SAN MATEO 8

1Kionga Jesús jendejen ngani ngijñacho, ne nkjin xuta jendetjenngi. 2'Ba kio ja'ekun Jesús jngu xuta xi chi'in fe'ndujun kunre 'ba tsakasenkunch'int'are 'ba kitsure: ―Ji na'en, tsa mejénri, ku̱an sitsjenaa̱ nga xja'axinnaa̱ chi'in xi kunna̱. 3'Ba Jesús kitsu nga yanere ntsja xi tji'mio: ―Mejénna̱. Ngatamatsje ngani. 'Ba ndekui ni chubabiu kuanda chi'in fe'ndujun xi kunre xutabiu. 4'Ba 'batsa'en Jesús kitsure: ―Tu'yá 'be_ri nijmi. Tusa t'ikaku_ri yojori na'miu 'ba ta'e chje jotsa'en yatexuma Moisés, tuxi 'ba tsa'en skuekixini xuta nga je kuandai. 5Kionga ja'as'en Jesús naxinanda Capernaum, ja'ekun jngu ngakure chasoldadu nga ja'ekets'are jngu kjuanda. 6'Ba kitsure: ―Ji na'en, chu'ndana̱ tji'me nga kjijña ni'yana̱. Bi nde ma fini 'ba ne 'ñu onre. 7'Ba Jesús kitsure: ―An= kjuitsindaa̱. 8Tunga xi ngakure chasoldadu kitsu: ―Na'en, bi bakinna̱ nga ni'yana̱ kuitjas'en. Tu t'exasai 'ba chu'ndana̱ ku̱anda. 9Ngat'a 'ba=nde an, tjin= xi batexumana̱ 'ba 'ba=nde tjinna̱ chasoldadu xi batexuma_ra̱. Kionga jngu xin_ra̱: “T'in”, ngu fi. 'Ba kionga kja'ere xin_ra̱ “Jabi”, ngu ndiba. 'Ba tsa jngu chu'ndana̱ xin_ra̱: “Ti'en tsajmibi”, ngu tsa'en. 10'Ba kionga Jesús kjint'e en xi kitsu xutabiu, tu 'ba= kuánre 'ba kitsure xuta xi tjenko: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Nisajnguú xuta xi tse'e Israel 'bia̱ xi 'bitsa'en makjainre jotsa'en makjainre xutabi. 11'Ba xin_nuu̱ nga ne nkjin xuta kjuendibani tuña nga'ndeñu nga k'uendut'ako yamixa nga ñatjen kuakjenko Abraham ko Isaac 'ba ko Jacob ña batexuma Na'enchana. 12Tunga xuta xi tjinni nga tse'e ku̱an ña batexuma Na'enchana, kui= xi satetsojo ngandetsian ñá jñu chun, nga'nde ña ski'nda xuta 'ba ña kuajnga nde'ñu. 13'Ba 'batsa'en Jesús kitsu nganire xi ngakure chasoldadu: ―T'in ngani ni'yari, 'ba 'ba ngatjama jotsa'en mankjainri. 'Ba ndekuini chubabiu kuanda chu'ndare chasoldadu. 14'Ba kionga Jesús ja'as'en ndaba Pedro, tsabe nga nachi'yare Pedro tikjijñasun nachan nga kunre chi'in nt'ai. 15'Ba 'batsa'en kitsiko ntsja chjunbiu, 'ba kitjuxinre chi'inre, 'ba tsisetjen 'ba 'eyare xichine xuta xi echukun. 16'Ba kionga je kua'ña, ja'echanit'are Jesús nkjin xuta xi tjindujinre isennixtjin xi bi nda. 'Ba tu kui en xi kitsu kui ts'axje isennixtjin xi bi nda, 'ba kitsinda ngatsi'i xuta xi sefesun. 17'Ba kuán tuxi 'etjusunni enre Na'enchana xi kitsu profeta Isaías: “Kui= xi kiko chi'inna 'ba ja'axin ña kjinena.” 18Kionga Jesús tsabe nga nkjin xuta kitsendaire, 'batsa'en 'exa nga kjua'axtiu xingunda ndachikun. 19'Ba 'batsa'en kitsitiñat'are jngu chjine kjuatexuma 'ba kitsure: ―Maestru, an kjuitjenngira̱ nituña ña k'uin. 20'Ba Jesús kitsure: ―Tjiuba xi tjin ngi ngijño tjinre ngijo ña fik'enduya, 'ba tjiunise xi tutjen ngank'aa tjinre ndaba. Tunga Ki'ndire Xuta xi'iun, tsajainre nga'nde ña tsikja'aya. 21'Ba ngijngu xutare Jesús kitsu ngani: ―Na'en, ta'e'ndena nga titjunfara kuik'eyanijia̱n na'enna̱. 22'Ba Jesús kitsingojore: ―Ndetjenngina. T'ejñe mik'ion nga kui ngat'eyanijin mik'en xinkjin. 23'Ba 'batsa'en Jesús ja'as'en barku, 'ba ko xutare ngayeje. 24'Ba kionga tjenjin ndachikun ta'a jendiba jngu ntjo'ñu, ka'nda tsindiure nando niki ya'mo barku. Tunga Jesús kjijñafe. 25'Ba 'batsa'en kint'e xutare nga kitsikja'are 'ba kitsure: ―¡Na'en, tik'anginii̱! ¡Je tetiungijndia! 26'Ba Jesús kitsingojore: ―¿Ánñu tekunñu? ¡Á tsa'en chuba makjainninu! 'Ba 'batsa'en Jesús tsisetjen 'ba jatiko ntjo ko ndachikun, 'ba kis'exiu. 27'Ba nchjabiu kuakunre 'ba kitsure xinkjin: ―¿'Yá= tsé xutabi nga ka'nda ntjo 'ba ko ndachikun tsik'etjusunnire? 28'Ba kionga Jesús echu xingunda ndachikun, nangire xuta tse'e Gadara, kio kitsitiñat'are Jesús jó nchja xi tjindujinre isennixtjin xi bi nda. Kui tjindu ngajin tsju 'ba ne ts'en ngayeje, kui kjua tu'yá nde manikakun fa'a ndiyabiu. 29'Ba nchjabiu kitsu nga kiskji'ndaya: ―Ji Jesús, Ki'ndire Na'enchana, ¿mé= xi tjinri ngat'a tsajain? ¿A tjen ja'enikja'anii̱ kjuanima kionga kje fechujín nixtjin? 30'Ba ngubare nkjin tjiuchinga inyakjine xka ngijña. 31'Ba isennixtjinbiu 'ets'are Jesús nga kitsu: ―Tsa kui'naxjejinnii̱ nga'e, tusa ta'e'ndenii̱ nga kuitjas'enjin_ri̱ tjiuchingo. 32'Ba Jesús kitsure: ―Tangiun. 'Ba 'batsa'en isennixtjinbiu 'etju ngajinre nchjabiu 'ba ja'as'enjinre tjiuchingabiu. 'Ba tu mangatsanga ngatsi'i tjiuchingo nga kitsikintjai yojore ña nk'a chun ngandai ndachikun, 'ba kio jesun ngajin nando. 33'Ba nchja xi inyatsikuenda tjiuchingo, tsanga. 'Ba kionga echu ngajin naxinando, ye'e yeje nijmi mé xi kuán 'ba mé xi kuánre nchja xi tjindujinre isennixtjin xi bi nda tsakaiñu. 34'Ba 'batsa'en ngatsi'i xutare naxinando kikun Jesús. 'Ba kionga je ja'ekun, 'ets'are nga ngat'etjujin ngani nangibiu.

will be added

X\