SAN LUCAS 24

1'Ba 'ñu tajñu nixtjin xi 'betuts'inre semana, yanchjinbiu kiji ngani ña tijña tsju 'ba ja'eko tsajmi xi nda jen xi 'enda. 2'Ba kionga ja'e, tsabe nga je kitukja'axin ndiojo xi kis'extiuchjani tsju. 3'Ba ja'as'en, tunga bi kuasjaire yojore Na'enna Jesús. 4'Ba nga bi be mé= xi sikja'etsjen ngat'are kibi, tukjia'a inyat'are jó nchja xi 'na kun najñu yaja. 5'Ba 'ñu kitsakjun yanchjinbiu 'ba kitsikindi 'nda t'anangiu. Tunga nchjabiu kitsure: ―¿Ánñu ngajinre mik'en teminyisjaiñu xi tijñakun? 6Bi nga'e tijña. Je ja'ayare ngajinre mik'en. Tikja'etsjen_ru yojonu mé= xi kitsunu kionga tsik'ejña nangi Galilea: 7“Ki'ndire Xuta xi'iun tjinnere nga ku̱angantsja ngaya ntsja xuta xi tjinre je, 'ba s'e̱t'a kru, 'ba xi majánni nixtjin kjua'aya nganire ngajinre mik'en.” 8'Ba kio ja'etsjenre yanchjinbiu mé= xi kitsu Jesús. 9'Ba kionga je ja'eni tsju ye'ere nijmi ngayéje kibi xutare xi tejngu ko ngatsi'i xuta xi yak'a. 10María Magdalena ko Juana ko María xi nare Santiago 'ba ko yanchjin xi yak'a xi tjenko, kui xi ja'eke'ere nijmi nchja chinga apóstol. 11Tunga nchja chinga apóstol tu kjuaska kuánre en xi inyabe'ere nijmi yanchjinbiu, 'ba bi kuakjainre. 12Tunga Pedro tsisetjen 'ba tsangatsanga nga kiji tsju. 'Ba kionga kiskutsejenya tsju, tu najñu xi kis'extejun yojore= tsabe. 'Ba jendiba ngani ndaba nga tjimakun=re mé= xi kuán. 13'Ba ndekuini nixtjinbiu jó xutare Jesús inyafi naxinanda chi xi Emaús 'mi, naxinanda xi tejnguru kilómetro mare naxinanda Jerusalén. 14'Ba nga inyafi, inyafako nijmi xinkjin ngat'are ngayéje xi kuán. 15'Ba yejerañu inyafo nijmi, ndekui fani Jesús kitsitiñat'are 'ba ñatjen kijiko ngaya ndiyo. 16Tunga nchjabiu bi be 'yá= ni kui, ngat'a Na'enchana 'echja'ndere nga skuexkun. 17'Ba Jesús tsiningiyare: ―¿Mé= xi techuba nijmiko xingiu nga temangiun ndiyo? 'Ba nchjabiu ba tjinre nga tsikinya'ñu. 18'Ba kio xuta xi Cleofas 'mi kitsure: ―¿A tu ji sani xi ja'ekitjajme naxinanda Jerusalén xi bi be mé= xi kuán sa'e fa tiña nganda'e? 19'Ba Jesús tsiningiyare: ―¿Mé= xi kuán? 'Ba nchjabiu kitsure: ―Ngat'are xi kuata'en Jesús tse'e Nazaret. Kui xi kuán jngu profeta xi kitsa'en kjuakun ya'e, 'ba ko en xi kis'ere kjua'ñu yakuya ngixkun Na'enchana ko ngatsi'i xutankjiun. 20Tunga xi ngakure na'miu ko xutaxa ni kitsingantsja, tuxi kjuinik'enni, 'ba kis'et'a kru. 21'Ba ji̱n kjinikja'etsjee̱n tsakaiñu nga kui= xi sindai naxinanda Israel. Tunga je kuaján nixtjin nga 'ba kuán. 22'Ba nde yak'a yanchjin xi tjin ngajinni̱ kaminyakunni̱. Ngu sa'e tajña kafi tsju, 23tunga bi kamasjaire yojore Jesús. 'Ba kafa'etsuni nga ankjele kamatsejenre 'ba nga kui katsure nga tijñakun Jesús. 24'Ba jaskan yak'a nchja xi tjin ngajinni̱ 'ba nde kafi tsju 'ba 'ba fa tsa'en kabe jofa katsu yanchjinbiu, tunga bi kabe Jesús. 25'Ba Jesús kitsure: ―¡Á chikunñu 'ba taja koni inimanu nga bi nda makjainnu ngayéje xi kitsu nchja chinga profeta! 26¿A bi tjinnere nga kjua'axtiu kjuanima xi Cristo 'mi, kionga kje sa̱kujínre kjuajere? 27'Ba sa'e Jesús kitsuyare nchjabiu jó tsunire ngayéje xujun enre Na'enchana nga tinchja ngat'are kui. 'Etuts'innire xujun xi kitsi'indu Moisés ka'nda nga kitsikjet'a ngayéje xujun xi kitsi'indu nchja chinga profeta. 28'Ba kionga je kuatiñare naxinanda chi ña inyafi nchjabiu, Jesús kitsa'en joni tsa kuaje ndiya. 29Tunga nchjabiu 'enere nga k'uejñako, 'ba kitsure: ―Tenikonii̱ nga'e, ngat'a je kuangixun 'ba je tjima'ña. Kui kjua Jesús kikoni, 'ba tsik'ejñako nchjabiu. 30'Ba kionga je tjindut'a yamixo, Jesús kiskjebe niñuxtilo 'ba kitsjare kjuanda Na'enchana. 'Ba yakjanya 'ba kitsjare nchjabiu. 31'Ba tukjia'a kitju'ingi xkun nchjabiu, 'ba tsabexkun Jesús. 'Ba ndekuini chubabiu Jesús kichajajin isen ngixkun nchjabiu. 32'Ba kitsure xinkjin: ―Kuiru̱ kjua tsja kuánnire inimana kionga tifakona ngaya ndiyo, 'ba kionga titsuyana jó tsunire mé= xi kua'indut'a enre Na'enchana. 33'Ba ndekuini chubabiu tsisetjen 'ba kiji ngani naxinanda Jerusalén, 'ba kio tsabe nga kuañajan xutare xi tejngu ko nchja xi tjinduko. 34'Ba nga echu, kik'inre: ―Kjuakixi= nini nga je ja'aya nganire ngajinre mik'en Na'enna 'ba je kuatsejenre Simón. 35'Ba sa'e ngojó nchjabiu ye'ere nijmi mé= xi kuánre ngaya ndiyo 'ba jótsa'en tsabexkun Jesús nga yakjanya niñuxtilo. 36'Ba yejerañu inyafo nijmi xutare ngat'are kibi, Jesús ja'ekasenjin masenre, 'ba kitsure: ―Ngatjas'enu kjuaxiu. 37Tunga xutare 'ñu kitsakjun, 'ba kitsikja'etsjen nga inyabe jngu isennixtjin. 38'Ba Jesús tsiningiyare: ―¿Ánñu tekunñu? ¿Ánñu jó ján tefañu inimanu nga 'batsa'en tenikja'etsjion? 39Kui= ña̱. Chutsejen'o ndsaa̱ ko ndsakua̱. Tikonuu̱ 'ba chutsijon. Jngu isennixtjin tsajainre yojo ko ninda jotsa'en jun te'yo nga tjinna̱ an. 40'Ba kionga je 'ba kitsure, yakure ntsja ko ndsaku. 41Tu kjuare nga 'ñu tsja kjimare nchjabiu 'ba inyamakunkonire, kui kjua bi inyamakjainre. 'Ba meni Jesús tsiningiyare: ―¿A tjinchinu xichina nga'e? 42'Ba 'batsa'en kitsjachire tjiuti tsju, 43'ba Jesús kiskjebe 'ba kiskine ngixkun nchjabiu. 44'Ba sa'e kitsure: ―Mé= xi kuata'aa̱n, kui= xi kixin_nuu̱ kionga tsakatejñajin_nuu̱. Kixin_nuu̱ nga tjinnere nga k'uetjusun ngayéje xi kua'indut'a ngat'a tsa'an xujun kjuatexumare Moisés ko xujunre nchja chinga profeta 'ba ko xujun Salmos. 45'Ba Jesús ju'i'ndere kjuafa'etsjenre nchjabiu, tuxi ku̱ankjinnire mé= xi kua'indut'a enre Na'enchana. 46'Ba kitsure: ―'Bitsa'en kua'indut'a, nga xi Cristo tjinnere nga kjua'axtiu kjuanima, 'ba xi majánni nixtjin kjua'aya nganire ngajinre mik'en, 47'ba nga ko kjua'ñure kjua'axtiuya ngat'a tse'e kui ngayéje naxinanda xi tjin ngasun'ndio. X'ianre naxinanda Jerusalén nga k'uere nijmi xuta nga tjinnere nga sik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba kjua'e ngani ngixkun Na'enchana, tuxi ku̱achat'anire jere. 48Jun xi kji'ya yojo kibi, 'ba jun= k'uio nijmi ngat'are kibiu. 49'Ba an sikasen_nuu̱ mé= xi kitsutitjun Na'enna̱ nga sjanu. Tunga tetsubo nga'e naxinanda Jerusalén ka'nda nga̱ xuntsjo kjua'ñu xi kjua'eni ngank'aa. 50'Ba sa'e Jesús 'etjujinko xutare naxinando, 'ba kiko ka'nda naxinanda Betania. 'Ba kiskjenitjen ntsja 'ba kitsichikunta'en. 51'Ba yejerañu titsichikunta'en, kitsikjinre nga kitjunitjen ngank'aa. 52'Ba kionga xutare je kitsichjire Jesús, jendiba ngani naxinanda Jerusalén, 'ba 'ñu tsja inyamare ngajin inimare. 53'Ba nyujun nyujun fa'entsjai ningu nga tsichjire Na'enchana.

will be added

X\