SAN LUCAS 19

1'Ba Jesús ja'as'en naxinanda Jericó 'ba 'etuts'inre nga ja'ajin naxinando. 2'Ba kio tijña jngu xuta nyina xi Zaqueo 'mi, xi jngu ngakure nchja xi kjebechjintjai tsajmi ngat'are Roma. 3Kui mejénre skuexkun tsakaiñu 'yá= ni Jesús, tunga bi kuán tsabe, ngat'a nkjin mani xuta, 'ba Zaqueo ne xtuba. 4'Ba meni tsangatsanga titjunre xutankjiun 'ba tsijun jngu ya xi sicómoro 'mi, tuxi skueni Jesús, ngat'a tjinnere nga kio kjua'a. 5'Ba kionga Jesús je tifa'a kio, kiskutsejennk'a ña kji'a xutabiu, 'ba kitsure: ―Zaqueo, tetukajenfani, ngat'a ni'yari tjinnere nga sikja'ayaa̱ nganda'e. 6'Ba Zaqueo ta'a 'etukajen 'ba 'ñu tsja tjinre nga kiskjebetjo Jesús ndaba. 7Tunga kionga xuta tsabe kibi, ngatsi'i 'etuts'inre nga kitsik'axki Jesús, 'ba kitsure xinkjin: ―Nga ndaba jngu xuta je kitsikja'aya. 8Tunga Zaqueo tsakasen nduju nga jako Na'enna, 'ba kitsure: ―Na'en. Masen sja_ra̱ xuta ni̱ma̱ mé= xi tjinna̱. 'Ba tsa tjin xi je kitsa'ent'a_ra̱ cheje, ñujun ka'a xi 'ba kji'i sja ngani_ra̱. 9'Ba Jesús kitsure: ―Xi naire ni'yabi je 'etukajin jere nganda'e ngat'a je 'yare nga ntjere Abraham. 10Ngat'a Ki'ndire Xuta xi'iun ja'ekangisjai 'ba ja'etsik'angi xi je kichaja tsakaiñu. 11'Ba kionga xuta inyaminya ñojon mé= xi tinchja Jesús, inyatsikja'etsjen nga je mején ku̱atsejen jótsa'en Na'enchana kuatexuma; ngat'a Jesús je tifechu tiña naxinanda Jerusalén. Kui kjuañu, kui 'ejñani kjuakusunbi. 12'Ba kitsu: ―Tsik'ejña jngu xuta xi ntjere rey xi kjin kiji kja'e nangi, tuxi rey s'ianni 'ba jaskan kjua'e ngani. 13'Ba nga kje fijín, kinchjare te chu'ndare 'ba tse ton kitsingantsja nga jngu jngu nchjabiu, 'ba kitsure: “Ti'axako tonbi ka'nda nga̱ kjua'e ngañaa̱.” 14Tunga xuta xi tse'e nangire kuastike xutabiu 'ba kitsikasentjenngi nchja xi ya'a en xi 'bi kuetsu: “Bi mejénni̱ tsa kui xutabi xi reyni̱ ku̱an.” 15Tunga rey kjiña'an 'ba jendiba ngani nangire. 'Ba kionga je ja'e, 'exa nga kjuinukjuare chu'nda xi kitsingantsja ton, tuxi skueni jó tjin kejensunre nga jngu jngu. 16'Ba ja'e xi titjun, 'ba kitsure: “Na'en, tonri ngite ka'a je kitsikejensun ki'ndire.” 17'Ba xi rey kitsure: “Nda tjin, jngu ni chu'nda xi nda. Ngat'a kixi= k'iku̱e xachi xi kitsjare, kui kjua sja'ndeira̱ nga kuatexumari te naxinanda.” 18'Ba kio ja'e chu'nda xi majóni, 'ba kitsu: “Na'en, tonri ngi'ón ka'a je kitsikejensun ki'ndire.” 19'Ba xi rey kitsure: “Ji xi kuatexumari ón naxinanda.” 20'Ba kio ja'e ngijngu xi kitsu: “Na'en, nga'e tijña ton xi kjiningantsjanaa̱. Nda= 'ejñatjaa̱ ngajin jngu najñu; 21ngat'a kitsakjunña̱ ngat'ari. Ngat'a ji jngu= ni xuta xi 'ñu tjenre, 'ba chjube mé= xi bi ji kik'ejñe, 'ba 'bekui chan xi bi ji kik'entje.” 22'Ba xi rey kitsure: “Ji chu'nda ch'okun. Ko fani enre ndsu'bai sa'enra̱ kjua. Je 'ye nga an jngu= ña̱ xuta xi 'ñu tjenre, 'ba kjebia̱ mé= xi bi an 'ejñaa̱, 'ba 'bekua̱ chan xi bi an 'entjía̱. 23Kui kjuañu ¿ánñu bi kjinikja'as'enni tonna̱ ngaya banco? Ngat'a tsa 'ba kjiñe'en, kionga ja'aa̱, kixuntsjaa̱ tonna̱ 'ba ko ki'ndire tsakaiñu.” 24'Ba xi rey kitsure nchja xi kio inya: “Chja'á_ru tonre xutabi 'ba ta'e_ru xi te mani tse'e.” 25'Ba nchjabiu kitsure: “Na'en, tunga kui xutabiu je te ka'a ton tjinre.” 26'Ba xi rey kitsu: “An 'ba xin_nuu̱. Ngatsi'i xi tjinre ngisa= tse kua'e ngisare, tunga xi tsajainre, tusa stjukja'are ka'nda xi tjinchire. 27'Ba ngat'a tse'e xi stikena̱, xi bi mejénre nga kuatexuma_ra̱, ndekonu nga'e 'ba ngixkua̱n tik'ion.” 28'Ba kionga Jesús je 'ba kitsu, kijitjunre xutare nga janda kiji naxinanda Jerusalén. 29'Ba kionga je kuatiñat'are naxinanda Betfagé ko Betania, echu tjenngi xi Ya Olivo 'mi. 'Ba kio kitsikasen jó xutare. 30'Ba kitsure: ―Tangiun naxinanda chi xi tijña nguba kio, 'ba kionga kuitjas'ion, xio jngu ki'ndi burru xi tjita'ñu, xi kje nisa 'yajín 'bejñakjare. Chjundo 'ba ndeko nga'e. 31'Ba tsa tjin xi skuiningiyanu: “¿Ánñu techjundañú tjiubo?”, 'bi t'in_ru: “Na'ennaxu machjenre.” 32'Ba kiji xi kjinikasen, 'ba tsabe ki'ndi burru jofatsa'en nga je kitsu Jesús. 33'Ba yejerañu inyakjenda ki'ndi burru, xi naire tsiningiyare: ―¿Ánñu techjundañú ki'ndi burru? 34'Ba kui kitsingojore: ―Na'ennaxu machjenre. 35'Ba 'batsa'en ja'ekore Jesús ki'ndi burru, 'ba yasunre tjiutsanga chajare 'ba kitsik'ejñakjare. 36'Ba jotsa'en Jesús tifi, xuta inyabayuju tjiutsanga chajare ngaya ndiyo. 37'Ba kionga je inyafechu ña fijenya tjenngi Ya Olivo, ngatsi'i xi tjenngire Jesús 'etuts'inre nga kiski'ndaya nga tsja titsubare 'ba nga inyatsichjire Na'enchana ngat'are ngayéje kjuakun xi tu tsabe. 38'Ba inyatsu: ―¡Ngatatsichikunta'en Na'enchana rey xi ndibani ngat'are ja'enre! ¡Ngatjas'e kjuaxiu ngank'aa, 'ba ngatjanichjire Na'enchana ngank'aa! 39Tunga yak'a xuta fariseo xi tjenjinre xutankjiun kitsure: ―Maestru, chjutikue xutari. 40'Ba Jesús kitsingojore: ―'Ba xin_nuu̱ tsa xutabi xiu k'uendu, 'ba=nde ndiojo ski'ndaya. 41'Ba kionga Jesús je echu tiñare naxinanda Jerusalén, kiski'ndantjai nga tsabe naxinandabiu. 42'Ba kitsu: ―¡Jún, xuta Jerusalén, tsa kuira nixtjinbi ku̱ankjinnu mé= xi tsja_nuu̱ kjuaxiu! Tunga nganda'e tijña'monu. 43Ngu kjua'e nixtjin kionga xi stikenu k'uetinstundainu ko xjo nga k'uechjanu, 'ba bi sja'ndenu tsa kuiyu. 44'Ba niki sikjekjuakjinnu 'ba sik'en xuta xi tse'e nanginu. 'Ba nijnguú ndiojo nde s'e̱nduxjonenire xinkjin. Ngat'a bi kji'yo nixtjin nga Na'enchana ja'etsik'anginu. 45'Ba kio Jesús ja'as'en ña ma ndetsinre ningu 'ba 'etuts'inre nga ts'axje xi inyabateña tsajmi. 46'Ba kitsure: ―'Bitsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Ni'yana̱, kui= xi ku̱an ni'ya ña xuta ma fakona̱.” Tunga jun, ngijore chacheje kjiño'on. 47'Ba nyujun nyujun Jesús yakuya ña ma ndetsinre ningu. 'Ba xi ngakure na'miu ko chjine kjuatexuma 'ba ko xuta chingare naxinando tsangisjai jótsa'en ku̱an sik'enni Jesús. 48Tunga bi kisakure jó sa'enire, ngat'a ngatsi'i xuta 'ñu nda inyaminya ñojonntsjai mé= xi Jesús titsu.

will be added

X\