SAN MARCOS 7

1'Ba kio nchja fariseo 'ba yak'a chjine kjuatexuma xi jendibani naxinanda Jerusalén kitsitiñat'are Jesús. 2'Ba nchjabiu tsabe nga yak'a xutare Jesús bi banejun ntsja nga kjen. Ngu tsunire nga bi inyatsik'etjusun kjuachingare tse'e judío nga banejun ntsja nga kjen. 3(Ngat'a nchja fariseo 'ba ngatsi'i xuta judío tsik'etjusun kjuachingare nga tjunfara nda banejun ntsja 'ba sa'e kjen. 4'Ba kionga je fa'eni ndetsin, bi kjen kio 'nda nga̱ je tsik'etjusun kjuachingare nga banejun ntsja. 'Ba nkjin kjuachinga tjin ngisare xi tsik'etjusun, joni nga banejun chutsinre, tijire, ko tikure xi kicha ni 'ba ko nachanre.) 5'Ba kui= kjuañu, nchja fariseo 'ba ko chjine kjuatexuma tsiningiyare Jesús: ―Na'en, ¿ánñu xutari bi tsik'etjusunni kjuachingare xuta chingana, nga bi banejun ntsja nga kjen? 6'Ba Jesús kitsingojore: ―Jun, ¡xuta xi jó nkjon tjin! Kjuakixi= xi kitsu xuta chinga profeta Isaías ngat'a tsojon, kionga 'bitsa'en kitsi'indu: Kui= xutabi tu ts'a bekunnina̱, tunga inimare kjin tjindu ngat'a tsa'an. 7Tumé chjinire nga bekunnina̱, ngat'a tu kjuatexumare xuta= bakuya. 8Ngat'a jun xin 'bejño kjuatexumare Na'enchana tuxi kjuachingare xuta kuetjenngiñu. 9'Ba Jesús kitsure ngayeje: ―Tuxi sik'ejñakunñu kjuachinganu, 'bejñat'axinñu kjuatexumare Na'enchana. 10Ngu Moisés kitsu: “Chakuin na'enri 'ba ko nari”, 'ba “Xi ch'o kuetsure na'enre asa nare, kjuinik'en”. 11Tunga jun bixun=ñu nga jngu xuta ku̱an kuetsure na'enre asa nare: “Bi ku̱an kuasekora̱, ngat'a ngayéje xi tjinna̱ Corbán kuán” (en xi tsunire: tsajmi xi je tse'e Na'enchana joni chje); 12'ba tsa tjin xi 'ba kuetsu, bi nde ba'e'ndeni_ru nga kuaseko na'enre asa nare. 13'Ba= tsa'en, jun miyuniu enre Na'enchana ngat'are kjuachinga xi kis'ejñanu 'ba xi nikja'axtiuya ngani_ru xingiu. 'Ba nkjin tsajmi joni kibi ña'an ngiso. 14'Ba jaskan Jesús kinchja nganire xutankjiun, 'ba kitsure: ―Tasen ñojonnu ngatsi'u, 'ba ngatamankjinnu: 15Tumé xi ndibani ngandetsian xi fa'as'ejin yojore xuta xi tsijndire ngixkun Na'enchana. Tu kui sani xi 'betukajin inimare xi tsijndire. 16Xi tjin ñojon, ngatasen ñojon. 17'Ba kionga Jesús kitsik'endu xuta 'ba ja'as'en ndaba, xutare tsiningiyare ngat'a tse'e en xi yakuya. 18'Ba Jesús kitsure: ―¿A 'ba=nde jun bi mankjinnu ngayeje? ¿A bi 'yo nga tumé xi ndibani ngandetsian xi fa'as'enjin yojore xuta xi tsijndire ngixkun Na'enchana? 19Ngat'a bi ngajin inimare fa'as'en, tu ngaya ngats'a sani, 'ba jaskan 'betukajin ngani yojore. Nga ko enbi kitsuni nga tsajain xi ma chine xi ma tsijndire xuta ngixkun Na'enchana. 20'Ba kitsu ngayeje: ―Tu kui xi 'betukajin inimare xuta xi tsijndire ngixkun Na'enchana. 21Ngat'a inimare xuta= 'betukajinni: kjuafa'etsjen xi bi nda, kjuachajngi xi tse'e xi'in ko jngu chjun xi kje bixanjín, kjuacheje, nga tsikjesun xuta, 22kjuachajngi, xi tsimején yeje tsajmi, kjuach'okun, kjua'bejñu, xi mangisjai kjuatsjare yojore, kjuaxinkakun, kjuandesun, kjuank'atakun, 'ba ko xi bi tsikja'etsjen titjun mé= xi tsa'en. 23Ngayéje kjuach'obi inimare= 'betukajinni, 'ba kui= xi tsijndire xuta ngixkun Na'enchana. 24'Ba Jesús 'etjuni kio 'ba kiji nga'nde xi Tiro 'mi 'ba ja'as'en jngu ni'ya. 'Ba bi kuamejénre nga tjin xi skue nga kio tijña; tunga bi kuán tsik'ejña'mo. 25Ta'a kjint'e ngat'are Jesús jngu chjun xi tjinre jngu ki'ndi chjun xi tjinre jngu isennixtjin xi bi nda; 'ba kui kikasenkunch'int'are Jesús. 26'Ba chjunbiu bi tse'e Israel, nangi xi Sirofenicia 'mi kitsin. 'Ba 'ets'are Jesús nga ngato'oxjejinre isennixtjin xi bi nda ki'ndire. 27Tunga Jesús kitsure: ―Ta'e'nde_ri nisti ki'ndiu nga nda fara ngatatsere, ngat'a bi nda tjin nga xja'are niñuxtilare tu 'bani nga ki'ndi naña kua'ere. 28Tunga chjunbiu kitsingojore: ―Jo'o, na'en; tunga ka'nda tjiunaño kjine t'ia xi tsikixungi nisti ki'ndiu ngi yamixo. 29'Ba Jesús kitsure: ―T'inrandai, tu ngat'are nga 'ba tsa'en kjinukjuai, isennixtjin xi bi nda je 'etukajinre ki'ndi chjunri. 30'Ba kionga chjunbiu echu ngani ndaba, tsabe ki'ndire ngasun nachanre, tunga bi nde tijñajinnire isennixtjin xi bi nda. 31'Ba jaskan Jesús 'etju ngani nangi xi Tiro 'mi, 'ba ja'axtiu nangi Sidón 'ba echu ndachikun Galilea ko nangi xi Decápolis 'mi. 32'Ba kio ja'echanire jngu xuta xi xtaya 'ba xi tsakjankoni, 'ba kichja'are nga ngatanere ntsja. 33'Ba Jesús kikot'axin kioña tjindu xutankjiun, 'ba kiskanis'en najma ndsa ñojon xuta xtayabiu. 'Ba ko ndatiare Jesús kitsiko najenre xuta tsakjon. 34'Ba jaskan Jesús kiskutsejen ngank'aa 'ba ja'atsere, 'ba kitsure xutabiu: ―Efata. (En xi tsunire: ¡Ngatatju'i!) 35'Ba ndekuini chubabiu ñojon xuta xtayo tsix'a, 'ba najenre kuanda 'ba nda kinchja. 36'Ba Jesús kitsure xuta nga tu'yá ngate'ere nijmi mé= xi kuán; tunga ngisa= tu kitsa'en, ngisa= 'ñu ye'e nijmi. 37'Ba xuta niki 'ñu= kuakunre, 'ba tsure xinkjin: ―Kui ngayéje nda tsa'en 'ba ka'nda tsa'en nga xi xtaya ma nt'e 'ba xi tsakjan ma nda nchja.

will be added

X\