SAN MATEO 12

1Kui nixtjinbiu kionga nixtjin nga xutu, Jesús ko xutare ja'ajin nga'nde ña kji'i tsujmi ntje. 'Ba 'batsa'en xutare kuabojore 'ba 'etuts'inre nga kiskjet'o xujmare trigo 'ba kiskine. 2'Ba yak'a xuta fariseo nga tsabe mé= xi inyatsa'en nchjabiu, 'bi kitsure Jesús: ―Chutsejen. Xutari inyatsa'en mé= xi bi ma ña'an nixtjin nga nikja'aya. 3'Ba Jesús kitsure: ―¿A kje 'bexkiyajíun ña kua'indut'a mé= xi kitsa'en David, kionga kui 'ba ko xi tjenko kuabojore? 4Ngu ja'as'en nga'nde tsjere Na'enchana 'ba kiskine niñuxtila tsje xi tjindu kio, niñuxtila xi bi tixa'ndere nga kui skine ninga nchja xi tjenko, xi tu na'miu ma kjine. 5¿'Ba a kje 'bexkiyajíun ña kua'indut'a xujun kjuatexumo ngat'are na'mi xi tjinre xa ngaya ningu? Kui xi tsa'exa nixtjin nga nikja'aya 'ba tume je tjinre. 6'Ba xin_nuu̱ nga nga'e tijña ngajinnu jngu xi ngisa je ngisa nga ko mare ningu. 7Tunga kje mankjinnu enre Na'enchana xi 'bitsa'en kua'indut'a: “Kjuanima kakun xi mejénna̱, bi chje.” Tsa mankjinnu ion, bi tu chu̱ba̱ xanineje_ru xi tsajainre je. 8Ngat'a Ki'ndire Xuta xi'iun batexumare ka'nda nixtjin nga nikja'aya ―kitsu Jesús. 9'Ba 'batsa'en Jesús ja'as'en ni'ya sinagogare nchjabiu. 10'Ba kio= tijña jngu xuta xi ja'eku ntsja. 'Ba 'batsa'en nchjabiu tsiningiyare Jesús, tuxi ku̱an kuangini: ―¿A tixa'nde nga sindai nixtjin nga nikja'aya? 11'Ba Jesús kitsingojore: ―Tu'yani jun xi jngututu mani chutsangare, 'ba tsa tjiubabiu kuintjaiya ngaya jngu ngojo nixtjin nga nikja'aya, ¿a bi fi 'ba 'baxje? 12Ngu ¿a bi ngisa chjire jngu xuta nga ko mare jngu chutsanga? 'Bamani, tixa'nde nga ña'an mé= xi nda tjin nixtjin nga nikja'aya. 13'Ba 'batsa'en Jesús kitsure xuta xi ja'eku ntsja: ―Tjente ndsai. 'Ba kui yejente ntsja, 'ba kuanda joni ntsja xi ngijngu. 14Tunga kionga xuta fariseo 'etju nga'ndebiu kuañajant'axin 'ba joyare jótsa'en ku̱an sik'enni Jesús. 15Tunga Jesús je be mé= xi mejénre sa'en nchjabiu, kui kjua 'etjuni nga'ndebiu. 'Ba nkjin xuta kitjenngi, 'ba kitsinda ngatsi'i xi sefesun. 16'Ba tsi'are xuta nga tu'yá ngate'ere nijmi ngat'are kui. 17Kitsu kibi tuxi k'uetjusunni enre Na'enchana xi kitsu xuta chinga profeta Isaías, kionga kitsu: 18Kui=bi xi chu'ndana̱ xi je ja'ajia̱n, xi tsimijaa̱n 'ba xi tsja mare inimana̱ ngat'are. Kui xi sja_ra̱ Isennixtjinna̱, 'ba sikja'axtiuyare xi bi judío, ngat'are xi kixi tjin. 19Bi skjosi 'ba ninga bi ski'ndaya, 'ba ni'yá kjuint'e jndare ngaya ndiyo. 20Bi skjet'o jngu yanaxu xi je kits'okja, 'ba bi sik'oya ndi'i xi tu titju'ndisa, ka'nda nga sijngu xi kixi tjin. 21'Ba xuta xi bi judío skunre ngat'are kui. 22'Ba 'batsa'en ja'ekun Jesús xuta xi ja'eko jngu xuta xi tijñajinre isennixtjin xi bi nda xi ka 'ba bi ma nchja. 'Ba Jesús kitsinda xutabiu, 'ba kuatsejenre 'ba kuán kinchja ngani. 23'Ba xutankjiun kuakunre 'ba kitsure xinkjin: ―¿A kui= tsé xutabi xi Ntjere David xi techuya_ra? 24'Ba kionga xuta fariseo kjint'e mé= xi inyatsu xuta, kitsu: ―Kui xutabi 'baxje isennixtjin xi bi nda ko kjua'ñure chanayi Beelzebú, xi ngakure isennixtjin xi bi nda. 25Tunga Jesús be= mé= xi inyatsikja'etsjen nchjabiu, kui kjua kitsunire: ―Joni nituñare nangi ña batexuma jngu rey. Tsa skjanko xinkjin xuta xi tjin kio, ndekui sikixuyani xinkjin. 'Ba tsa ngayéje naxinanda asa xuta xi tjin ngaya jngu ni'ya ku̱astike xinkjin, ngu bi tsé ku̱anre. 26'Ba nde 'ba= tsa'enni ngat'are chanayiu. Tsa ndekui Satanás k'uaxjeni yojore, ndekui tikjankoni yojore. 'Ba tsa 'ba sa'en, ¿jótsa'en xukjuanire nga kuatexuma? 27'Ba tsa ngat'are kjua'ñure chanayi Beelzebú te'baxjeña̱ isennixtjin xi bi nda, ngu ¿'yá= tse'e kjua'ñu xi 'baxjekoni isennixtjin xi bi nda xi tjennginu? Ngu ndekui nchjabiu bakutsejenni nga bi kixi tetsubo. 28Tunga tsa ko Isennixtjintsjere Na'enchana te'baxjekuaa̱ isennixtjin xi bi nda, kui xi tsunire nga je ngajinnu tijña kjua'ñure Na'enchana nga tibatexuma. 29¿A tjin= xi ku̱an kjua'as'en ndaba jngu xuta xi 'ñu taja 'ba kjua'are tsajmi xi tjinre? Tjinnere nga tjun kue'ñu nga ku̱an kjua'are mé= xi tjinre ndaba xuto. 30Xi bi an makona̱, kui= xi 'bejñana̱ kjuana'en. 'Ba xi bi minyakona̱, kui= xi tsitsojoba. 31Kui kjua xin_nuu̱ nga ku̱achat'are xuta ngayéje jere ko ngayéje en ch'o tsu xi kuinchja. Tunga bi ku̱achat'are xi ch'o tsa'en kuinchja ngat'are Isennixtjintsjere Na'enchana. 32'Ba xi kuinchjakjanta'en Ki'ndire Xuta xi'iun, kui= xi 'ba nde ku̱achat'are. Tunga xi ch'o tsa'en kuinchja ngat'are Isennixtjintsjere Na'enchana, kui xi bi ku̱achat'are ninga nixtjin nganda'e ninga xi sa'e ndiba. 33Tsa ture yo nda, tjinnere nga kuixun nga nda yo ngayeje. 'Ba tsa ture bi nda, tjinnere nga kuixun nga bi nda yo ngayeje. Ngat'a ture bakutsejen jó kun yo. 34Jun ntjere tjiuye, ¿jótsa'en ku̱an kuixun xi nda tsa ndejun ch'okunñu? Ngat'a xi tjin ngajin inimare xuta, kui= xi 'betju ts'a. 35Jngu xuta xi nda 'baxje en xi nda ngajinre kjunda xi tijñatjo ngajin inimare. 'Ba jngu xuta xi ch'okun 'baxje en xi ch'o ngajinre kjuach'okun xi tijñatjo ngajin inimare. 36'Ba an xin_nuu̱. Kionga kjua'e nixtjin nga ku̱anre kjua ngasun'ndio, kio= sja kuenda xuta ngat'are nga jngu jngu en xi tume chjire xi kinchja nga'e ngasun'ndebi. 37Ngat'a ndekui ni en xi kjinukjuai sa'enri kjua, tsa tjinri je asa bi tjinri je ―kitsu Jesús. 38'Ba 'batsa'en yak'a chjine kjuatexuma ko xuta fariseo kitsure Jesús: ―Ji maestru, mejénni̱ xie̱ jngu kjuakun xi ji si'en, xi kuakutsejen nga Na'enchana kitsikasenri. 39Tunga Jesús kitsure: ―¡Á tsa'en ch'okunni 'ba bi kixi inya ngixkun Na'enchana xuta xi tjin nganda'e! Xi inyami'a nga skue jngu kjuakun, tunga tu kui= xi kuata'en xuta chinga profeta Jonás nixtjin kuatse jan, tu kui sani kjuakunbiu xi s'ejñatsejenre. 40Ngat'a jotsa'en ján nixtjin 'ba ján nistjen tsik'ejñaya Jonás ngaya ngats'a tjiuti jio, 'ba=nde tsa'en ján nixtjin 'ba ján nistjen s'eyanijin Ki'ndire Xuta xi'iun. 41Xuta xi tsik'endu Nínive kuisetjenko xuta xi tjin nganda'e, kionga kjua'e nixtjin nga ku̱anre kjua ngasun'ndio. 'Ba kui= xi skanineje xuta xi tjin nganda'e, ngat'a kui= xi kitsik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba jendiba ngani ngixkun Na'enchana kionga Jonás kitsikja'axtiuyare enre Na'enchana. Tunga xi tijña nga'e ngisa= je ngisa nga ko mare Jonás. 42'Ba reina xi yatexuma nangi Sabá 'ba=nde kuisetjenko xuta xi tjin nganda'e, kionga kjua'e nixtjin nga ku̱anre kjua ngasun'ndio. 'Ba kui= xi skanineje xuta xi tjin nganda'e, ngat'a kui= xi 'ñu kjin jendibani nga ja'ekasen ñojon kjuafa'etsjenre Salomón. Tunga xi tijña nga'e ngisa= je ngisa nga ko mare Salomón. 43Kionga jngu isennixtjin xi bi nda 'betukajinre jngu xuta, 'bajmesun nga'nde kixi nga mangisjai nga'nde ña ku̱an sikja'aya 'ba bi masjaire. 44'Ba kio tsu: “Tusa kjui ngaña̱ ni'yana̱ ña 'etjaa̱.” 'Ba kionga fa'e ngani, je kjitiya ndaba nga fa'as'en ngani, 'ba kis'echa 'ba je nda chun. 45'Ba kio fikja'a yatu ngisa isennixtjin xi bi nda xi ngisa ch'okun ngisa nga ko mare kui, 'ba ngatsi'i fa'as'enjinre xuto. 'Ba xutabiu ngisa ch'okun ma nga ko mare ngatitjunre. 'Ba 'ba=nde ku̱anre xuta ch'okun xi tjin nganda'e ngayeje ―kitsu Jesús. 46'Ba kionga Jesús tifako ngisa xutankjiun, kio ja'e nare ko nts'e 'ba tsikinya ngandetsin nga mejénre kjuako tsakaiñu. 47'Ba tjin xi kitsure Jesús: ―Nari ko nts'é inya ngandetsian. Mejénxure kjuakori. 48―¿'Yá= xi nana̱ 'ba 'yá= xi nts'ia̱? ―kitsure xuta xi echukore ion. 49'Ba kio yaku ko ntsja xutare 'ba kitsu: ―Kui=bi xi nana̱ 'ba xi nts'ia̱. 50Ngat'a tu'yañu xi sik'etjusun jotsa'en mejénre Na'enna̱ xi tijña ngank'aa, kui= xi nts'ia̱, xi ndichjaa̱ 'ba xi nana̱ ―kitsu Jesús.

will be added

X\