'animana xingia. 2Kui= kjuañu tijngu kjuatsjana̱. Tu jngu kjuafa'etsjen ngatjas'enu, tu jngu kjuanimejen, 'ba tu jngu ti'on inimanu 'ba ko kakún. 3Tumé ño'on tsa tuxi si'anni_ru xingiu asa tuxi nk'a kjui'noxjeñu yojonu. Tu ngisa= tji'noxjenimo yojonu 'ba tikja'etsjion nga xuta xi yak'a ngisa= chjire tu'bani ko jun. 4Ni'yá ngatatsikja'etsjen xi tu kjuanda tse'e. Tusa ngatamangisjai kjuanda tse'e xi yak'a. 5'Ba=nde tsa'en ngatja'etsjennu jotsa'en kitsikja'etsjen Jesucristo. 6Kui ninga tsa mangusun ko Na'enchana, bi kibiu xi on ye'ere kakun. 7Tusa kui 'echjonre yojore mé= xi tse'e, 'ba kitsa'en yojore joni jngu chu'nda, 'ba ja'etsa'en yojore joni tuxkia xuta ngasun'ndebi. 'Ba tsaka'a isenre xuta ngasun'ndebi, 8ts'axjenima tajngu yojore, 'ba nt'e kitsa'en ka'nda kjuabeya, ka'nda nga kjinik'ent'a kru. 9Kui= kjuañu Na'enchana kitsjanire jngu nga'nde xi 'ñu nk'a, 'ba kitsjare jngu ja'en xi 'nu chjire, xi ngisa 'ñu je tu'bani ko ngayéje ja'en xi yak'a, 10tuxi kionga kuinu'yani ja'enre Jesús, kuinyakunch'in tsi'i xi tjin ngank'aa ko ngasun'ndebi 'ba ko ngi nangiu. 11'Ba ngatsi'i xi tjin sikixiya nga Jesucristo xi Na'enna, tuxi sa̱kunire kjuaje Na'enchana. 12'Bamani jun nts'ia̱ xi tsimijaa̱n, jotsa'en kjinik'etjusunntsjainuu̱ nga tsakatejñajin_nuu̱, 'ba bi tsa tu kionga tsakatejñajin_nuu̱, ngisa= nda tik'etjusunnuu̱ nganda'e nga kjin tejña_nuu̱. Takutsijon jo tsa'en tetsubo nga je ts'angiu 'ba ngatjas'enu kjuakuncha. 13Ngat'a Na'enchana titsa'en xare ngajinnu, tuxi ku̱amejénninu 'ba sik'etjusunñu mé= xi nda, jotsa'en matsjare Na'enchana. 14Tsa tjin mé= xi si'on, bi mastinu nga 'ba ño'on 'ba bi chjutiu, 15tuxi ni'yá sa̱kujinnire ngat'anu tume jeñu. Jun xi ki'ndire Na'enchana kuon tjinnere nga tsje tetsubajin_ru xuta ch'okun xi tjin nixtjin nganda'e. Ngatamatsijon ngajinre xutabiu joni niñu xi matsejen ngajñu, 16ngat'a nda tenyajiun en xi tsjare kjuabenichun xuta. Tsa 'ba si'on, tsja s'e̱na̱ nixtjin nga kjua'e ngani Cristo. Ngat'a kio xiare nga bi tu kjuatjo tsakajmia̱ 'ba kitsa'exajin_nuu̱. 17Kjuamakjainnu jo=ni chje xi ba'e_ru Na'enchana. 'Ba tsa kjuinik'enna̱ nga'e, an xi kjuechumaa̱ joni chje xi sijngut'a chje xi ba'e_ru Na'enchana. Tunga tsja s'e̱na̱ ninga 'ba kuata'aa̱n, 'ba ñatjen tsitsjaa̱ kjuatsjabi ko ngatsi'u. 18'Ba nde 'batsa'en ngatamatsjanu, 'ba ñatjen titsjo kjuatsjanu ko an. 19Ngat'are Na'enna Jesús tekuyaa̱ nga xati sikasenkun_nuu̱ Timoteo, tuxi tsja s'e̱nina̱ nga kuint'ia̱ en ngat'a tsojon. 20Tsajain ngisana̱ ngijngu joni kui, xi 'ba fa tsa'en tsikja'etsjen joni an 'ba xi 'ñu mafore ngat'a tsojon. 21Ngat'a ngatsi'i xuta mangisjai xi tu kjuanda tse'e 'ba bi kjuanda xi tse'e Jesucristo. 22Tunga je 'yo jótsa'en Timoteo, 'ba jótsa'en titsa'exakona̱ nga titsikja'axtiuyakona̱ en ndare Jesucristo, joni jngu ki'ndi xi tibaseko na'enre. 23'Bamani tekuyaa̱ nga ta'a sikasenkun_nuu̱ kui kionga je skuia̱ jó s'e̱ kjuana̱. 24'Ba tekunra̱ Na'enna nga an fa suba kjuikunxati_nuu̱ kio. 25Tunga nganda'e tetsikja'etsjia̱n nga tjinnere nga sikasenkun ngani_nuu̱ nts'ia Epafrodito. Kui xi titsa'exakona̱ 'ba tikjanntjaikona̱ ngat'are Cristo. Kui xi kjinikasennuu̱, tuxi kuasekonina̱ nga sa'en mé= xi machjenna̱. 26'Ñu mejénre nga skue nganinu 'ba ñu timafore ngat'a jun kjinu'yo nga kisatechi'in. 27'Ba kjuakixi= nga 'ñu kisatechi'in 'ba je mején k'en tsakaiñu. Tunga Na'enchana ja'animare ngat'are kui 'ba kitsinda. 'Ba bi tu kui tajngu, 'ba=nde an ja'animara̱ Na'enchana, tuxi bi 'ñu s'e̱ngisanina̱ kjuaba. 28Kui= kjuañu mejénnina̱ sikasenkunxatini_nuu̱, tuxi tsja s'e̱ nganinu nga xia ngañu 'ba tuxi bi nde 'ñu ba s'e̱nina̱. 29Ngat'are Na'enna chja'atjo ko 'ñu tsé kjuatsja Epafrodito. Timijón xuta xi 'batsa'en joni kui. 30Ngat'a ngat'are xare Cristo nga je mején k'en tsakaiñu. Kui kitsjare yojore xabi ninga tsa kueyantjai, tuxi sijnguni xa xi chaja ngisa nga si'on ngat'a tsa'an.

will be added

X\