SAN MARCOS 3

1'Ba kio Jesús ja'as'en ngani ni'ya sinagoga; 'ba kio tijña jngu xuta xi ja'eku ntsja. 2'Ba nchjabiu inyakutsejenre Jesús tuxi skueni tsa sinda xutabiu nga nixtjin nga nikja'aya, 'ba tuxi ku̱an kuangini. 3'Ba Jesús kitsure xuta xi ja'eku ntsja: ―Tisetjen 'ba tisen ngamasenre kio. 4'Ba jaskan tsiningiyare nchja xi yak'a: ―¿Mé xi tixa'nde nga ña'an nga nixtjin nga nikja'aya, a tsajmi xi nda= asa xi ch'o? ¿A sik'angiña jngu xuta, asa sik'enña? Tunga nchjabiu xiu tsik'endu. 5'Ba Jesús ko kjuasti kiskutsejen'a nchja xi inyandaire, 'ba ba kis'ere ngat'a tse'e nga titsujñu ngisare. ―Tjente ndsai ―kitsure xuta xi ja'eku ntsja. 'Ba xutabiu yejente ntsja, 'ba kuanda. 6Tunga ta'a 'etju nchja fariseo 'ba kuañajant'are nchja tse'e Herodes nga tsangisjai ndiya jotsa'en ku̱an sik'enni Jesús. 7'Ba jaskan Jesús kikot'axin xutare ndai ndachikun, 'ba ne nkjin xuta xi jendibani nangi Galilea kitjenngi. 8'Ba kionga kjint'e mé xi tu titsa'en Jesús, ne nkjin xuta xi tse'e nangi Judea, tse'e naxinanda Jerusalén, tse'e nangi Idumea, tse'e xingunda ndaje Jordán 'ba ko tse'e ngandaire naxinanda Tiro ko naxinanda Sidón ja'ekutsejenre. 9'Ba kui= kjuañu Jesús 'exare xutare nga ngat'ejñandare jngu barku, tuxi bi ku̱astinnenire xutankjiun xi kuañajan kio. 10Ngat'a ne nkjin xuta je kitsinda, kui kjuañu xi sefesun se inyakanikja'ane=re yojore tuxi ku̱an sikoni. 11'Ba kionga isennixtjinnkjin xi bi nda tsabe Jesús, tsikinyakunch'int'are 'ba tsu nga kji'ndaya: ―¡Ji= ni xi Ki'ndire Na'enchana! 12Tunga Jesús jatiko isennixtjinbiu nga bi kuetsu nga kui xi Ki'ndire Na'enchana. 13'Ba jaskan Jesús kiji jngu ngijñacha, 'ba kinchjare nchja xi nda kisasenre. 'Ba kionga kuañajan nchjabiu, 14Jesús kiskja'ajin tejó nchja tuxi k'uajmekoni, 'ba tuxi sikasenni nga sikja'axtiuya enre Na'enchana. Jesús kitsjaja'enre nchjabiu nga kui xi k'uin apóstoles; 15'ba kitsjare kjua'ñu tuxi k'uaxjejinni isennixtjin xi bi nda ngajinre xuta. 16Kui nga tejó nchjabiu xi kiskja'ajin Jesús: Simón, xi kitsjaja'enre nga kui xi k'uin Pedro; 17Santiago 'ba ko nts'e Juan, ki'ndire Zebedeo, xi kitsjaja'enre Boanerges (ja'en xi tsunire: Ki'ndire Cho'on); 18'ba ko Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago xi ki'ndire Alfeo; Tadeo, ko Simón, xi mako nchja cananista, 19'ba ko Judas Iscariote, xi jaskan kitsingantsja Jesús. 'Ba jaskan, Jesús ja'as'en ni'ya ña ti'bejña, 20'ba ne nkjin xuta kuañajanne nganire, ka'nda bi kuán kiskine chi niñu. 21'Ba kionga kjint'e xinkjin Jesús, ja'ekja'a, ngat'a kitsu xuta xi yak'a nga Jesús skare. 22'Ba chjine kjuatexuma xi jendibani naxinanda Jerusalén kitsu nga chanayi Beelzebú, ngakure isennixtjin xi bi nda, tijñajinre Jesús 'ba nga kui kitsjare kjua'ñu tuxi k'uaxjejinni isennixtjin xi bi nda. 23'Ba kio Jesús kinchjare nchjabiu, 'ba 'ejñare kui kjuakusunbi: ―¿Jótsa'en ndekuini chanayiu ku̱an k'uaxjejinni yojore? 24'Ba tsa xuta xi tjindu jngu naxinanda ña batexuma jngu rey ndekui jóya tjinnire yojore, bi tsé ku̱anre nga k'uendu. 25'Ba tsa xuta xi tjindu ngaya jngu ni'ya ndekui jó ya tjinnire yojore, bi tsé ku̱anre nga k'uendu xuta xi tjinduya. 26'Ba nde tsa chanayiu kuakjanya yojore, 'ba tsa ndekui skjankoni yojore, bi tsé ku̱anre nga k'uejña. Je echukjet'a nixtjinre. 27'Ba tu'yá ku̱an kjua'as'en ndaba jngu xuta xi taja 'ba skjebecheje tsajmire, tsa bi fara tjun kueta'ñu; 'ba tu 'ba= tsa'en sa nga ku̱an skja'achejere tsajmire. 28'Ba fa xinkixi_nuu̱, nga Na'enchana sichat'a yejere jere 'ba tume en ch'o xi kuetsure Na'enchana xuta; 29tunga xi ch'o kuetsure Isennixtjintsjere Na'enchana, niñajanni ku̱achat'are. Tu je= xuta je ngantsjai nixtjin ―kitsu Jesús. 30Ngat'a nchjabiu kitsu nga kui xi tijñajinre jngu isennixtjin xi bi nda. 31'Ba kio ja'e nare 'ba ko nts'e Jesús 'ba ngandetsiun tsikinya 'ba tu 'exa nga kjuinukjuare Jesús. 32'Ba xuta xi tjindundaire Jesús kitsure: ―Nari ko nts'é 'ba ko ndichjai ngandetsian inya 'ba inyamangisjairi. 33―¿'Yá= xi nana̱ 'ba 'yá= xi nts'ia̱? ―kitsu Jesús. 34'Ba kio kiskutsejen'a xuta xi tjindundaire 'ba kitsu: ―Kui ngatsi'i xutabi xi nana̱ 'ba ko xi nts'ia̱. 35Ngat'a tu'yañu xi tsik'etjusun enre Na'enchana, kui xi nts'ia̱ xi ndichjaa̱ 'ba xi nana̱.

will be added

X\