SAN MARCOS 15

1Kionga je kis'e isen, kionga je joyare nga kuañajant'are xinkjin ngakure na'miu ko xuta chingare naxinando, ko chjine kjuatexuma 'ba ko ngatsi'i xuta xa xi yak'a, tjita'ñure nga kiko Jesús 'ba kitsingantsjare Pilato. 2'Ba Pilato tsiningiyare Jesús: ―¿A ji= ni reyre xuta judío? ―Ji je 'ba kisji ―kitsingojore Jesús. 3'Ba ne nkjin tsajmi kiskaninejere ngakure na'miu. 4'Ba kui= kjuañu Pilato tsiningiya nganire: ―¿A bi singuaje? ¿Jó sji ngat'a tse'e nga 'ba tuku kji'i tsajmi xi inyabangiri? 5Tunga Jesús nijnguú en kitsingojo ngisa; 'ba kui= kjuañu Pilato tu 'ba= kuánnire. 6'Ba xki nu xki nu nga s'i pascua, Pilato tsik'ejñandai jngu xuta xi kjiyuya nduya, xi skui'a xuta naxinanda. 7'Ba kui nixtjinbiu jngu xuta xi Barrabás 'mi kjiya nduya ko nchja xi ñatjen kiskjanko Roma 'ba kitsik'en xuta. 8'Ba kio ja'e xutankjiun 'ba 'etuts'inre nga tsi'are Pilato nga ngatatsa'en jotsa'en ngantsjai nga s'i pascua. 9'Ba Pilato kitsingojore: ―¿A mejénnú nga reyre xuta judío sik'ejñandai_nuu̱? 10'Ba 'ba kitsu Pilato ngat'a kuankjinre nga ngakure na'miu tu kjuaxin kakun= nini nga kitsingantsja Jesús. 11Tunga ngakure na'miu ja'ba je inya'a xutankjiun nga tusa Barrabás skui'are nga sik'ejñandaire. 12'Ba Pilato kitsingojore: ―¿Mé= xi mejénnú nga sikua̱ xuta xi reyre xuta judío 'mi_ru? 13―¡Kru tjat'ai! ―kitsu nga inyakji'ndaya xutankjiun. 14―Tunga ¿mé= kjua xi ch'otjin xi kitsa'en kui? ―kitsingojo Pilato. Tunga xutankjiun ngisa 'ñu kiski'ndaya 'ba kitsu: ―¡Tjat'ai kru! 15'Ba Pilato mejénre nga tsja s'ere xutankjiun, kui= kjuañu Barrabás kitsik'ejñandainire; 'ba jaskan 'exa nga s'e̱re Jesús 'ba kitsingantsja nga se̱t'a kru. 16'Ba kio chasoldadu kiko Jesús ngajin ndetsinre ni'ya masen xi ni'ya pretorio 'mi, 'ba kinchjare xinkjin xi yak'a. 17'Ba ngatsi'i kitsikaja Jesús jngu najñu nduju kuán, 'ba kitsinda corona xi na'ya nini xi 'esunre nindaku. 18'Ba jaskan 'etuts'inre nga kitsite'ndare: ―¡'Nda na'en, xi reyre xuta judío! 19'Ba ko jngu yanaxu tso'ontjainire nindaku Jesús, 'ba 'etiajunre 'ba tsikinyaku'nchin joni tsa bekun. 20'Ba jaskan nga je 'batsa'en tsejnuke Jesús, ts'axje nganire najñu kuánbiu 'ba nde najñure= kitsikaja ngani. 'Ba 'etjuko tuxi kuat'ani kru. 21'Ba jngu xuta xi tse'e Sirene xi Simón 'mi, xi na'enre Alejandro ko Rufo, jendibani ngijña; 'ba kionga tifa'a kio, kitsa'ene kjua'ñure tuxi k'uanijinkoni krure Jesús. 22'Ba kio kiko Jesús jngu nga'nde ña Gólgota 'mi. (En xi tsunire: nga'ndere nindaku mik'en.) 23'Ba kitsa'ere binu xi ko mirra ts'atjijin nga k'ui tsakaiñu, tunga Jesús bi kits'i. 24'Ba 'batsa'en kiset'a kru. 'Ba chasoldadu kitsiskayani najñure Jesús, tuxi skueni ñáre xi k'uakore. 'Ba 'batsa'en kitsika'bire xinkjin najñure Jesús. 25'Ba chu̱ba̱ ñajan nga tajñu nga kiset'a kru. 26'Ba jngu yate kua'indut'a mé= kjua kjinik'enni. “Reyre xuta judío” tsu xi kua'indut'a yatebiu. 27'Ba jó chacheje ñatjen kiset'ako kru Jesús, jngu ngate kixire 'ba jngu ngate skjunre. 28'Ba kuajngu enre Na'enchana xi tsu: “'Batsa'en xiakun joni xuta xi bi nda tsa'en.” 29'Ba xuta xi inyafa'a kio ch'o inyatsure Jesús nga inyatsik'atji nindaku: ―¿A ji= ni xi sikjekjue ningu 'ba nga ján nixtjin xjunitjen ngani? 30Tik'angi yojori 'ba t'etukajent'ai kru ―kitsure. 31'Ba 'ba=nde tsa'en tsejnuke ngakure na'miu 'ba ko chjine kjuatexumo ngayeje, nga inyatsure xinkjin: ―Kui kitsik'angi kja'e xuta, tunga bi mare tsik'angi yojore. 32Ngat'etukajent'a kru nganda'e tsa kui xi Cristo, 'ba tsa kui xi reyre xuta tse'e Israel tuxi xiaña 'ba ku̱akjainnina. 'Ba nchja xi kjiyut'ako kru Jesús 'ba=nde ch'o kitsure. 33'Ba kionga kuanyusen, kuajñu ngayéje ngasun'ndio ka'nda nga̱ chuba ján nga kuangixun. 34'Ba ndekuini chubabiu 'ñu kiski'ndaya Jesús: ―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―kitsu. (En xi tsunire: Ji Na'en, ji Na'en, ¿ánñu kjinikumaninaa̱?) 35'Ba yak'a xuta xi inya kio, kjint'e 'ba kitsure xinkjin: ―Tasen ñojón, profeta Elías tinchjare. 36'Ba 'batsa'en tsangatsanga jngu xuta xi sejña kio, 'ba jngu tsanga kitsika'nyini ko binu xi je san, 'ba jngu yanaxu 'eku 'ba kitsitiñat'are Jesús tuxi k'uini, nga kitsu: ―Tejño; xutsijan tsa Elías kjua'ek'ajent'a kru. 37Tunga Jesús 'ñu kiski'ndaya, 'ba k'en. 38'Ba jó ya kuán najñu xi kitjenchja nga'nde xi 'ñu tsje tse'e ningu, jendibajenni 'nda ngank'are ka'nda ngi'ndere nga kitijndajen. 39'Ba ngakure chasoldadu xi ngankjain Jesús sejña, kionga tsabe jotsa'en k'en, kitsu: ―Kjuakixi= nini nga kui xutabi Ki'ndire Na'enchana. 40'Ba=nde kio inya yak'a yanchjin xi kjin inyakutsejenni; 'ba xi inya ngajinre yanchjinbiu María Magdalena=, María nare Kuse ko Santiago xi ma ki'ndiu, 'ba ko Salomé. 41Kui= yanchjinbi kitjenngi Jesús 'ba tsikinyako kui, kionga tijña nangi Galilea. 'Ba=nde inya ngisa nkjin yanchjin kio xi ñatjen ja'eko Jesús naxinanda Jerusalén. 42'Ba kui nixtjinbiu nga s'endunda tsajmi xi machjen s'iu, ngat'a je matiña nixtjin nga nikja'aya. 'Ba kionga je tjima ngixun, 43ja'e Kuse tse'e Arimatea. Kui= jngu ngakure xuta xa xi 'ba nde tikuyare nixtjin kionga kuatexuma Na'enchana. 'Ba kui 'enere yojore nga kikun Pilato 'ba tsi'are yojore Jesús. 44'Ba tu 'ba= kuánre Pilato nga ngutjun fani k'en Jesús, 'ba kinchjare ngakure chasoldadu 'ba tsiningiyare tsa je k'en. 45'Ba kionga je ngakure chasoldadu ye'ere nijmi nga je k'en, Pilato kitsingantsjare yojore Jesús Kuse. 46'Ba kio Kuse tsatse jngu najñu tjibe, 'ba ko najñubiu kitsik'atjijunni yojore Jesús kionga je ts'ajent'a kru. 'Ba jaskan kik'eyanijin jngu tsju xi tixa xi kuandat'a naxiu, 'ba kiskanitikja jngu ndiojo tse xi 'extiuchjakoni tsju. 47'Ba María Magdalena, 'ba ko María, nare Kuse nde, inyakutsejen ña kis'ejña yojore Jesús.

will be added

X\