SAN LUCAS 15

1'Ba nkjin xi kjebechjintjai tsajmi ngat'are Roma ko xuta xi tjinre je kikinyat'a tiñare Jesús nga kikasen ñojonre. 2Tunga xuta fariseo ko chjine kjuatexuma kinchjastita'en Jesús, 'ba tsure xinkjin: ―Kui xutabi kjebetjo xuta xi tjinre je 'ba kjenko. 3'Ba meni Jesús 'ejña kjuakusunbi, 'ba kitsure: 4―Tsa tijña ngajinnu jngu xi tjinre jngu sientu chutsanga, 'ba tsa jngu sichaja, ¿a bi sik'endu xi yachute ko yachan ñajan ngajin ngijño 'ba kuekangisjai xi kichaja ka'nda nga ku̱asjaire? 5'Ba kionga ku̱asjaire, tsja s'e̱re nga kuasun tjiare. 6'Ba nga kjuechu ndaba, kuinchjare nga ku̱añajan nchja xi nda ya'a 'ba ko xi tjindut'a tiñare, 'ba kuetsure: “Titsjakonu, ngat'a je kuasjai nganina̱ chutsanga xi kichajana̱.” 7'Ba xin_nuu̱ nga 'ba nde tsa'en ngisa s'e ngisa kjuatsja ngank'aa ngat'are jngu xuta xi tjinre je xi kitsik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba ja'e ngani ngixkun Na'enchana nga ko mare yachute ko yachan ñajan xuta kixi xi bi tjinnere nga sik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba kjua'e ngani ngixkun Na'enchana. 8'Ba tsa jngu chjun tjinre te ton xi plata nini 'ba tsa jngu cha̱jare, ¿a bi kuaka jngu ndi'i 'ba k'uecha ndaba, 'ba tafi tafi kuangisjai ka'nda nga ku̱asjai nganire tonre? 9'Ba kionga ku̱asjaire, kuinchjare nga ku̱añajan yanchjin xi nda ya'a 'ba ko yanchjin xi tjindut'a tiñare, 'ba kuetsure: “Titsjakonu, ngat'a je kuasjai nganina̱ ton xi kichajana̱.” 10'Ba xin_nuu̱ nga 'ba nde tsa'en s'e kjuatsja ngajinre ankjelere Na'enchana ngat'are jngu xuta xi tjinre je xi tsik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba fa'e ngani ngixkun Na'enchana. 11'Ba Jesús kitsu ngisa: ―Jngu xuta kis'ere jó ki'ndi xi'in. 12'Ba xi ngisa ki'ndiu kitsure na'enre: “Na'en, ta'ena mé= xi 'bakona̱.” 'Ba xutabiu yakjanyare ki'ndire mé= xi tjinre. 13'Ba kionga je ja'a jó ján nixtjin, xi ngisa ki'ndiu yateña yeje xi kitsa'ere. 'Ba ko ton xi kisakure kiji jngu nangi t'axin xi kjin. Kio kitsikjeya yeje tonre nga kitsa'enjun kitsa'ent'a. 14'Ba kionga je kitsikje yeje tonre, kio nangibiu kis'e jngu kjindia xi ne 'ñu, 'ba kuana'enre kui ngayeje. 15'Ba kio kikajngit'are xa jngu xuta xi tijña nangibiu, 'ba xutabiu kitsikasen ña inya tjiuchingare, tuxi sikjenni. 16'Ba kuamejénre nga sitse ngats'a ko xi inyakjine tjiuchingo, tunga tu'yá kitsjare. 17Tuchan kitsikja'etsjen: “¡A tu nkjin mani nchja xi tsa'exa ndaba na'enna̱ xi 'bangire xichine, 'ba an nga'e tebeyaa̱ kjindia! 18Tusa kjuikun ngañaa̱ na'enna̱ 'ba 'bi xin_ra̱: Na'en, je tsajngijia̱ ngixkun Na'enchana 'ba ngixkuin. 19Je bi nde 'ba k'innina̱ nga ki'ndiri k'uin ngisanaa̱. Tusa tu tikona joni jngu chu'ndari.” 20'Ba 'batsa'en 'etju nga kikun ngani na'enre. 'Ba kionga kjin ndiba ngisa, na'enre tsabe 'ba ja'animare 'ba tsangatsanga nga kitsubakja ki'ndire 'ba 'endsu'a. 21'Ba kio kitsure na'enre: “Na'en, je tsajngijia̱ ngixkun Na'enchana 'ba ngixkuin. Je bi nde 'ba k'innina̱ nga ki'ndiri k'uin ngisanaa̱.” 22Tunga na'enre jako chu'ndare, 'ba 'bi kitsure: “Kitsa ndeko najñu xi ngisa nda 'ba tikajo ki'ndina̱, 'ba nde t'eya_ru najma ntsja jngu xtungu, 'ba tjaya_ru jnde ngayeje. 23'Ba ndeko ki'ndi ndija xi nda kji'i 'ba tik'ion. 'Ba sinchja 'ba kjui'naxjia s'i. 24Ngat'a ki'ndina̱ kibi joni tsa k'en 'ba je ja'aya nganire. Kui kichaja tsakaiñu 'ba je kuasjai ngani.” 'Ba 'etuts'inre nga kitsa'en kjuatsja. 25Yejerañu ki'ndi xi ngisa chingó ngijñaa tsu'ba kui. 'Ba kionga jendiba 'ba ja'e tiña ndaba, kjint'ere nga tifane son 'ba nga inyate xuta. 26'Ba kio kinchjare jngu chu'nda 'ba tsiningiyare mé= xi tjima. 27'Ba chu'ndo kitsure: “Nts'é= kafa'e ngani, 'ba na'enri ka'bexa nga kanik'en ki'ndi ndija xi nda kji'iu, ngat'a nda kji'i nga kakjebetjo ngani ki'ndire.” 28'Ba kuastire ki'ndi xi ngisa chingó, 'ba bi kuamejénre ja'as'en ndaba. 'Ba meni na'enre 'etju nga kikets'are tuxi kjua'as'enni. 29Tunga kui kitsure na'enre: “Je 'ye jó kuatjin nu tetsa'exat'ara̱, 'ba ngantsjai tsik'etjusaa̱n enri, 'ba nisa ñajanni ba'ena jngu natendsu chi tuxi sitsjakoña̱ nchja xi nda ya'ana̱. 30Tunga nga kafa'e ki'ndiri kibi, xi kitsikjeyako yanchjin ska mé= xi kitsa'e_ri, kanik'en_ri ki'ndi ndija xi nda kji'iu.” 31'Ba na'enre kitsingojore: “Ki'ndina̱, ngantsjai tenikonaa̱ ji, 'ba ngayéje xi tjinna̱ tsiji. 32Tunga nganda'e tjinnere nga kjui'naxjia s'i 'ba sitsja, ngat'a nts'é jo=ni tsa k'en 'ba je ja'aya nganire. Kui kichaja tsakaiñu 'ba je kuasjai ngani.”

will be added

X\