SAN MARCOS 8

1Jngu nixtjin kionga 'ñu nkjin xuta kuañajan ngani 'ba tumé tjinre mé= xi skine, Jesús kinchjare xutare 'ba kitsure: 2―Ne fa'animana̱ xutankjinbi, ngat'a je ján nixtjin nga tjindukona̱ nga'e 'ba bi nde tjinnire mé= xi skine. 3'Ba tsa k'uete kjindia ndaba, ku̱anre tsa ku̱a'inda ngaya ndiyo, ngu ne kjin jendiba yak'ani. 4'Ba xutare kitsingojore: ―¿Tunga ñá kuechja'aña xi chine xi ku̱anire xutankjiun nga jngu nga'nde t'axin joni nga'e nga tu'yá tjindu? 5'Ba Jesús tsiningiyare: ―¿Jótjin niñuxtila tjinnu? ―Yatu mani ―kitsingojo xutare. 6'Ba Jesús 'exa nga xutankjiun ngat'endu t'a nangiu. Kiskjebe niñuxtila xi yatu 'ba kionga je kitsjare kjuanda Na'enchana, kitsixkua 'ba kitsjare xutare, 'ba kui kitsika'bisunre xutankjiun. 7'Ba nde tjinjóre tjiuti ngayeje. 'Ba Jesús kitsjare kjuanda Na'enchana ngat'a tse'e tjiutiu, 'ba 'exa nga ngatatsika'bisunre xutankjiun ngayeje. 8'Ba ngatsi'i tsakjen ka'nda nga kitsere, 'ba kionga kiskja'añajan xkua xi ts'angi, yatu nisin kuán. 9'Ba je mején ñujun mi mani xuta xi tsakjen. 'Ba jaskan Jesús kitsikixant'a xutankjiun 10'ba ja'as'en jngu barku ko xutare 'ba kiji jngu nga'nde xi Dalmanuta 'mi. 11'Ba ja'e nchja fariseo 'ba 'etuts'inre nga josiko Jesús. 'Ba tuxi skut'ayakoni, tsi'are nga sa'en jngu chu̱ba̱ tuxi kuakuchuyani nga ngat'are Na'enchana jendibani. 12'Ba Jesús 'ñu ja'atsere 'ba kitsu: ―¿Ánñu xuta xi tjin nganda'e jngu chu̱ba̱ mi'ani? 'Ba xinkixi_nuu̱ nga bi kua'ere xuta xi tjin nganda'e jngu chu̱ba̱. 13'Ba 'batsa'en kitsik'endu kui xutabiu, 'ba ja'as'en ngani barku 'ba xingunda ndachikun kiji. 14'Ba xutare Jesús kichiyajinre nga tsaka'a niñuxtila; tu jnguchi niñuxtila ya'a ngaya barku. 15'Ba Jesús kitsure: ―Chutsijon, 'ba tikuendo yojonu ngat'are na'yu sanre nchja fariseo 'ba ko tse'e Herodes. 16'Ba xutare inyafako nijmi xinkjin ngat'a kuankjinre nga kui kjua nga tsajainre niñuxtila. 17'Ba Jesús kuankjinre xi inyatsure xinkjin xutare, 'ba kitsure: ―¿Ánñu techuba nijmiñu nga tsajainnu niñuxtilajín? ¿A kje machu'yajínnu 'ba a ninga kje mankjinjínnu? ¿A ne tijñunu? 18Tjin= xkún. ¿A bi machu'yanu? 'Ba tjin= ñojón. ¿A bi nu'yo? ¿A bi nde fa'etsjenninu? 19Kionga kitsika'bia̱ ón niñuxtila ngajinre ón mi xuta, ¿jótjin nisin kjinitsio ko xkuare xi ts'angi? 'Ba xutare kitsingojo: ―Tejó nisin. 20―'Ba kionga kitsika'bia̱ yatu niñuxtila ngajinre ñujun mi xuta, ¿jótjin nisin kjinitsio ko xkuare xi ts'angi? ―Yatu nisin ―kitsingojo. 21'Ba 'batsa'en Jesús kitsure: ―¿A kje mankjinjínnu? 22'Ba jaskan Jesús ko xutare echu naxinanda Betsaida; 'ba kio ja'echanire jngu xuta ka, 'ba kis'ets'are nga ngatatsiko. 23'Ba Jesús kiskjebe ntsja xuta ko, 'ba 'etukajinko naxinando. 'Ba kitsika'nyi xkun ko ndatiare 'ba yanere ntsja 'ba tsiningiyare: ―¿A je matsejenri tsajmi? 24'Ba xuta ko kiskutsejenndaire, 'ba kitsu: ―Je 'bia̱ xuta, tunga joni ya xi setsuma matsejenna̱. 25'Ba Jesús yane nganire ntsja xkun, 'ba xutabiu nda kiskutsejen, 'ba kuanda, 'ba je ne nda kuatsejen yejere. 26'Ba 'batsa'en Jesús 'ete ndaba, 'ba kitsure: ―Bi nde bitjas'enjinni naxinando nganda'e. 27'Ba jaskan Jesús ko xutare kiji nga'nde xi tjin Cesarea ña batexuma Felipe. 'Ba kionga tjenya ndiyo, Jesús tsiningiyare xutare: ―¿Jó tsu xuta nga 'yá=niña̱ an? 28'Ba kui kitsingojo: ―Tjin xi tsu nga ji= ni Juan Bautista, 'ba tjin xi tsu nga ji= ni Elías, 'ba yak'a xi tsu nga jngu ni profeta. 29'Ba Jesús tsiningiyare: ―Tunga jun, ¿jó mixun nga 'yá=niña̱ an? 'Ba Pedro kitsingojo: ―Ji= ni Mesías. 30'Ba Jesús 'ñu 'enere nga tu'yá ngate'ere nijmi kibi. 31'Ba Jesús 'etuts'inre nga ye'ere nijmi xutare nga Ki'ndire Xuta xi'iun ne tse kjuanima kjua'axtiu, 'ba nga k'uaxjengi xuta chingare naxinando, xi ngakure na'mi 'ba xuta chjine kjuatexuma. Kitsure nga kjuinik'en, tunga nga kjua'aya nganire xi majánni nixtjin. 32Kibi nda kitsuyare. 'Ba kio Pedro kikot'axin Jesús 'ba 'etuts'inre nga jatiko. 33Tunga Jesús kitsiku'beya 'ba kiskutsejen'a xutare, 'ba jatiko Pedro nga kitsure: ―¡Tisent'axin ngat'ana̱ chanayi!, ngat'a bi ninkjin_ri takuin tsajmi xi tse'e Na'enchana, tu xi tse'e xuta ngasun'ndebi=. 34'Ba jaskan Jesús kinchjare xutare 'ba ko xutankjiun xi tjenngire, 'ba kitsure: ―Tsa 'yáñu xi mejénre ku̱an xutana̱, ngatatsichiyajin yojore 'ba ngata'anijin krure 'ba ngatjandetjenngina̱. 35Ngat'a xi mejénre sik'angi yojore, sichaja; tunga xi sichaja yojore ngat'ana̱ an 'ba ngat'are en nda xi tsik'angi, kui= xi sik'angi. 36¿Jótsa'en ku̱achjenre xuta tsa sa'en ngayéje ngasun'ndio 'ba tsa sichaja kjuabenichunre? 37'Ba nde ¿jótjin k'uechji ngat'are kjuabenichunre xuta? 38'Ba tsa tjin xi masubare ngat'ana̱ 'ba ko ngat'are enna̱ ngixkun xuta xi tjin nganda'e, xuta xi bi nt'ere Na'enchana 'ba xi xuta je, 'ba=nde Ki'ndire Xuta xi'iun ku̱asubare ngat'a tse'e kui xutabiu kionga kjua'e ngani nga ko kjuajere Na'enre 'ba ko ankjele tsjere.

will be added

X\