SAN LUCAS 18

1'Ba Jesús 'ejñare kui kjuakusunbi xutare, tuxi kuakuyanire nga tjinnere kjuakontsjai Na'enchana, 'ba nga bi sikjere kakun. 2'Ba kitsure: ―Kis'e jngu naxinanda ña tsik'ejña jngu juez xi ninga bi bekun Na'enchana 'ba ninga bi ndusinre ngat'a tse'e xuta. 3'Ba ndekuini naxinanda tsik'ejña jngu chjun k'an xi tjinre kjua ko ngijngu xuta. 'Ba chjunbiu fikun juez nga tsure: “Kixi t'endai kjua xi tjinkona̱ xuta xi stikena̱.” 4Nkjin nixtjin ja'a nga bi 'endare kjua chjunbiu. Tunga jaskan kitsikja'etsjen: “Ninga bi 'bekua̱n Na'enchana 'ba ninga bi ndusinna̱ ngat'a tse'e xuta, 5tunga chjun k'anbi janda titsistina̱. Kui kjua tusa kixi k'uendani_ra̱ kjua, tuxi bi sikjeni kjuaje kakua̱n nga kjua'ekunntsjaina̱.” 6'Ba Na'enna Jesucristo kitsu ngisare: ―Ngu, tasen ñojon mé= xi kitsu juez xi tsajainre kjuakixi. 7Ngu, ¿a bi 'ba nde Na'enchana kixi k'uendare kjua xuta xi ja'ajin, xi nga nixtjin nga nistjen mi'are kjuanda? ¿A sik'andaya= nga kuaseko? 8'Ba xin_nuu̱ nga ta'a k'uendare kjua xuta xi tse'e. Tunga kionga kjua'e ngani Ki'ndire Xuta xi'iun, ¿a saku ngisare ngasun'ndio xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana? 9'Ba Jesús 'ba nde ye'ere nijmi kjuakusunbi yak'a xuta xi kixi tsure yojore 'ba 'baxjengi xi yak'a. 10'Ba kitsu: ―Jó nchja kikjako Na'enchana ningu, jngu xuta fariseo ko jngu xuta xi kjebechjintjai tsajmi ngat'are Roma. 11'Ba xuta fariseo xin tsakasen nduju nga 'bitsa'en jako Na'enchana: “Na'en, tsjara̱ kjuanda, ngat'a bi 'ba kuaa̱n an jotsa'en xuta xi yak'a, xi cheje tsa'en, xi ch'okun, xi kjuachajngi tsa'ent'are chjunre. 'Ba ninga bi 'ba kuaa̱n joni xutabiu xi kjebechjintjai tsajmi ngat'are Roma. 12An batejña kjindia̱ jó ndiya xki semana, 'ba tsjara̱ diezmo ngayéje xi jenna̱”, kitsu xuta fariseo. 13Tunga xuta xi kjebechjintjai tsajmi kjin tsakasen nduju 'ba ka'nda bi kuán kakun tsa ngank'aa skutsejennijin. Tusa tso'ot'a nisinre nga 'bi kitsu: “Na'en, ngatja'animari ngat'ana̱ xi xuta je kuáa̱n.” 14An xin_nuu̱ ―kitsu Jesús―, kionga xutabi kiji ngani ndaba, je kuachat'are jere, tunga bi xuta fariseo. Ngat'a xi tu kui tajngu nk'a 'baxje yojore, kui= xi kjui'naxjenima. 'Ba xi k'uaxjenima yojore, kui= xi sakure kjuaje. 15'Ba nde ja'echanire Jesús ki'ndi nisti, tuxi sichikunta'enni nga kuanere ntsja; tunga xutare jatiko xi inyafa'eko. 16Tunga Jesús kinchjare ki'ndi nistiu 'ba kitsure nchjabiu: ―Ta'e'ndio nga ki'ndi nistiu kjua'ekunna̱, bi 'bechja'nde_ru, ngat'a ña batexuma Na'enchana kui= xi joni nisti tse'e. 17Ngat'a jngu ki'ndi ta'a kjebe mé= xi ba'ere. 'Ba kjuakixi= xi xin_nuu̱, tu'yañu xi bi 'ba tsa'en skjebe kjuandare Na'enchana nga ku̱akjainre nga kui xi batexuma, niñajanni ku̱an kjua'as'en ña batexuma= Na'enchana. 18'Ba jngu xuta ngaku tsiningiyare Jesús: ―Ji Maestru xi ndai, ¿mé= xi sa'aa̱n, tuxi s'e̱nina̱ kjuabenichun xi bi fet'a? 19'Ba Jesús kitsure: ―¿Ánñu xuta nda 'mininaa̱? Tsajainjín xuta xi nda, tu Na'enchana sani. 20Je 'ye mé= xi tsu kjuatexumo: “Bi si'en kjuachajngi; bi sik'en; bi cheje si'en; bi en ndesu kjuinukjuai ngat'are xi yak'a; chakuin na'enri ko nari.” 21'Ba xutabiu kitsu: ―Ngayéje kibiu tetsik'etjusaa̱n 'ndani nga kindia̱. 22'Ba kionga Jesús kjint'e kibi, kitsure: ―Ngijngu tsajmi chaja ngisari: t'ikateñe ngayéje xi tjinri 'ba xuta xi ni̱ma̱ ta'e_ri, 'ba 'batsa'en s'e̱ri kjuanyina ngank'aa; 'ba ndetjenngina. 23Tunga kionga xutabiu kjint'e ion, 'ñu kuabare, ngat'a ne 'ñu nyina. 24'Ba kionga Jesús tsabe nga kuabare xutabiu, kitsure: ―¡Á tsa'en na'en ku̱anire xuta xi nyina nga kjua'as'en ña batexuma Na'enchana! 25Ngisa= bi na'en ku̱anre nga jngu chakameyu kjua'as'en nts'are nindu, tsa jngu xuta nyina kjua'as'en ña batexuma Na'enchana. 26'Ba xuta xi kjint'ere tsiningiyare: ―Ngu, ¿'yá= xi ku̱anre kjuinik'angi tsu'ba? 27'Ba Jesús kitsingojore: ―Mé xi bi mare tsa'en xuta, kui= xi mare tsa'en Na'enchana. 28'Ba Pedro kitsure: ―Na'en, ji̱n kjinik'ejña yejenii̱ mé= xi tjinni̱, 'ba tsetjenngiri̱. 29'Ba Jesús kitsure: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱, tsa 'yáñu xi 'ejña ndaba, chjunre, nts'e, xichare, asa ki'ndire, tuxi sja'ndeni nga Na'enchana kuatexumare, 30kui xi ts'axtiu kua'ere ngasun'ndebi, 'ba nixtjin xi sa'e ndiba s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a. 31'Ba Jesús jakot'axin xutare xi tejó, 'ba kitsure: ―Tasen ñojon. Temangin=ña naxinanda Jerusalén ña ku̱ajngu yeje xi kitsi'indu nchja chinga profeta ngat'a tse'e Ki'ndire Xuta xi'iun. 32Ngat'a ku̱angantsjare xuta xi bi tse'e Israel, 'ba kui kuejnuke, ch'o siko, k'uetiajunre, 33kuajare 'ba jaskan sik'en. Tunga xi majánni nixtjin kjua'aya nganire ngajinre mik'en. 34Tunga xutare nimé kuankjinre, 'ba ninga bi be mé= ngat'a tse'e xi titsu Jesús, ngat'a kis'ejña'more kibiu. 35'Ba kionga Jesús tifechutiña naxinanda Jericó, jngu xuta ka tijñandai ndiyo nga tjimi'a ton chje. 36'Ba kionga xutabiu kjint'e nga nkjin xuta inyafa'a, tsiningiya mé= xi tjima. 37'Ba kik'inre nga Jesús xi tse'e Nazaret tifa'a kio. 38'Ba meni kiski'ndaya nga kitsu: ―¡Ji Jesús, ntjere David, chanima kakunnaa̱! 39'Ba xuta xi tjentitjun jatiko, tuxi k'uejñaxiuni, tunga tu ngisa= 'ñu kiski'ndaya nga kitsu: ―¡Ji ntjere David, chanima kakunnaa̱! 40'Ba kio Jesús tsakasen'ñu, 'ba 'exa nga kuechja'a xuta ko. 'Ba kionga je ja'e, Jesús tsiningiyare: 41―¿Mé= xi mejénri nga sa'aa̱n ngat'a tsiji? 'Ba xuta ko kitsure: ―Na'en, mejénna̱ ku̱atsejen nganina̱. 42'Ba Jesús kitsure: ―Ngatjamatsejenri. Ngat'a kuakjainri, kui kjua kuandani. 43'Ba ndekuini chubabiu xuta ko kuatsejen nganire 'ba kitjenngi Jesús nga kitsichjire Na'enchana. 'Ba ngatsi'i xuta xi tsabe kibi, 'ba nde kitsichjire Na'enchana ngayeje.

will be added

X\