FILIPENSES 1

1An, Pablo, 'ba ko Timoteo, ji̱n xi teña'axat'a_ri̱ Jesucristo, tenikasenri̱ xujunbi ngatsi'i xuta tsjere Na'enna xi tjin naxinanda Filipos, xi tujngu tjinduko Jesucristo, nga ko nchja ngakure ningu 'ba ko nchja xi baseko. 2Nga Na'enchana 'ba Na'enna Jesucristo ngatatsjanu kjuandare 'ba kjuaxiure ngajin inimanu. 3Ngantsjai nga fa'etsjenna̱ ngat'anu, tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana. 4'Ba ngantsjai nga 'bets'antjai tsi'i_nuu̱ jun, matsjana̱ nga 'ba tsa'aa̱n. 5Ngat'a ñatjen teña'axat'a_ra en ndare Jesucristo, 'nda nixtjin nga titjun kuakjainninu 'ba ka'nda nganda'e. 6'Ba bere takuaa̱n nga Na'enchana xi 'etuts'inre nga kitsa'en ngajinnu xa xi nda, 'ba kui xi nda kueko nduju= ka'nda nixtjin nga kjua'e ngani Jesucristo. 7'Ba nda tjin ngat'ana̱ nga 'batsa'en tsikja'etsjia̱n ngat'anu ngatsi'u, ngat'a ngajin inimana̱ tetsubajiun. Ngat'a ndekuini kjuandare Na'enchana xi techjubekonuu̱ ninga tsa nduya tekjiyaa̱, 'ba ninga tsa ngixkun xutaxa tetsikjanntjaa̱ 'ba tetsikixiyaa̱ en ndare Jesucristo. 8Ngat'a Na'enchana be= jo tsa'en fa'etsjenna̱ ngat'anu ngatsi'u nga tjo tsa'ennu ko kjuanimejenre Jesucristo xi tijñajinna̱. 9'Ba 'bitsa'en 'bets'antjai_nuu̱ jun: nga Na'enchana janda 'ñu ngatatsije ngisa kjuanimejénnu ko kjuafa'etsjen xi kixi 'ba ko kjuamankjin xi nda. 10Meni nga ku̱an xja'ajinñu mé= xi nda 'ba tuxi tsje kuetsubañu 'ba tumé xi skanejeñu nixtjin nga kjua'e ngani Cristo. 11Kui nixtjinbiu kuakutsejen nkjin kuya tsajmi xi nda xi kjiño'on tu ngat'are Jesucristo, tuxi 'batsa'en s'ejñatsejenni kjuajere ko kjuanichjire Na'enchana. 12Jun nts'ia̱ xi tsimejénna̱, mejénna̱ nga xio mé= xi tu kuata'aa̱n nga'e, kui=biu kitsja nga'ñu ngisa nga kijinduju en ndare Jesucristo. 13Ngat'a ngatsi'i chasoldadure xuta titjun ko ngatsi'i xuta xi yak'a je tsabe nga tu ngat'are Cristo nga kjiyaa̱ nduya. 14Kui kjua nga nduya tekjiyaa̱, mején ngatsi'i nts'ia ngisa inyasaku nga'ñure nga inyatsikja'axtiuya en ndare Na'enchana nga bi inyatsakjun. 15Kjuakixi= nga tjin xuta xi tsikja'axtiuya en ndare Cristo ngat'a maxinre ngat'a tsa'an 'ba mejénre k'uejñatitjunna̱. Tunga tjin= yak'a xi inyatsikja'axtiuya nga ko ngayéje inimare. 16Kui xutabiu inyatsikja'axtiuya enre Na'enchana ngat'a tjinre kjuanimejen 'ba be nga kjiya nga'e tuxi sikjanntjaiñaa̱ 'ba sikixiyaña̱ en ndare Na'enchana. 17Tunga xuta xi yak'a, inyatsikja'axtiuya ngat'are Jesucristo nga tu kjuanda tse'e. Bi kjuakixini nga 'ba inyatsa'en, tu ngisa= mejénre nga saku ngisana̱ kjuanima nga nduya tekjiyaa̱. 18Tunga bi kuenda tsa'aa̱n. Nisi= tjin xi tu 'ba inyatsa'en sa asa ko ngayéje inimare, tunga tojo tifa'axtiuya en ndare Cristo, 'ba kui= xi tsja= mana̱. 'Ba 'ñu s'e̱ngisana̱ kjuatsja. 19Ngat'a 'be=ña̱ nga ngayéje xi temata'aa̱n nga'e, kui xi sa'en nga sik'angina̱ tu ngat'are nga te'bets'antjainuu̱ 'ba nga ko Isennixtjintsjere Jesucristo tibasekona̱. 20'Ba jotsa'en 'ñu mejénna̱ 'ba tekuyaa̱ nga niñajanni sa̱kuna̱ kjuasuba. Tunga ko ngayéje kjua'ñukakun nganda'e joni ngantsjai xiare kjuajere Cristo ngat'are mé= xi tjimata'en yojona̱, ninga tsa tejñakua̱n asa tsa je 'eyaa̱. 21Xi ngat'a tsa'an, tsa tejñakua̱n, tejñakunñaa̱ ngat'are Cristo. 'Ba tsa kueyaa̱, tu ngisa= sa'ensaa̱n. 22Tunga tsa ku̱atejñakun ngisaa̱ nga'e ngasun'ndebi 'ba ku̱an kuiko nduju ngisaa̱ xa xi kika'ena̱, ngu bi 'bia̱ mé= xi skja'ajia̱n. 23Ngat'a nga masenre ngojó tsajmibi tesenyaa̱. Jngu ka'ani, mejénna̱ k'uejñaa̱ ngasun'ndebi nga kuikatejñaa̱ ko Cristo, ngat'a ngisa= 'ñu nda tjin ngat'a tsa'an. 24Tunga xi ngijngu ka'a nde, 'ñu= machjen ngisa nga ku̱atejñakun ngisaa̱ nga tu kjuandanu. 25'Ba ngat'a bere takuaa̱n kibi, kui kjua 'beña̱ nga ku̱atejñakun ngisaa̱ 'ba nga kuatejñajin ngisa_nuu̱ ngatsi'u, tuxi 'ñu s'e̱jin ngisaninu 'ba tuxi tsja s'e̱ninu nga makjainnu. 26'Ba 'batsa'en, s'e̱ngisanu kjuakixi nga sichji_ru Cristo Jesús ngat'a tse'e mé= xi tu kitsa'en ngat'a tsa'an kionga kjuechujin ngani_nuu̱. 27Ngu tu kui sani kibi: tetsubo jotsa'en bakuyana en ndare Cristo. Tsa kjuikutsejen_nuu̱, skueñaa̱ jótsa'en tetsubo. 'Ba tsa kjin tejñaa̱, kuint'ia̱ en ngat'anu, nga kixi tenyo, nga ndejnguni kjuafa'etsjennu, 'ba nga jngu ño'on yojonu nga ñatjen temixkjanntjo ngat'a tse'e kjuamakjain xi bakuya en ndare Na'enchana, 28'ba nga niñajanni tekun_ru xi stikenu. Ngu kibi= chubare xi baku nga sichaja xutabiu, tunga jun k'uangiu ngat'a Na'enchana sik'anginu. 29Ngu xi kitsa'enu ngat'are Cristo bi tu nga ku̱akjainnu ngat'a tse'e kui, 'ba=nde nga xjo'o kjuanima ngat'are kui. 30Ngat'a jun 'ba=nde temixkjanntjo ngat'are Cristo nganda'e joni an. Kji'yañu jotsa'en kiskjanntjaa̱ ngat'are Cristo 'ba nganda'e tenu'yañu nga tojo tetsikjanntjai ngisaa̱.

will be added

X\