SAN LUCAS 2

1'Ba kui nixtjinbiu xuta ngaku César Augusto 'exa nga ngatukja'aya xki ngatsi'i xuta xi tjin ngasun'ndio. 2Kui= xkibi xi tjun kitukja'aya kionga Cirenio xuta titjunre nangi Siria kuán. 3'Ba ngatsi'i xuta kiji nangire tuxi kuet'ani xujun yojore. 4Tu kjuare kibi, Kuse 'etju Nazaret, naxinanda chire nangi Galilea, 'ba kiji Belén, naxinanda xi tijña ngajinre nangi Judea. Ngat'a rey David kio kitsin, 'ba Kuse ntjere David=. 5'Ba kio kik'et'a xujun yojore, ñatjen ko María, chjun xi tijñangire kjua nga kuixanko. 'Ba María je tji'yamore ki'ndi. 6'Ba 'ba kuán kionga je tjindu Belén, echu nixtjin nga María s'e̱re ki'ndi. 7'Ba kitsin ki'ndire xi titjun, 'ba 'extejin ko najñu 'ba kitsikajña ña kjen tjiuba, ngat'a bi kisakure nga'nde ngaya ni'ya ña ma nikja'aya. 8'Ba ngajin ngijña xi tiñare Belén tjindu xuta xi inyatsikuenda jñu chutsangare. 9'Ba tukjia'a kuatsejenre jngu ankjere Na'enchana, 'ba kjuajere Na'enchana tsa'nandaire; 'ba 'ñu kitsakjun. 10Tunga ankjebiu kitsure: ―Bi kun, ngat'a ja'ekonu jngu en xi nda, xi 'ñu ku̱atsjare ngatsi'i xuta. 11Ngat'a kjuanda tsojon nga katsin nangire David jngu xi sik'angi xuta. Kui xi Cristo xi Na'enna. 12'Ba joni jngu chu̱ba̱ 'bitsa'en xio ki'ndiu: kuasjainu nga kjixtejin najñu 'ba kjijña ña kjen tjiuba ―kitsu ankjebiu. 13'Ba ndekuini chubabiu 'ñu nkjin ankje xi jendibani ngank'aa kuatsejent'are ankjebiu xi inyatsichjire Na'enchana nga inyatsu: 14¡Ngatjas'ere kjuaje Na'enchana xi tijña ngank'aa! ¡'Ba nga'e t'anangiu ngatjas'ere kjuaxiu ngajinre xuta xi tsitsja kjuandare kui! 15'Ba nga ankjele je kiji ngani ngank'aa, xi tsikuenda chutsanga kitsure xinkjin: ―Tjian Belén, tsu'ba. Tangichutsejen_ra xi kuán, xi Na'enchana je kitsuyana. 16'Ba ta'a kiji, 'ba kuasjaire nga'nde ña tjindu María ko Kuse 'ba ko ki'ndiu xi tikijña ña kjen tjiuba. 17'Ba kionga je tsabe, ye'ere nijmi mé= xi kik'inre ngat'are ki'ndiu. 18'Ba ngatsi'i xi kjint'ere kuakunre ngat'are xi kitsu xi tsikuenda chutsanga. 19Tunga María 'bejñatjo ngayéje kibi ngajin inimare, 'ba nda tjinjin kakunre. 20'Ba jendiba ngani xi tsikuenda chutsanga nga je inya'baxje Na'enchana 'ba inyasekonire ngat'are ngayéje xi tsabe 'ba xi kjint'e. Ngu 'ba fa kuán jotsa'en kik'inre. 21Xi majinni nixtjin, kuán circuncidar ki'ndiu, 'ba Jesús kik'in ja'enre, ndekuini ja'en xi ankjebiu kitsu kionga kje s'eya'mojín ngats'a nare. 22'Ba kionga je kuajngu nixtjin nga tjinnere nga tsitsje yojore jo tsu kjuatexumare Moisés, kiko ki'ndiu naxinanda Jerusalén, tuxi kuakunire ngixkun Na'enchana. 23'Bi kitsa'en ngat'a kjuatexumare Na'enchana 'bitsa'en kua'indut'a: “Ngatsi'i ki'ndi xi'in xi titjun tsin tse'e= Na'enchana ku̱an.” 24'Ba kiko chje jo tsu kjuatexumare Na'enchana, ngat'a 'bitsa'en kua'indut'a: “Jngu nga tiu'u asa jó tuniña ki'ndi.” 25'Ba kui nixtjinbiu naxinanda Jerusalén tijña jngu xuta xi Simeón 'mi. Jngu xuta xi kixi 'ba nda bekun Na'enchana xi kuyare xi sindai naxinanda Israel. 'Ba Isennixtjintsjere Na'enchana tijñajinre kui. 26'Ba ja'ba je ye'ere nijmi nga bi kueya tsa kje bejín Cristo xi Na'enchana sikasen. 27'Ba Isennixtjintsjere Na'enchana kitsikasen Simeón ningu. 'Ba kionga xichare ki'ndi Jesús ja'eko ningu tuxi kuakunire ngixkun Na'enchana jotsa'en kua'indut'a kjuatexumo, 28Simeón kiskjebe ki'ndiu ngaya ntsja 'ba kitsichjire Na'enchana 'ba kitsu: 29Na'en, nganda'e an xi chu'ndari tu 'ba fa nda ma kueya, ngu je kjinik'etjusin mé= xi ja'ba je kik'innaa̱, 30ngat'a ko tuxkuaa̱n je tsa'bia̱ xi sik'angi xuta, 31xi kik'endai ngixkun ngatsi'i xuta t'anangiu. 32Kui jo=ni ndi'i xi sitsejenre xuta xi bi Israel tse'e, 'ba ngat'are kui s'e̱re kjuaje xutari xi Israel tse'e. 33'Ba xichare Jesús tu kuakun=re nga kjint'e xi Simeón tsu ngat'a tse'e ki'ndiu. 34'Ba 'batsa'en Simeón kitsichikunta'en, 'ba kitsure María, nare Jesús: ―Kui ki'ndibi je kitukja'ajin tuxi skjenitjenni 'ba sikixuni nkjin xuta xi Israel tse'e. Kuakutsejen ndiyare Na'enchana 'ba nkjin xuta ku̱ach'oke enre, 35meni nga s'e̱jñatsejenni kjuafa'etsjen xi ndibajin inimare nga jngu jngu xuta. 'Ba ngayéje kibiu ku̱an ngat'ari joni jngu kicha nduju xi kjua'axtiukja inimari ―kitsu Simeón. 36'Ba nde kio tijña jngu profetisa xi Ana 'mi, ki'ndire Fanuel, xi ntjere Aser. Jngu chjun xi je ne chinga. Ki'ndi nga tsixan, 'ba yatu nu tsik'ejñako xi'inre, 37'ba je tjinre yachute ko kateñujun nu nga tijña k'an. Niñajanni 'betju ningu. 'Ba nga nixtjin nga nistjen tsichjire Na'enchana nga 'bechjonre inimare nga fako kui. 38'Ba ndekuini chubabiu ja'e Ana 'ba 'etuts'inre nga kitsjare kjuanda Na'enchana, 'ba jako ngat'a tse'e ki'ndi Jesús ngatsi'i xi inyakuyare kjuandaire naxinanda Jerusalén. 39'Ba jaskan nga je kitsik'etjusun ngayéje xi kua'indut'a kjuatexumare Na'enchana, xichare Jesús kiji ngani Nazaret, ña naxinandare fa xi tijñajin nangi Galilea. 40'Ba ki'ndiu machinga 'ba ngisa s'ere nga'ñu, 'ba ngisa mankjin kakun ngayeje, 'ba kjuandare Na'enchana tijñako kui. 41'Ba xki nu, xki nu xichare Jesús fi naxinanda Jerusalén, nga 'betju s'i pascua. 42'Ba kionga Jesús je tjinre tejó nu, ngatsi'i kiji Jerusalén jotsa'en fintsjai xuta judío kui s'ibiu. 43'Ba kionga je jet'a s'ibiu, jendiba ngani ndaba, tunga ki'ndi Jesús tsik'ejña Jerusalén, ninga bi tsabe xichare nga 'ba kitsa'en. 44Ngu inyatsikja'etsjen nga Jesús fi ngajinre xuta xi yak'a, 'ba jngu nixtjin je semaya ndiyo. Tunga kionga tsangisjai ngajinre xinkjin ko xi bexkun, 45bi kuasjaire. 'Ba 'batsa'en kiji ngani Jerusalén nga kikangisjai. 46'Ba xi majánni nixtjin kuasjaire ndetsinre ningu. Kio tijñajinre chjine kjuatexumo nga tibasen ñojonre 'ba tjiminingiyare tsajmi. 47'Ba ngatsi'i xi nt'ere kiskutsejenkun=re ngat'are kjuankjinkakunre 'ba jótsa'en tsingojo kui. 48'Ba kionga xichare tsabe, kuakunre. 'Ba nare kitsure: ―Na'enna̱, ¿ánñu 'bi kjinikoninii̱? Na'enri ko an ne 'ñu tjimafonii̱ nga teminyisjairi̱. 49'Ba Jesús kitsure: ―¿Ánñu minyisjaininuu̱? ¿A bi je 'yo nga xare Na'enna̱ tjinni nga sa'aa̱n? 50Tunga kui bi kuankjinre xi kitsure. 51'Ba 'batsa'en jendeko ngani xichare Nazaret, ña kitsik'etjusun yejere xichare. 'Ba nare 'bejñatjo ngayéje kibi ngajin inimare. 52'Ba Jesús janda machinga nga mankjin kakun 'ba nga tjimank'a, 'ba ngisa tsitsja ngat'are kjuandare Na'enchana 'ba ngat'are xuta.

will be added

X\