SAN LUCAS 7

1Kionga Jesús jet'are nga tifako xutankjiun, kiji naxinanda Capernaum. 2'Ba kio tijña jngu ngakure chasoldadu xi tse'e Roma xi tjinre jngu chu'nda xi 'ñu tsimején. Kui chu'ndabiu tji'me 'ba mejen kueya. 3'Ba kionga ngakure chasoldadu kjint'e ngat'a tse'e Jesús, kitsikasen yak'a nchja chingare naxinanda judío, tuxi k'uets'anire Jesús nga kuetsinda chu'ndare. 4'Ba 'batsa'en kui echukun Jesús 'ba 'ñu 'ets'are ngat'are chasoldadu, 'ba kitsure: ―Xutabiu bakin=re nga kuisekue. 5Ngat'a tsimejénna xi judío kuáan 'ba ka'nda kui suba kitsindana ni'ya sinagoga nga'e naxinandani̱. 6'Ba Jesús kiko nchjabiu. Tunga kionga je tiña echu ndaba, chasoldadu kitsikasen yak'a xi nda ya'a, tuxi kuetsunire Jesús: ―Na'en, bi nisti_ri yojori, ngat'a bi bakinna̱ nga ni'yana̱ kuitjas'en. 7Kui kjuañu bi kuánni takuaa̱n nga ja'ekun subara̱. Tu t'exasai 'ba chu'ndana̱ ku̱anda. 8Ngat'a 'ba=nde an, tjin= xi batexumana̱ 'ba 'ba=nde tjinna̱ chasoldadu xi batexuma_ra̱. Kionga jngu xin_ra̱: “T'in”, ngu fi. 'Ba kionga kja'ere xin_ra̱: “Jabi”, ngu ndiba. 'Ba tsa jngu chu'ndana̱ xin_ra̱: “Ti'en tsajmibi”, ngu tsa'en. 9'Ba kionga Jesús kjint'e kibi, tu 'ba= kuánre 'ba kitsiku'beya nga jako xutankjiun xi tjenngire, 'ba kitsure: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Nisa jngukjinjín xuta xi tse'e Israel 'bia̱ xi 'bitsa'en makjainre jotsa'en makjainre xutabi. 10'Ba kionga ja'e ngani xi kjinikasen, tu je nda ngani chu'ndo nga tsabe. 11'Ba jaskan kibi, Jesús kiji jngu naxinanda chi xi Naín 'mi. Tjenko xutare 'ba ko 'ñu nkjin xuta. 12'Ba kionga je echu tiñare xuntjare naxinanda chu, tsabe nga inyafik'eyanijin jngu mik'en xi ki'ndi jngututure jngu chjun k'an. 'Ba 'ñu nkjin xuta xi kio tse'e tjenko chjunbiu. 13'Ba kionga Na'enna Jesucristo tsabe chjunbiu, ja'animare 'ba kitsure: ―Bi chi'ndai. 14'Ba kitsitiñat'are kaxo 'ba yanere ntsja. 'Ba xi yank'angi tsikinya'ñu. 'Ba Jesús kitsure mik'ion: ―Chi'ndi, ji texinra̱. ¡Tisetjen! 15'Ba 'batsa'en xi je mik'en tsakaiñu tsik'ejña kixi 'ba 'etuts'inre nga kinchja, 'ba Jesús kitsingantsjare nare. 16'Ba ngatsi'i xuta kitsakjun 'ba kitsichjire Na'enchana nga kitsure xinkjin: ―Jngu profeta je je kuatsejen ngajinna. 'Ba 'ba nde kitsu: ―Na'enchana je ja'ekaseko naxinandare. 17'Ba kjinu'yare mé= xi Jesús kitsa'en jo kji'i nangi Judea 'ba jo kji'i nangi xi tjindundaire. 18'Ba 'ba nde Juan kjint'e ngayéje kibi, ngat'a xutare ye'ere nijmi. 'Ba 'batsa'en kinchjare jó xi xutare 19'ba kitsikasen ña tijña Jesús, tuxi skuiningiyanire: “¿A ji= ni Cristo xi tjinnere nga kjua'e? ¿Asa kja'e xi xuya_ri̱?” 20'Ba kionga nchjabiu ja'e ña tijña Jesús, kitsure: ―Juan Bautista katsikasenni̱ nga xjaningiyari̱: “¿A jixu Cristo xi tjinnere nga kjua'e? ¿Asa kja'exu xuya_ri̱?” 21'Ba ndekuini chubabiu Jesús kitsinda 'ñu nkjin xuta xi kunre chi'in 'ba xi inyafa'a kjuanima 'ba xi tjindujinre isennixtjin xi bi nda, 'ba nkjin xi ka kitsitsejenre. 22'Ba Jesús kitsure: ―Tangink'in_ru Juan mé= xi je kji'yo 'ba xi je kjinu'yo nga'e. T'e_ru nijmi nga xi ka be=, 'ba xi bi ma fi ma fi ngani, 'ba xi sefe'ndujun matsjejun chi'inre. Xi xtaya nt'e, xi mik'en fa'aya nganire, 'ba xi ni̱ma̱ nikja'axtiuyare en ndare Na'enchana. 23¡'Ba ndaxure xuta xi bi sichaja kjuamakjainre ngat'ana̱! 24'Ba kionga xutare Juan je kiji, Jesús 'etuts'inre nga kinchja ngat'a tse'e Juan 'ba kitsure xutankjiun: ―¿Mé= xi tsanginchutsejen_ru nga'nde t'axin? ¿A jngu nda̱je xi titsiteya ntjo? 25Tsa bi kui, ngu, ¿mé= xi tsanginchutsejen_ru? ¿A jngu xuta xi yaja najñu xi tsja kji'i? Tunga xi baja najñu xi tsja kun 'ba xi tsja tsa'en tjindu, kui xi tjindu ndaba rey. 26Ngu, ¿mé= xi tsanginchutsejen_ru? ¿A jngu profeta? Jun, kui. 'Ba xin_nuu̱ nga Juan xi ngisa je ngisa nga ko mare jngu profeta. 27Ngat'are Juan= nga 'bitsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: An tetsikasentitjunra̱ xi ya'a enna̱. Kui xi k'uendatitjun ndiyari. 28'Ba xin_nuu̱. Nijngu xuta xi tjin ngasun'ndebi ngisa je ngisa nga ko mare Juan. Tunga kui xi ngisa ichi 'yare ña batexuma Na'enchana ngisa= je ngisa nga ko mare Juan ―kitsu Jesús. 29'Ba kionga xutankjiun kjint'ere kibi, ka'nda ko xi kjebechjintjai tsajmi ngat'are Roma kitsikixiya nga Na'enchana kixi tsa'en kjua. Ngat'a je kisatenda kionga Juan yatenda xuta. 30Tunga nchja fariseo 'ba ko chjine kjuatexumo bi kisatenda ngat'are Juan, 'ba 'bitsa'en 'echjonre yojore kjuanda xi kua'ere ngat'are Na'enchana tsakaiñu. 31'Ba Jesús kitsu ngani: ―Ngu, ¿mé= xi singusunkuaa̱ xuta xi tjin nganda'e? ¿'Yá=ñu̱ joni kui? 32Kui jo=ni nchja nisti xi 'bendu ndetsin 'ba tsure xinkjin nga kji'ndaya: “Kjinikjaneri̱ son xi nda tsu, 'ba bi kjicho. 'Ba kijndari̱ son xi ba tsu, 'ba bi kichi'ndo.” 33Ngat'a kionga ja'e Juan Bautista, 'echjonre yojore nga kiskine niñuxtila 'ba nga kits'i binu, 'ba jun mixun: “Isennixtjin xi bi nda tijñajinre.” 34'Ba jaskan ja'e ngani Ki'ndire Xuta xi'iun, xi nda kjen 'ba 'bi binu, 'ba tusa mixun=ngo: “Kui xutabi tse kjen 'ba 'ñu 'bi binu, jngu xuta xi nda ya'a nchja xi kjebechjintjai tsajmi ngat'are Roma ko xuta xi tjinre je.” 35Tunga kjuankjin kakunre Na'enchana makixiya ngat'are 'yá= xi kjebetjo ―kitsu Jesús. 36'Ba jngu xuta fariseo kitsikjint'e Jesús nga kuekjineko niñu, 'ba Jesús kuakjainre 'ba kiji ndaba 'ba tsik'ejñat'a yamixo. 37'Ba ndekuini naxinandabiu tijña jngu chjun xi tse je tjinre. 'Ba kionga kjint'e nga Jesús kuakjen ndaba xuta fariseo, ja'eko jngu lameta xi alabastro kuandakoni xi kjitse nanda xi nda jen. 38'Ba kitsitiñat'are ngastun Jesús 'ba ja'ek'ejñat'a ndsaku, nga tikji'nda. 'Ba 'etuts'inre nga yanejunkoni ndaxkun. 'Ba ndekuini ntsja ku kitsixijunkoni ndsaku Jesús, 'ba 'endsu'a, 'ba tso'ojunre nanda xi nda jen. 39'Ba kionga xuta fariseo xi kitsikjint'e Jesús tsabe kibi, 'bitsa'en kitsikja'etsjen: “Tsa kjuakixi nga kui xutabi jngu profeta, skue=ru 'yá= xi 'ba titsiko 'ba 'yá= chjun kuán kui, ngat'a kui chjunbi 'ñu tsé je tjinre.” 40'Ba 'batsa'en Jesús kitsure xuta fariseo: ―Simón, tjin= jngu en xi xinra̱. 'Ba xutabiu kitsingojore: ―'Ba t'ínna, na'en. 41'Ba Jesús kitsu: ―Jó xuta kitjenre tonre jngu xuta xi tsikeya. Jngu xi kitjenre ón ciento denario, 'ba xi ngijngu yachute. 42'Ba kionga bi kuán 'echji nganire ngat'a tsajainre ton, 'batsa'en kitsichat'are ngojó mé= xi tjenre. Ngu 'ba t'ínna, ¿ñáre̱ ngojóbi xi ngisa 'ñu tsimején xi tsikeya? 43'Ba Simón kitsingojore: ―Kui=ru xuta xi ngisa tse kitsichat'are. 'Ba Jesús kitsure: ―'Ba=tjin xi sji. 44'Ba 'batsa'en Jesús kiskutsejen'a chjunbiu, 'ba kitsure Simón: ―¿A te'yani chjunbi? An ja'as'ia̱n ni'yari 'ba bi kika'ena̱ nanda xi kuanejunña̱ ndsakua̱. Tunga chjunbi, ndaxkun yanejunkoni 'ba ntsja ku kitsixijunkoni. 45Bi kik'endsu'anaa̱ nga kjinite'ndanaa̱ kionga ja'as'ia̱n ni'yari, tunga chjunbi ka'nda nga ja'as'ia̱n bi tifet'are nga ti'bendsu'á ndsakua̱. 46Bi tsichujunnaa̱ aseti nindakua̱, tunga chjunbi nanda xi nda jen tso'ojunre ndsakua̱. 47Kui kjua xinnira̱ nga 'ñu tsé jere je kuachat'are, ngat'a 'ñu tsé kjuanimejen yaku. Tunga xuta xi chuba nichat'are, chuba kjuanimejen baku. 48'Ba jaskan kitsure chjunbiu: ―Je kuachat'ari jeri. 49'Ba xi tsik'endut'ako yamixo 'etuts'inre nga 'bi kitsure xinkjin: ―¿Yá= xutabi, nga ka'nda je tsichat'a? 50'Ba Jesús kitsu ngisare chjunbiu: ―Ngat'are kjuamakjainri je ts'angi. Ngatjas'eri kjuaxiu. T'inrandai.

will be added

X\