SAN MATEO 14

1'Ba kui nixtjinbiu Herodes xi tjinre xa nangi Galilea 'ba nde kjint'e ngat'are mé= xi titsa'en Jesús. 2'Ba kitsure nchja xi tsa'exat'are: ―Juan Bautista= kibiu. Je ja'aya nganire ngajinre mik'en, kui= kjua tjinnire kjua'ñu nga tsa'en kjuakun. 3Ngat'a Herodes ja'ba je 'exa nga kjinduba Juan 'ba kis'e'ñu 'ba kis'eya nduya. Tu kjuare Herodia= nini nga 'ba kitsa'en. Kui xi chjunre Felipe, xi nts'e mani Herodes. 4Ngat'a Juan 'bi tsure Herodes: ―Bi tixa'nderi nga kuenikue chjunre nts'é. 5'Ba Herodes kuamejénre nga sik'en Juan tsakaiñu, tunga tsakjun nga 'ba sa'en, ngat'a naxinando tsu nga Juan jngu profeta. 6Tunga kionga ts'axje s'ire Herodes nga kichu nu, ki'ndire Herodia kite ngixkun ngatsi'i xi ja'e s'ibiu, 'ba Herodes 'ñu tsja kuánre. 7Kui kjuañu kitsik'axkini ngat'are Na'enchana nga sjare ki'ndi chjunbiu tumeñu xi skui'are. 8'Ba ja'ba je tjun inya'a nare nga kitsure: ―Ngaya jngu tiba t'eyana nindaku Juan Bautista 'ba ta'ena. 9'Ba 'batsa'en rey Herodes kuabare, tunga ngat'a je kitsik'axki ngat'are Na'enchana ngixkun ngatsi'i nchja xi tsik'endut'ako yamixo, kui kjua 'exani nga kua'ere ki'ndi chjunbiu mé= xi tjimi'a. 10Ngu kitisin Juan Bautista ngaya nduyo. 11'Ba ngaya jngu tiba kis'eya nindaku Juan 'ba kitsa'ere ki'ndi chjunbiu, 'ba kui kitsja nganire nare. 12'Ba xutare Juan ja'ekja'a yojore 'ba kik'eyanijin, 'ba jaskan kike'ere nijmi Jesús mé xi kuán. 13'Ba kionga Jesús kjint'e mé xi kuán, tsik'ejñayare jngu barku 'ba kiji tajngu jngu nga'nde t'axin 'ba ña kjin. Tunga kionga naxinando kjint'e nga je tifi Jesús, 'batsa'en 'etju nangibiu 'ba kiji ndsakuni nga kitjenngi. 14'Ba kionga Jesús 'etukajen barku, tsabe xutankjiun 'ba ja'animare 'ba kitsinda xi inyafesun. 15'Ba kionga je tjima'ña, xutare Jesús kitsitiñat'are 'ba kitsure: ―Ne t'axin nga'e, 'ba je ne ngixun ngayeje. Tusa tikixant'ai xutankjiun 'ba ngatji naxinanda xi tjindu tiña nga'e, tuxi kuatseni xi skine. 16Tunga Jesús kitsingojore: ―Bi machjen nga kuaje. Tusa jun ta'e_ru xi skine. 17'Ba xutare kitsu nganire: ―Tunga tu ón chi ma sani niñuxtila xi kich'ee̱ 'ba jó tjiuti. 18'Ba Jesús kitsu: ―Ndekonu nga'e. 19'Ba kio kitsure xutankjiun nga ngat'endujin xka ngijño, 'ba kiskjebe nga ón niñuxtilo 'ba ngojó tjiutiu. 'Ba kiskutsejennk'a 'ba kitsjare kjuanda Na'enchana, 'ba sa'e kitsixkua niñuxtilo 'ba kitsjare xutare, tuxi sika'bisunnire xutankjiun. 20'Ba ngatsi'i tsakjen ka'nda nga̱ nda kitsere. 'Ba kio 'eku xi xi ts'angiu, 'ba tejó nisin kuán ngisa. 21'Ba ónru mi kuán xuta xi'in xi kiskine niñuxtilo, kja'ere yanchjin 'ba ko ki'ndi nisti. 22'Ba ta'a Jesús 'exare xutare nga kuijin ngaya barku tuxi kuajetitjunni xingunda ndachikun, yejerañu titsikixant'a xutankjiun. 23'Ba kionga Jesús je kitsikixant'a xuta, tsijin jngu nindu tuxi kuikjako tajnguni Na'enchana. 'Ba tojo kio tijña tajngu nga kuajñu. 24'Ba kui chubabiu, jeru masen ndachikun tjejin barku. 'Ba tsindiure nando titsiteya, ngat'a ntjo 'batsa'en tibe'e jotsa'en inyafi. 25'Ba kionga je tjis'e isen, Jesús tsu'basun ndachikun nga kint'e xutare. 26'Ba kionga xutare tsabe nga ndibasun ndachikun, 'ñu kitsakjun, 'ba 'bi kitsu nga kiski'ndayakun: ―¡Jngu isennixtjin ndiba kio! 27Tunga ta'a Jesús kitsure: ―¡Ti'ñu kakún! ¡An= ña̱! ¡Bi kun! 28'Ba 'batsa'en Pedro kitsure: ―Tsa kjuakixi nga ji, Na'en, t'exanaa̱ nga kjuisaa̱n nando nga kjuint'era̱. 29―Jabi, tsu'ba ―kitsu Jesús. 'Ba 'batsa'en Pedro 'etukajen ngaya barku 'ba kisun nando nga kint'e Jesús. 30Tunga kionga tsabe nga 'ñu tjima ntjo, kitsakjun. 'Ba kionga je titiungijndiu, 'bi kitsu nga kiski'ndaya: ―¡Na'en, tik'anginaa̱! 31'Ba ta'a Jesús kitsuba ntsja Pedro, 'ba kitsure: ―¡Á tsa'en chuba makjainniri! ¿Ánñu jó ján kikjani inimari? 32'Ba kionga ja'as'en ngaya barku, kis'exiu ntjo. 33'Ba xi tjinduya barku tsikinyakunch'int'are Jesús 'ba kitsure: ―Kjuakixi= nga ji xi Ki'ndire Na'enchana. 34'Ba kionga je ja'axtiu ndachikun, echu nangi Genesaret. 35'Ba xuta xi kio tse'e tsabexkun Jesús, 'ba nde ye'e tsi'ire nijmi naxinanda xi kio tjindundaire 'ba ja'ekore ngatsi'i xi inyafesun. 36'Ba 'ets'are tsa sja'ndere nga siko tetjun najñure. 'Ba ngatsi'i xi kitsiko najñure Jesús kuanda.

will be added

X\