SAN MATEO 27

1'Ba kionga je kis'e isen, ngatsi'i xi ngakure na'mi ko nchja chingare naxinando joyare jótsa'en ku̱an kjuinik'enni Jesús. 2'Ba tji'ñure nga kiko 'ba kitsingantsjare Pilato, xuta ngaku Romano. 3'Ba Judas, xi kitsingantsja Jesús, nga tsabe nga 'exa xutaxo nga kjuinik'en, 'ñu on kuánre 'ba kikani nganire xi ngakure na'miu ko nchja chingare naxinando nga kate tonbiu xi plata ni. 4'Ba kitsure: ―Je kiskjejia̱ ngat'a kitsingantsjaña̱ jngu xuta xi tsajainre je nga kjuinik'en. Tunga nchjabiu kitsingojore: ―'Ba ji̱n, ¿mé= kuendani̱ kibiu? Tu kuenda tsiji. 5'Ba kio Judas 'etsojoya ton ngaya ningu 'ba kiji nga kiskanijndusin yojore. 6'Ba xi ngakure na'miu 'eñajan tonbiu, 'ba kitsure xinkjin: ―Kui tonbi jinre xuta= kis'engini, 'ba kjuatexumo bi tsja'nde nga k'ueya kaxa tse'e ton chje. 7'Ba 'endako xinkjin nchjabiu nga ko kui tonbiu kuatse jngu nangi xi xu'bare xuta xi Tsinda Tiji 'mi, tuxi kio s'e̱yanijinni xuta xi xin ndibani. 8Kui kjuañu Nga'nde Jin 'mini nangibiu ka'nda nganda'e. 9'Ba 'batsa'en 'etjusun enre Na'enchana xi kitsu profeta Jeremías: “Kiskjebe nchjabiu nga kate ton xi plata ni, chji xi 'enda nchja xi tse'e Israel nga 'ba tjin chjire xutabiu. 10'Ba ko kui tonbiu tsatseni xu'bare xuta xi Tsinda Tiji 'mi, jofatsa'en kitsuna̱ Na'enchana.” 11Ngu Jesús sejña ngixkun xuta titjun Pilato, 'ba kui 'bitsa'en tsiningiyare: ―¿A ji= ni reyre xuta judío? 'Ba Jesús kitsingojore: ―Ji xi je 'ba kisji. 12'Ba kionga xi ngakure na'miu ko nchja chingare naxinando inyabaneje, Jesús nijnguú en kinchja. 13'Ba kio Pilato kitsure: ―¿A bi tenu'ye mé= xi inyatsu ngat'ari? 14Tunga Jesús nijnguú en kitsingojore. Kui kjua tu 'ba= kuánkjinnire xuta titjun. 15'Ba xuta titjun je ngare nga ngajin xki s'i pascua tsik'ejñandai jngu xuta nduya xi naxinando skui'a. 16'Ba kui nixtjinbiu tijña nduya jngu xuta xi bexkun tsi'i xuta ngat'a ch'o kitsa'en, xi Barrabás 'mi. 17'Bamani, kionga je kuañajanni xuta, Pilato tsiningiyare: ―¿'Yá= xi mejénnú nga sik'ejñandai_nuu̱? ¿A Barrabás=, asa Jesús xi Cristo 'mi=? 18Ngat'a Pilato kuankjinre nga tu kjuaxinkakun= nga kjiningantsjare Jesús. 19'Ba nga Pilato tijñasun nga'nde ña tsa'en kjua, ja'ek'inre en xi kitsikasen chjunre: “Bi ji nungijin kjua yojori ngat'are xutabiu xi tumé je tjinre. Ngat'a sa'e ngajñu ne ch'otsa'en kaba'e chinina̱ ngat'are kui.” 20Tunga xi ngakure na'miu ko nchja chingare naxinando, inya'a xuta xi kio kuañajan, nga skui'a nga kjuinik'ejñandai=re Barrabás, 'ba nga kjuinik'en Jesús. 21'Ba xuta titjun tsiningiya nganire: ―¿Ñáre ngojó nchjabi mejénnú nga sik'ejñandaa̱? 'Ba xutankjiun kitsu: ―Barrabás. 22'Ba Pilato tsiningiya nganire: ―¿'Ba mé= xi sikua̱ Jesús xi Cristo 'mi? 'Ba ngatsi'i kitsu: ―¡Kru tjat'ai! 23Tunga Pilato kitsu nganire: ―Ngu, ¿mé= kjua xi ch'o tjin xi kitsa'en kui? Tunga xutankjiun ngisa 'ñu kiski'ndaya 'ba kitsu: ―¡Kru tjat'ai! 24'Ba Pilato tsabe nga tumé tisaku ndiyare, nga tusa 'ñu inyakji'ndaya ngisa xutankjiun nga inyamakjanre. Kui kjuañu kiskjebeni nanda 'ba yanejun ntsja ngixkun xutankjiun 'ba kitsu: ―Bi kuenda tsa'an ngat'are jinre xutabi, tu kuenda tsojon. 25'Ba ngatsi'i xuta kitsingojo: ―Ji̱n ko ki'ndini̱ ngatamajeni̱ ngat'are jinre xutabi. 26'Ba 'batsa'en Pilato kitsik'ejñandaire Barrabás, 'ba sa'e 'exa nga s'e̱re Jesús, 'ba kitsingantsja tuxi s'e̱t'ani kru. 27'Ba meni chasoldadure xuta titjun kiko Jesús ni'ya masen xi pretorio 'mi, 'ba sa'e kinchja tsi'ire chasoldadu xinkjin nga tsikinyandai tsi'ire. 28'Ba ts'axjere najñure Jesús 'ba kitsik'ejñaxte jngu najñu ini. 29'Ba kitsinda jngu corona xi na'ya ni 'ba 'esun nindaku, 'ba ntsja kixi kitsika'a jngu yant'e joni yanise. 'Ba tsinyakunch'in ngixkun 'ba tsejnuke nga kitsure: ―'Nda na'en, reyre xuta judío. 30'Ba nde 'etiajunre, 'ba ndekuini ya xi ya'a tso'ontjai nindaku. 31'Ba jaskan nga je 'batsa'en tsejnuke, ja'axinre najñu ini xi kitsik'ejñaxte, 'ba kitsikaja ngani xi najñure fa Jesús. 'Ba 'etjuko tuxi kuat'ani kru. 32'Ba kionga je 'etju kio, kisatejin jngu xuta xi Simón 'mi xi nangi Cirene tse'e. Xi chasoldadu kitsika'akjua'ñu krure Jesús. 33'Ba meni echu nga'nde xi Gólgota 'mi. (En xi tsunire: nga'ndere nindaku mik'en.) 34'Ba Jesús kitsa'ere binu xi ko tsajmi sja ts'atjijin, tunga kionga je kiskut'a, bi kits'ini. 35'Ba kionga Jesús je yat'a kru, chasoldadu kitsiskaya najñure Jesús tuxi skueni ñáre xi k'uakore 'ba kitsik'abire xinkjin. 36'Ba sa'e kio tsik'endu tuxi sikuendani. 37'Ba ngasun nindaku kis'et'a jngu yate ña kua'indut'a mé= kjua tjinik'enni. 'Ba 'bitsa'en kua'indut'a yatio: “Kibi= xi Jesús xi reyre xuta judío.” 38'Ba ñatjen kis'et'ako kru Jesús jó chacheje, jngu ngate kixire 'ba jngu ngate skjunre. 39'Ba xuta xi kio inyafa'a ch'o inyatsure Jesús nga inyatsik'atji nindaku: 40―Ji xi sikjekjuai ningu 'ba nga ján nixtjin xjunitjen ngani tsakaiñu, ngu tsa Ki'ndire Na'enchana kuáin, tik'angi yojori 'ba t'etukajent'ai kru. 41'Ba 'ba=nde tsa'en inyabejnuke xi ngakure na'miu ko chjine kjuatexuma 'ba ko nchja chingare naxinando nga inyatsure xinkjin: 42―Kui xutabi kitsik'angi= kja'e xuta, tunga bi mare nik'angi tajngu yojore. Ngat'etukajent'a kru nganda'e tsa kui xi reyre xuta tse'e Israel, tuxi 'batsa'en ku̱akjainnina ngat'are kui. 43'Ñu makjainre ngat'are Na'enchana, ngu ¡Na'enchana ngatatsik'angi nganda'e tsa kjuakixi nga 'ñu tsimején! Ngat'a 'ba= kitsuna nga kui xi Ki'ndire Na'enchana. 44'Ba chacheje xi ñatjen kis'et'ako kru, 'ba nde ch'o inyatsure. 45'Ba 'nda nga nyusen 'ba ka'nda chu̱ba̱ ján nga kuangixun, ngayéje ngasun'ndio kis'ejñu. 46'Ba nga je mején chu̱ba̱ ján Jesús 'ñu kiski'ndaya, 'ba kitsu: ―Elí, Elí, ¿lama sabactani? (En xi tsunire: Ji Na'en, ji Na'en, ¿ánñu kjinikumaninaa̱?) 47'Ba yak'a xuta xi kio inya kjint'ere 'ba kitsure xinkjin: ―Profeta Elías tinchjare kui. 48'Ba ta'a, jngu xuta xi kio sejña tsangatsanga nga kitsika'nyi jngu tsanga ko binu san. 'Ba jngu yanaxu 'eku 'ba kitsitiñat'are Jesús tuxi k'uini tsakaiñu. 49Tunga xi yak'a kitsu: ―¿Mé= ña'anni? Xutsijan tsa Elías kjua'ek'ajent'a kru. 50'Ba Jesús, 'ñu kiski'ndaya ngani 'ba k'en. 51'Ba jó ya kuán najñu xi kitjenchja nga'nde xi 'ñu tsje tse'e ningu, jendibajenni 'nda ngank'are ka'nda ngi'ndere nga kitijndajen. 'Ba nangiu jatse, 'ba naxi tsakjan. 52'Ba tsjure mik'en kitju'i, 'ba nkjin xuta xi kuakjainre ngat'a tse'e Na'enchana ja'aya nganire. 53'Ba 'etju tsjure, kionga je ja'aya nganire Jesús, 'ba ja'as'en naxinanda tsje Jerusalén ña nkjin xuta yakure yojore. 54'Ba kionga xi ngakure chasoldadu 'ba ko xi ñatjen inya nga inyatsikuenda Jesús tsabe nga jatse nangiu 'ba ko ngayéje xi kuán, 'ñu kitsakjun 'ba kitsu: ―Kjuakixi=nini nga kui xutabi Ki'ndire Na'enchana. 55'Ba kio inya nkjin yanchjin xi kjin inyakutsejen xi 'nda nangi Galilea jendetjengini Jesús nga tsikinyako. 56'Ba xi inya ngajinre yanchjinbiu María Magdalena, María nare Santiago ko Kuse, 'ba ko nare ki'ndire Zebedeo. 57'Ba kionga je tjima'ña, ja'e jngu xuta nyina xi Kuse 'mi xi tse'e nangi Arimatea. Xi 'ba nde xutare Jesús kuán. 58'Ba meni Kuse kikun Pilato 'ba tsi'are yojore Jesús. 'Ba Pilato 'exa nga kua'ere. 59'Ba Kuse kiskjebe yojo, 'ba jngu najñu xi tjibe kji'i 'ba xi tsjekoni yaxtejun. 60'Ba kio jngu tsju xatse xi kui tse'e yajñaya, xi kiskju'ngit'a naxiu. 'Ba kionga je kiskanitikja jngu ndiojo tse xi 'echjaxtiukoni tsju, kiji. 61'Ba María Magdalena 'ba ko María xi ngijngu ngankjain tsju tsik'endu. 62'Ba nga kuanyujun, kionga je ja'a nixtjin nga s'enda mé= xi machjen s'i pascua, xi ngakure na'miu ko nchja fariseo kikun Pilato, 63'ba kitsure: ―Na'en, fa'etsjenni̱ nga 'bi kitsu xuta ndesubiu nga tijña ngisa: “Nga je kjue ján nixtjin, kjua'aya nganina̱ ngajinre mik'en.” 64'Bamani tsu'ba, t'exai nga nda ngatamakuenda tsju ka'nda nga kjue nixtjin xi majánni. Tsa chjen ngajñu kjua'e xutare 'ba kuekocheje yojore, 'ba sa'e kuetsure xuta nga je ja'aya nganire ngajinre mik'en. Tsa 'ba sa'en nchjabiu, en ndesu xi jaskan ngisa= ch'o ngisa nga ko mare xi tjun. 65'Ba Pilato kitsure: ―Teko chasoldadu 'ba nda tikuendo tsju jotsa'en nga ngisa nda ku̱annu. 66'Ba meni nchjabiu kiji 'ba 'enere sello ndiojo xi tjichjakoni tsju 'ba kio kitsikinyaxtiu chasoldadu.

will be added

X\