SAN MARCOS 10

1'Ba jaskan Jesús 'etju naxinanda Capernaum, 'ba kiji nangi xi Judea 'mi 'ba ko nangi xi tjin xingunda ndaje Jordán. 'Ba kio kuañajant'a nganire xutankjiun, 'ba 'etuts'inre nga yakuya nganire xuta jotsa'en ngantsjai. 2'Ba yak'a xuta fariseo kitsitiñat'are Jesús tuxi skut'ayakoni, 'ba tsiningiyare: ―¿A ba'e'ndere jngu xuta xi'in sik'ejña chjunre? 3'Ba Jesús kitsure: ―¿Mé= xi kitsunu Moisés nga si'on? 4'Ba kitsingojo: ―Moisés kitsja'nde nga ku̱an sik'ejña chjunre kionga jngu xujun xi je kitsikjet'a kjuabixanbiu sjare. 5Tunga Jesús kitsure: ―Moisés kitsi'indu kjuatexumabi ngat'a ne taja tjindu inimanu. 6Tunga kionga Na'enchana kitsa'en ngasun'ndebi, “xi'in 'ba chjun kitsa'en”. 7“Kui kjuañu xi xi'un sik'ejñani na'enre 'ba ko nare 'ba k'uejñako chjunre, 8'ba ngojó tu jngu sani xuta ku̱an.” Bi nde jó mani ya'a, tu jngu sani xuta. 9'Ba kui kjuañu xi Na'enchana je 'e'ñu, bi xuta ngasun'ndebi sikixuya. 10'Ba kionga je tjinduya ngani ndaba, xutare tsiningiya nganire ngat'are kjuabi. 11'Ba Jesús kitsure: ―Xi sik'ejña chjunre 'ba kja'e kuixanko, kjuachajngi tsa'en ngat'are chjun tjunre; 12'ba tsa xi chjun sik'ejña xi'inre 'ba kja'e kuixanko, 'ba=nde kjuachajngi tsa'en ngat'are xi'inre. 13'Ba ja'echanire Jesús ki'ndi nisti, tuxi sichikunta'enni nga kuanere ntsja; tunga xutare jatiko xi inyafa'eko. 14'Ba kionga Jesús tsabe kibi, kuastire 'ba kitsure xutare: ―Ta'e'ndio nga nisti ki'ndiu kjua'ekunna̱, bi 'bechja'nde_ru, ngat'a ña batexuma Na'enchana kui xi joni nisti tse'e. 15Kjuakixi= xi xin_nuu̱, xi bi skjebetjo nga Na'enchana nga kui= xi batexuma jotsa'en jngu ki'ndi kjebetjo mé= xi ba'ere, niñajanni ku̱an kjua'as'en kio. 16'Ba Jesús tsakank'a nisti ki'ndiu 'ba kitsichikunta'en, nga yanere ntsja. 17'Ba kionga Jesús 'etjuni kio, nga tifiya ndiyo, mangatsanga ja'e jngu chana'en xi tsakasenkunch'int'are Jesús 'ba tsiningiyare: ―Ji maestru xi ndai, ¿mé= xi sa'aa̱n tuxi s'e̱nina̱ kjuabenichun xi bi fet'a? 18'Ba Jesús kitsingojo: ―¿Ánñu xuta nda 'mininaa̱? Tsajainjín xuta xi nda, tu Na'enchana sani. 19Je 'ye mé= xi tsu kjuatexumo: “Bi sik'en; bi si'en kjuachajngi; bi si'en cheje; bi en ndesu kjuinukjuai ngat'are xi yak'a; 'ba bi k'uejñi; 'ba chakuin na'enri ko nari.” 20―Na'en, je kitsik'etjusaa̱n ngayéjebiu ka'ndani nga ki'ndia̱ ―kitsu chana'enbiu. 21'Ba Jesús kiskutsejen'a ko kjuanimejen, 'ba kitsingojore: ―Ngijngu tsajmi chaja ngisari: t'ikateñe ngayéje xi tjinri 'ba xuta xi ni̱ma̱ ta'e_ri, 'ba 'batsa'en s'e̱ri kjuanyina ngank'aa; 'ba jaskan ndibai, 'ba ndetjenngina. 22'Ba chana'enbiu kuabare nga kjint'e kibi, 'ba ba kis'ere nga kiji, ngat'a ne 'ñu nyina. 23'Ba Jesús kiskutsejenndaire, 'ba kitsure xutare: ―¡Á tsa'en na'en ku̱anire xuta xi nyina nga kjua'as'en ña batexuma Na'enchana! 24'Ba xutare tu kitsik'etsubakun= en xi kitsu Jesús; tunga kui kitsu nganire: ―Jun ki'ndina̱, ¡á tsa'en na'ennire nga bitjas'ian ña batexuma Na'enchana! 25Ngisa= bi na'en ku̱anre nga jngu chakameyu kjua'as'en nts'are nindu, tsa jngu xuta nyina kjua'as'en ña batexuma Na'enchana. 26'Ba ngisa 'ñu kitsik'etsubakun xutare, 'ba miningiyare xinkjin: ―Ngu ¿'yá xi ku̱anre kjuinik'angi tsu'ba? 27'Ba Jesús kiskutsejen'a, 'ba kitsingojore: ―Bi mare tsik'angi yojore xuta, tunga Na'enchana mare; ngat'a ma yejere Na'enchana. 28'Ba kio Pedro kitsure: ―Ji̱n kjinik'ejña yejeníi̱ mé= xi tjinni̱, 'ba tsetjenngiri̱. 29'Ba Jesús kitsu: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱, tsa 'yáñu xi tu kjuana̱ 'ba ko en ndare Na'enchana 'ejñani ndaba, a nts'e, a ndichja, a nare, a na'enre, a ki'ndi nistire, asa nangire, 30nganda'e kui ngasun'ndebi jngu sientu ngisa ni'ya, nts'e, ndichja, na, ki'ndi ko nangi sakure. 'Ba nde sjenngicha. 'Ba nixtjin xi ndiba kjuabenichun xi bi fet'a sakure. 31Tunga nkjin xuta xi titjun ma nganda'e, xi fet'ani= ku̱an; 'ba nkjin xuta xi fet'ani ma nganda'e, kui xi titjun ku̱an. 32Kionga inyafi ndiya naxinanda Jerusalén, tjun Jesús tjen. 'Ba xutare kiskutsejenkun, 'ba xuta xi yak'a ko kjuakun tjenngire. 'Ba Jesús kinchjat'axin nganire nga tejó xutare, 'ba 'etuts'inre nga ye'ere nijmi mé= xi ku̱ata'en. 33'Ba kitsure: ―Tasen ñojón, naxinanda Jerusalén temangian, kioña Ki'ndire Xuta xi'iun ku̱angantsja ngat'are xuta ngakure na'mi 'ba ko xuta chjine tse'e kjuatexuma, kui xi k'uexa nga kjuinik'en 'ba singantsjare xuta xi bi tse'e Israel. 34Kui= xi kuejnuke, k'uetiajunre, kuajare 'ba sik'en; tunga kionga kjue ján nixtjin, kjua'aya nganire. 35'Ba Santiago ko Juan, ki'ndire Zebedeo, kitsitiñat'are Jesús 'ba kitsure: ―Maestru, mejénni̱ nga sik'etjusunnii̱ kjuanda xi xja'ari̱. 36'Ba Jesús tsiningiyare: ―¿Mé= xi mejénnú nga sa'aa̱n ngat'a tsojon? 37'Ba kitsingojore: ―Kionga je kuatexumai ko kjuaje, ta'e'ndenii̱ nga jngu xi k'uejña ngate_ri xi kixi 'ba jngu xi k'uejña ngate_ri xi skjun. 38Tunga Jesús kitsure: ―Bi 'yo jun mé= xi chjo'o. ¿A ku̱annu s'iu nda sja xi k'uia̱ an? ¿Asa ku̱annu satendo ko kjuanima jotsa'en sa̱tendaa̱ an? 39―Ku̱an=ni̱ ―kitsingojo ngojó. 'Ba Jesús kitsure: ―S'iu nda sja xi k'uia̱ an, 'ba sa̱tendo ko kjuanima jotsa'en sa̱tendaa̱; 40tunga tsa ngate kixina̱ asa ngate skjunna̱ kuetsubo, bi an 'bakona̱ nga sja_nuu̱, tu kui= xuta xi je kis'endare nga'ndebiu kua'ere. 41'Ba kionga xi ngite xutare kjint'e enbi, kuastike Santiago 'ba ko Juan. 42Tunga Jesús kinchjare, 'ba kitsure: ―Jun 'yo nga xi ngakure xuta xi bi tse'e Israel 'ñu mejenre xutare, 'ba xi batexuma ko kjua'ñure tsa'en nga kjuinik'etjusun enre. 43Tunga ngajinnu jun bi 'ba ku̱an. Tusa, xi mejénre nga titjun ku̱an ngajinnu, tjinnere kui kuatesinre xi yak'a; 44'ba xi mejénre nga titjun ku̱an ngajinnu, tjinnere kui ku̱an chu'ndare xi yak'a. 45Ngat'a Ki'ndire Xuta xi'iun bi ja'e nga sa̱tesinre, tusa kui ja'ekatesinre xuta, 'ba tuxi sjani yojore nga k'uechjintjai nkjin xuta. 46'Ba echu naxinanda Jericó. 'Ba jaskan kionga Jesús ko xutare inya'betjuni kio, nkjin xuta tjenngire. 'Ba jngu xuta ka xi Bartimeo 'mi, ki'ndire Timeo, ngandai ndiyo tijña nga tjimi'a ton chje. 47'Ba kionga kjint'e nga je ndiba tiña Jesús tse'e Nazaret, 'etuts'inre nga kiski'ndaya: ―¡Ji Jesús, ntjere David, chanima kakunnaa̱! 48'Ba nkjin xuta jatiko tuxi k'uejñaxiuni, tunga tu ngisa= 'ñu kiski'ndaya: ―¡Ji, ntjere David, chanima kakunnaa̱! 49'Ba kio Jesús tsakasen'ñu, 'ba kitsure: ―Nukjua_ru. 'Ba kjinukjuare xuta ko 'ba kik'inre: ―Titsja_ri yojori, 'ba tisetjen, ngat'a tinchja=ri. 50'Ba xuta ko kiskanikja'a tjiutsanga chajare, 'ba jngu fani kiskjink'a nga kitsitiñat'are Jesús. 51'Ba Jesús tsiningiyare: ―¿Mé= xi mejénri nga sa'aa̱n ngat'a tsiji? 'Ba xuta ko kitsingojo: ―Na'en, mejénna̱ ku̱atsejen nganina̱. 52'Ba Jesús kitsure: ―Ku̱an k'uin; tu ngat'are kjuamakjainri, je kuandai. Ndekuini chubabiu xuta ko kuatsejenre, 'ba kitjenngi Jesús ngaya ndiyo.

will be added

X\