SAN MATEO 23

1'Ba 'batsa'en Jesús kitsure xutankjiun ko xutare: 2―Chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, kui= xi tjinre xa nganda'e joni Moisés nixtjin kuatse jan, ngat'a kui= xi tsuya kjuatexumo. 3'Bamani tsu'ba, tik'etjusun 'ba ti'on ngayéje xi kuetsunu. Tunga bi 'ba ño'on jotsa'en kui, ngat'a bi tsik'etjusun mé= xi tsu. 4'Ba ba'ñu ch'a xi na'enre nga kana, xi bi ma ch'anijin tajngua, 'ba basun tjiare xuta. Tunga kui ni̱ 'bi=tjin ntsja tsik'akore. 5Tusa tsa'en yeje tsajmi tuxi xuta skueni jotsa'en bekun Na'enchana. 'Bamani tsiteya ngisa kaxa ña bayuya xujun xi kua'indut'a enre Na'enchana 'ba 'bet'a stjen ko tjiare, 'ba tsinduju ngisa ntsja'are najñure. 6'Ba matsjare 'bendu nga'nde xi ngisa nda ña tjima jngu s'i 'ba matsjare 'bendusun yaxile xi inyatitjun ni'ya sinagoga. 7'Ba matsjare nga nda nite'ndare ngajin ndetsin 'ba nga maestru k'uinre ngayeje. 8Tunga jun, bi ba'e'ndio nga maestru kuetsunu xuta, ngat'a tu jngu ma sani maestrunu, 'ba nts'io chubo ngatsi'u. 9'Ba tu'yá na'en 'mi_ru nga'e t'anangiu, ngat'a tu jngu ma sani Na'ennu, xi tijña ngank'aa. 10Ninga bi ba'e'ndio nga nai kuetsunu xuta, ngat'a tu jngu ma sani nainu, xi Cristo. 11Xi mejénre nga xiakun ngajinnu, kui= xi tjinnere nga sa'exat'are xi yak'a. 12Ngat'a xi tu kui tajngu nk'a 'baxje yojore, kui= xi kjui'naxjenima. 'Ba xi k'uaxjenima yojore, kui= xi sakure kjuaje. 13¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Ngat'a 'bechja'ndeñu tuxi xuta bi kjua'as'enni ña batexuma Na'enchana. 'Ba ninga jun bi bitjas'ion, 'ba ninga bi ba'e'nde_ru xuta xi mejénre kjua'as'en. 14¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Ngat'a chja'a_ru ni'yare yanchjin k'on 'ba tuxi k'ue'mota'enñu yojonu 'ñu tsé chuko Na'enchana. Tu kjuare kibiu 'ñu tsé kjuanima kuitjaxtiu. 15¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Ngat'a fenu nga betsumo ngasun'ndio ko ndachikun nga minyisjo xuta xi ku̱an ku̱akjainre jotsa'en makjainnu. 'Ba kionga je masjaijngunu, ño'on nga kui xutabiu ngisa 'ñu sa'en ngisa mé= xi tse'e chanayiu nga ko mare jun. 16¡Nimaxuni ngat'anu, jun xuta ka xi baku ndiya_ru xuta! Xi mixun: “Tsa tjin xi sik'axki ngat'are ningu, bi tjinnere nga sik'etjusun enre. Tunga xi sik'axki ngat'are ton xi oro ni xi tjin ngaya ningu, kui= xi tjinnere nga sik'etjusun enre.” 17Jun xuta chikun 'ba ka. ¿Ñáre xi ngisa chjire? ¿A ton xi oro ni=, asa ningu ña tijña Na'enchana xi tsichikunta'en ton xi oro ni? 18'Ba nde mixun: “Tsa tjin xi sik'axki ngat'are altar, kui bi tjinnere nga sik'etjusun enre. Tunga xi sik'axki ngat'are chje xi tijñasun altar, kui= xi tjinnere nga sik'etjusun enre.” 19Jun xi xuta ka kuon. ¿Ñáre xi ngisa chjire? ¿A chje=, asa altar ña Na'enchana tsichikunta'en chje=? 20'Bamani tsu'ba, xi tsik'axki ngat'are altar, kui= xi je titsik'axki ngat'are altar ko xi kio tjindusun. 21'Ba xi tsik'axki ngat'are ningu, kui= xi je titsik'axki ngat'are ningu ko Na'enchana xi kio tijña. 22'Ba xi tsik'axki ngat'are ngank'aa, kui= xi titsik'axki nga'nde ña tsa'en kjua Na'enchana ko Na'enchana xi kio tijña. 23¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Ngat'a ba'e_ru Na'enchana jngu ka'a tsujmi ntje xi tsjare jnda xi chine joni menta, anis, 'ba ko comino jotsa'en kua'indut'a kjuatexumo; tunga nichiyajinñu xi ngisa chjire xi 'ba nde bakuya kjuatexumo: nga kixi kuon ngixkun Na'enchana, nga s'e̱nu kjuanima kakun, 'ba nga kixi ku̱akjainnu enre Na'enchana. Ki=bi xi tjinnere kjiño'on tsakaiñu, 'ba bi kjinichiyajiun nga si'on xi kja'ere. 24Xuta ka xi baku ndiya_ru xuta. Xi nika'angiu tjiunatse 'ba tusa chakameyu tjujion. 25¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Ngat'a jun jo=ni tasa ko tiba xi tu ngandetsinre jejun, tunga ngajin kjuafa'etsjennu kitse kjuacheje 'ba ko nga bi 'bechja'nde_ru mé= xi mejénre yojonu. 26Xuta fariseo ka, titjun taneye ngaya taso, 'ba 'batsa'en ku̱atsje ngastun ngayeje. 27¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Ngat'a jun jo=ni tsju xi tiba kjinik'iya, xi tsja tsa'en 'yare ngasunnk'are, tunga ngayare kitse nindare mik'en ko ngayéje xi jndi. 28Jun= xi 'ba kun, xi ngixkun xuta tsje minyo, tunga ngajin inimanu kitse kjuajonkjain ko kjuach'okun. 29¡Nimaxuni ngat'anu, chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, xi jó nkjon! Xi nindo tsjure profeta 'ba nindachun tsjure xuta kixi xi kis'e nixtjin kuatse jan. 30'Ba sa'e mixun: “Tsa ñara tsiketsuba nixtjin nga tsik'endu xuta chingana, biru ña kuáan xuta xi tsikinyako nga kitsik'en nchja chinga profeta.” 31Nga 'ba mixun, nde jun= 'beta'enñu nijmi yojonu nga jun xi ntjere xuta xi kitsik'en nchja chinga profeta. 32Ngu, tusa tikjet'o mé= xi nchja chinganu 'etuts'inre. 33¡Jun tjiuye ko ntjere tjiuye! ¿Jótsa'en ku̱an kuiyuñu nga bi kuangiun ngajin ndi'i xi bi 'boya? 34Kui kjuañu, an sikasenni_nuu̱ nchja chinga profeta ko nchja nkjikakun ko chjine kjuatexuma. Tunga yak'a sik'ion 'ba k'uet'o kru, 'ba yak'a kjua_ru ngaya ni'ya sinagoganu 'ba sjengicho xki naxinanda ña kui kuaje. 35Tuxi jun x'anijinñu jinre xuta kixi xi je kitisten ngasun t'anangiu. Ch'anira jinre Abel, ka'nda tse'e Zacarías ki'ndire Berequías, xi jun kjinik'ion t'a altar xi kjijña ngankjain ningu. 36'Ba xinkixi_nuu̱, nga ngayéje kibi skane=re xuta xi tjin nganda'e. 37¡Jun xuta tse'e Jerusalén, xi nik'ion nchja chinga profeta 'ba 'be_ru ndiojo xuta xi nikasennu! ¡A tu nkjin ndiya kuamejénna̱ nga sik'enduku_nuu̱ jotsa'en tjiuxa'ndo nga 'bendungits'u ki'ndire, tunga bi kuakjainnu! 38Ngu nganda'e, je kjuinikumare ni'yanu. 39Ngat'a 'ba xin_nuu̱ nga ba'anire nganda'e, bi nde xianinu ka'nda nga kuixun: “Ngatjatsichikunta'en Na'enchana xi ndiba ngat'are ja'enre.”

will be added

X\