SAN MATEO 20

1'Ba Jesús kitsu: ―Ngat'a ña batexuma Na'enchana, nde 'ba=nire joni jngu xuta xi tse nangi tjinre. Xi tajñu 'etju, nga kikajngi chu'nda, tuxi sa'exajinni ña tintjere uva. 2'Ba kionga je kis'endakore chu'nda nga k'uechjire jotjin jenre xuta nga jngu nixtjin, kitsikasen ña tintjere uva. 3'Ba mejen chuba ñajan nga tajñu, xutabiu kiji ngani ña ma ndetsin 'ba tsabe kja'e xuta xi kio inya, xi tsajainre xajín. 4'Ba kitsure: “Tusa tangin ña'axo ngajin ña tintjena̱ uva ngayeje, 'ba nda tjin k'uechji_nuu̱”, kitsure nchjabiu. 'Ba kui kiji. 5'Ba nde kiji ngani xutabiu mejen nga nyusen, 'ba mejen chuba ján nga kuangixun, 'ba nde 'ba= kitsa'en ngani. 6'Ba je mejen chuba ón nga kuangixun kiji ngani ña ma ndetsin, 'ba kio tsabe kja'e xuta xi tsajainre xajín. 'Ba kitsure: “Jun na'en, ¿ánñu i kafa'añu nixtjin nga bi kaña'axo?” 7'Ba nchjabiu kitsu: “Ngat'a tu'yá titsja xani̱.” 'Ba kui kitsure: “Tusa tangin ña'axo ngajin ña tintjena̱ uva ngayeje.” 8'Ba kionga je kuajñu, xi naire uva jako xuta xi kutsejenre chu'ndo 'ba kitsure: “Nukjua_ri chu'ndo 'ba t'echji_ri nixtjin xi katsa'exa. T'etuts'inni_ri xi jaskan kafa'as'en 'ba tikjet'ani xi tjun kafa'as'en.” 9'Ba ja'e chu'nda xi ja'as'en je mejen chuba ón nga kuangixun 'ba kuachjire nga jngu jngu jotjin jenre xuta nga jngu nixtjin. 10'Ba kionga ja'e chu'nda xi tjun ja'as'en, kitsikja'etsjen nga ngisa tse kua'ere. Tunga jotjin jenre xuta nga jngu nixtjin kika'ere nga jngu jngu ngayeje. 11'Ba kionga je kiskjebechji, josiko xi naire uva. 12'Ba kitsure: “Nchjabi xi kafet'ani nga kafa'as'en, tu jngu hora= katsa'exasa. Tunga nde ngusun tjin kik'echjini_ri joni ji̱n xi tsa'a nixtjin kachukjuakoni xa ko ndaba.” 13Tunga xi naire xo 'bitsa'en kitsingojore chu'nda xi 'ba titsure: “Amigu, tumé tekja'ara̱. ¿A bi 'batsa'en kas'endanina nga 'batjin k'uechjira̱ jotjin jenre xuta nga jngu nixtjin? 14Ngu chjube tonri 'ba t'in. Mején=na̱ nde 'batjin k'uechjini_ra̱ xi jaskan kafa'as'en jotjin te'bechjira̱ ji. 15¿A bi tjinna̱ ndiyare nga sikua̱ tonna̱ jotsa'en mejénna̱? ¿Asa maxinri ngat'a nda= ña̱ xuta?” 16Ngu xi fet'ani ma nganda'e, kui xi tjun ku̱an. 'Ba xi tjun ma nganda'e, kui= xi fet'ani ku̱an ngani ―kitsu Jesús. 17'Ba kionga Jesús tjenya ndiya xi fini naxinanda Jerusalén, kinchjat'axinre xutare xi tejó, 'ba kitsure: 18―Tasen ñojon. Jun je te'yo nga mangian naxinanda Jerusalén ña Ki'ndire Xuta xi'iun ku̱angantsja ngaya ntsja xi ngakure na'mi ko nchja chjine kjuatexuma. Kui= xi k'uexa nga kjuinik'en 19'ba singantsjare xuta xi bi tse'e Israel, xi sisubare, kuajare 'ba kuat'a kru. Tunga xi majánni nixtjin kjua'aya nganire ngajinre mik'en. 20'Ba kio kitsitiñat'are Jesús nare ki'ndire Zebedeo 'ba tjenko nchja nistire, 'ba tsakasenkunch'int'are Jesús tuxi skui'anire jngu kjuanda. 21'Ba Jesús kitsure: ―¿Mé= xi mejénri? 'Ba chjunbiu kitsu: ―Kionga kuatexumai, ta'e'nde nga jngu ki'ndina̱ ngat'ejña ngate kixiri 'ba jngu ngate skjunri. 22'Ba Jesús kitsingojore: ―Jun bi 'yo mé= xi chjo'o. ¿A ku̱annu kuitjaxtiu kjuanima xi an kjua'axtia̱? 'Ba nchjabiu kitsingojo: ―Jun. Ku̱anni̱. 23'Ba Jesús kitsure: ―Kjuakixi= nga kuitjaxtiu kjuanima xi an kjua'axtia̱. Tunga tsa ngate kixina̱ asa ngate skjunna̱ kuetsubo, bi an 'bakona̱ nga sja_nuu̱, tu kui= xuta xi Na'enna̱ je 'endare nga'ndebiu kua'ere. 24'Ba kionga xutare xi ngitio kjint'e kibiu, kuastike xuta xi jó. 25Tunga Jesús kinchjare 'ba kitsure: ―Jotsa'en jun je 'yo nga xi ngakure xuta xi bi Judío 'ñu mejenre xutare, 'ba xi batexuma ko kjua'ñure tsa'en nga kjuinik'etjusun enre. 26Tunga ngajinnu bi 'ba ku̱an. Tusa xi mejénre nga xiakun ngajinnu, tjinnere kuatesinre xi yak'a. 27'Ba xi mejénre nga tjun ku̱an ngajinnu, tjinnere ku̱an chu'ndare xi yak'a. 28Ngat'a ninga Ki'ndire Xuta xi'iun bi ja'e tuxi satesinnire. Tusa ja'ekatesinre xuta 'ba tuxi sjani yojore nga k'uechjintjai nkjin xuta. 29Nga inya'betju Jericó Jesús ko xutare, 'ñu nkjin xuta kitjenngi. 30'Ba jó xuta ka xi tjindu ndai ndiyo, nga kjint'e nga Jesús tifa'a kio, kiski'ndaya: ―¡Na'en, ntjere David, ngatja'animari ngat'ani̱! 31'Ba xutankjiun jatiko, tuxi xiu k'uenduni, tunga ngisa= 'ñu kiski'ndaya ngisa: ―¡Na'en, ntjere David, ngatja'animari ngat'ani̱! 32'Ba 'batsa'en Jesús tsakasen'ñu 'ba kinchjare nchjabiu, 'ba kitsure: ―¿Mé= xi mejénnú nga sa'aa̱n ngat'anu? 33'Ba nchjabiu kitsingojore: ―Na'en, mejénni̱ nga ku̱atsejen nganini̱. 34'Ba Jesús ja'animare nchjabiu 'ba kitsiko tuxkun. 'Ba ndekuini chubabiu kuatsejenre 'ba kitjenngi Jesús.

will be added

X\