SAN LUCAS 17

1'Ba kio Jesús jako xutare, 'ba kitsure: ―'Ba s'e̱ntsjai mé= xi sa'en nga xuta majngije, tunga ¡nimaxuni xi sa'en nga xuta xi yak'a kuajngije! 2Ngisa= nda ku̱anre xi 'ba sa'en tsa sjen'bangit'a ngisin jngu ndiojo tse 'ba xanikja'ajin ndachikun, kionga kje tsa'enjín nga kuajngije jngu ki'ndi chi joni kibi. 3Tikuendo yojonu. Tsa nts'é timajngije ngat'ari, chukoye nga bi nda titsa'en. 'Ba tsa sik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba kjua'e ngani ngixkun Na'enchana, tichat'a_ri. 4Tsa yatu ndiya ch'o sikori nga jngu nixtjin 'ba yatu ndiya kjua'etsuri: “Sik'antjaiyaña̱ kjuafa'etsjenna̱. Tichat'anaa̱”, tsa 'ba kuetsuri, tichat'a_ri ―kitsu Jesús. 5'Ba apóstoles kitsure Jesús: ―Tisekonii̱ tuxi ngisa ku̱akjain ngisanini̱. 6'Ba Na'enna Jesucristo kitsure: ―Tsa tjinchinu kjuamakjain ninga tu ichi sa joni xujma mostaza, ku̱an k'uin_ru yabi: “Chjuneye yojori nga'e 'ba t'ik'entjejin yojori ndachikun”, 'ba yabiu sik'etjusunnu. 7'Ba Jesús kitsu ngisare xutare: ―Tsa jngu ngajinnu tjinre jngu chu'nda xi kafikakjan nangiu asa tjiuba kafitsikuenda, 'ba kionga je fa'eni ngijña chu'ndabiu, ¿a tsu=re: “Ndekenit'ai yamixo”? 8Junjun. Tusa tsure: “T'endai xi skinaa̱ 'ba t'ekungi chinga tjiari nga t'eyana xichine ko nanda xi k'uia̱, 'ba jaskan ku̱an sinchje 'ba s'i ji.” 9'Ba ninga bi tsjare kjuanda chu'ndare kionga je kitsik'etjusun xa xi 'exare. 10'Ba nde tsa'en ko jun, kionga je kjinik'etjusun ngayéje xa xi 'exanu Na'enchana, tixun: “Ña= chu'nda xi tumé chjire, ngat'a tu kui kjinik'etjusan mé= xi kis'enena.” 11'Ba kionga tifi Jesús naxinanda Jerusalén, ja'ajin masenre nangi Samaria ko nangi Galilea. 12'Ba kionga je kuatiñat'a jngu naxinanda chi, kisatejin te nchja xi kunre chi'in fe'ndujun xi kjint'a tsikinya 13nga kiski'ndaya, 'ba kitsure: ―Ji Jesús, maestru, ngatja'animari ngat'a tsajain. 14'Ba kionga Jesús tsabe nchjabiu, kitsure: ―Tanginkaku_ru yojonu na'miu. 'Ba kionga inyafi nchjabiu, kuatsje chi'in xi kunre. 15'Ba jngu xuta xi tjenjinre nchja xi te, kionga tsabe nga je kuanda, jendiba ngani 'ba 'ñu kiski'ndaya nga kitsichjire Na'enchana. 16'Ba ja'ekasenkunch'int'are Jesús nga kitsikindi 'nda t'anangiu 'ba kitsjare kjuanda. Kui xutabiu tse'e Samaria. 17'Ba Jesús tsiningiya: ―¿A bi tsa te mani nchja xi kuanda chi'in xi kunre? ¿Ñá kiji xi ngiñajan? 18¿Ánñu tu kui tajngu xutabi xi bi tse'e Israel jendibani nga ja'etsichjire Na'enchana? 19'Ba jako xutabiu, 'ba kitsure: ―Tisetjen 'ba t'in. Ngat'a kuakjainri, kui= kjua kuandani. 20'Ba xuta fariseo tsiningiyare Jesús: ―¿Kjia'áñu kjua'e nixtjin nga kuatexuma Na'enchana? 'Ba Jesús kitsingojore: ―Kionga kuatexuma Na'enchana, bi tsejen xiare. 21Ninga bi kuetsu xuta: “Nga'e tijña”, asa: “Jaan tijña.” Ngat'a je tibatexuma Na'enchana ngajinnu. 22'Ba kitsure xutare: ―Kjua'e= nixtjin nga ku̱amejénnu xio ninga tu jngu sa nixtjin kionga kuatexuma Ki'ndire Xuta xi'iun, tunga bi xio. 23'Ba tjin= xi kuetsunu: “Nga'e tijña”, asa: “Jaan tijña”, tunga bi mangiun 'ba ninga bi mangintjenngiu. 24Ngat'a jotsa'en matsejen ndi'i cho'on ngank'aa nga ba'na, nga matsejen 'nda ngituts'ian ka'nda ña ntjai tsu'biu, 'ba=tsa'en kuatsejen Ki'ndire Xuta xi'iun nixtjin kionga kjua'e ngani. 25Tunga tjinnere nga tjun tse kjuanima kjua'a, 'ba xuta xi tjin nganda'e skueton. 26Jó kuán nixtjin nga tsik'ejña Noé, 'ba= ku̱an nixtjin kionga kjua'e ngani Ki'ndire Xuta xi'iun. 27Kui nixtjinbiu inyakjen 'ba inya'bi xuta 'ba inyabixan 'ba inyatsikixan ki'ndire xuta. 'Ba inyatsa'en ka'nda nga ja'e nixtjin nga ja'as'en Noé barku, 'ba tsa'a tsi'ñu 'ba jesunjin nanda ngatsi'i xuta. 28'Ba 'ba nde jo kuán nixtjin nga tsik'ejña Lot, inyakjen 'ba inya'bi xuta, inyabatse tsajmi 'ba inyabateña tsajmi, inya'bentje 'ba inyatsinda ni'ya. 29Tunga nixtjin nga 'etju Lot naxinanda Sodoma, jendibajen ngank'aa ndi'i ko asufre 'ba tsixu t'anangiu, 'ba jesun ngatsi'i xuta. 30'Ba 'ba= ku̱an nixtjin kionga ku̱atsejen Ki'ndire Xuta xi'iun. 31Kui nixtjinbiu, xi tjindu ngatsja ndaba bi ngat'etukajen tuxi kjua'ek'axjeni mé= xi tjindu ngaya ndaba. 'Ba xi ngijña titsa'exa, bi nde ngatjendibani ndaba. 32Tikja'etsjion mé= xi kuata'en chjunre Lot. 33Tu'yañu xi kuangisjai nga sik'angi yojore, kui= xi tusa sichaja yojore. Tunga xi sichaja yojore, kui= xi tusa sik'angi yojore. 34'Ba an xin_nuu̱. Kui nistjenbiu jó xuta xi kjiyusun ndekuini nachan, jngu xi stjube 'ba xi ngijngu s'e̱jña. 35'Ba jó yanchjin xi ñatjen inya'bo, jngu xi stjube 'ba xi ngijngu s'e̱jña. 36'Ba jó nchja xi sema ngijña, jngu xi stjube 'ba xi ngijngu s'e̱jña ―kitsu Jesús. 37'Ba nchjabiu tsiningiyare Jesús: ―Na'en, ¿ñá=ñu 'ba ku̱an? 'Ba Jesús kitsingojore: ―Ña kjijña tjiuba mik'en, kio= mañajan tjiunike.

will be added

X\