SAN LUCAS 14

1'Ba 'ba kuán jngu nixtjin nga nikja'aya, Jesús kikakjen ndaba jngu ngakure xuta fariseo, 'ba xutabiu nda inyakutsejen'a. 2'Ba 'ba nde kio tijña ngixkun Jesús jngu xuta xi tjinre chi'in ske. 3'Ba 'batsa'en Jesús jako chjine kjuatexuma ko xuta fariseo, 'ba tsiningiyare: ―¿A tixa'nde nga ninda xuta xi tji'me nixtjin nga nikja'aya, asa bi tixa'nde? 4Tunga nchjabiu xiu tsik'endu. 'Ba meni Jesús yanere ntsja xi tji'mio 'ba kitsinda 'ba kitsikasen ngani ndaba. 5'Ba jako ngani nchjabiu, 'ba kitsure: ―Tsa ki'ndinu asa tjiundijanu kuintjaiya ngaya jngu ngojo nixtjin nga nikja'aya, ¿a bi ta'a me'naxjo? 6'Ba nchjabiu bi kitsingojore, ngat'a bi be jó= kuetsu. 7'Ba kionga Jesús tsabe jotsa'en xuta xi kuañajan kio inyafa'ajin yaxile xi inyatitjun nga inya'bendut'a yamixo, 'bitsa'en jakoya: 8―Tsa tjin xi sikjint'eri jngu s'ire kjuabixan, bi benisin yaxile xi sejña titjun. Ngat'a ku̱anre kjua'e ngijngu xi kjinikjint'e, xi ngisa 'ñu titjun nga ko mare ji, 9'ba xi kitsikjint'eri kjua'etsuri: “Ta'e_ri nga'nderi xutabi.” 'Ba 'batsa'en ku̱asuba=ri nga k'uikeni nga'nde xi fet'ani. 10Tusa kionga kjuinikjint'eri jngu s'i, teni nga'nde xi fet'ani, tuxi kionga skueri xi kitsikjint'eri, kjua'etsuri: “Amigu, teni jngu nga'nde xi tijñatitjun.” 'Ba 'batsa'en sakuri kjuaje ngixkun ngatsi'i xi k'uendut'akori yamixo. 11Ngat'a tu'yañu xi tu kui tajngu nk'a 'baxje yojore, kui= xi kjui'naxjenima. 'Ba xi 'baxjenima yojore, kui= xi sakure kjuaje ―kitsu Jesús. 12'Ba Jesús 'ba nde jako xi kitsikjint'e, 'ba kitsure: ―Kionga sikint'e xuta nga kuechikue nga nyusen asa ngajñu, bi nikjint'e nchja xi nda ya'ari ninga nts'é ninga xingi ninga xuta nyina xi tjindut'a tiñari. Ngat'a tsa 'ba si'en, kui nchjabiu sikjint'e nganiri 'ba 'batsa'en k'uetjusun mé= xi kitsa'e_ri. 13Tusa kionga kjui'naxje jngu s'i, tikjint'e xuta ni̱ma̱ ko xuta xi tsajain ntsja ko xuta xi bi ma fi 'ba ko xuta ka, 14'ba 'batsa'en nda s'e̱ri. Ngat'a xutabi bi ku̱anre sja nganiri mé= xi kua'eri, tunga ku̱achjiri nixtjin kionga kjua'aya nganire ngajinre mik'en xuta xi kixi kitsa'en nga tsik'endu ―kitsu Jesús. 15'Ba kionga jngu xuta xi 'ba nde tijñat'ako Jesús yamixo kjint'e kibi, kitsure: ―¡Ndaxure xuta xi kuakjen ña batexuma Na'enchana! 16'Ba meni Jesús jako xutabiu, 'ba kitsure: ―Jngu nixtjin jngu xuta ts'axje jngu s'i je 'ba ne nkjin xuta kitsikjint'e. 17'Ba kionga je echu chu̱ba̱ nga kuakjen, xutabiu kitsikasen jngu chu'ndare tuxi kuetsunire xi kitsikjint'e: “Jabiu, ngat'a je tijñanda ngayéje xichine.” 18Tunga ngatsi'i kitsije kakunre. Xi tjun kitsure: “Biru ku̱an kjuia̱. Sa'e fa tsatsia̱ jngu nangi 'ba tjinnere nga kjuikutsejen_ra̱. Te'bets'ara̱ nga tije kakunnaa̱.” 19'Ba kja'e xuta kitsure: “Biru ku̱an kjuia̱. Sa'e fa tsatsia̱ ón nga tjiundija xi bakjan nangi 'ba tefikut'ayakofa_ra̱. Te'bets'ara̱ nga tije kakunnaa̱.” 20'Ba ngijngu kitsure: “Biru ku̱an kjuia̱ ngat'a sa'e fa tsixan.” 21'Ba chu'ndabiu jendiba ngani 'ba ye'e yejere nijmi naire kibi. 'Ba 'batsa'en xi naire ni'yo kuastire, 'ba kitsure: “Kitsa t'in ngajin naxinando 'ba ngayéje ndiya xi tjinre, 'ba ndekue nga'e xuta ni̱ma̱ ko xuta xi tsajainre ntsja ko xuta ka 'ba ko xi bi ma fi.” 22'Ba jaskan chu'ndabiu kitsure: “Na'en, je kitsik'etjusaa̱n jotsa'en kisji, tunga tjin= ngisa nga'nde.” 23'Ba 'batsa'en xi naire kitsu nganire chu'ndare: “T'in ngaya ndiyant'io 'ba nga'nde ki'ndi xi tjindundai nga'e 'ba t'ene_ri xuta nga ngatja'as'en nga'e, tuxi tseni ni'yana̱. 24Ngat'a an xin_nuu̱ nga nijnguú xi tjun kjinikjint'e skine xichinena̱.” 25'Ba nkjin xuta tjenngire Jesús, 'ba kui kitsiku'beya nga kitsure: 26―Tsa tjin xi mejénre kjuendetjenngina̱ tjinnere nga ngisa simejénna̱ nga ko mare na'enre ko nare, chjunre ko ki'ndire, nts'e ko ndichja asa yojore ngayeje. Tsa tsajain, bi ku̱an xutana̱ ku̱an. 27'Ba ngatsi'i xi bi kua'anijin krure 'ba kuendetjenngina̱, bi ku̱an xutana̱ ku̱an. 28Tsa jngu xi tijña ngajinnu mejénre sinda jngu torre, ¿a bi tjun k'uejña nga sa'en xki jó tjin kjueyare, tuxi skueni tsa tjinre ton xi machjenre nga sijngu torrebiu? 29Ngat'a tsa̱ sinda tuts'in xjo 'ba jaskan bi ku̱anre sijngu torrebiu, ngu ngatsi'i xuta xi skue nga 'ba sa'en, k'uejnuke. 30'Ba kuetsure xinkjin: “Kui xutabiu 'etuts'inre kui xabi, tunga bi kuánre kitsijngu.” 31'Ba tsa jngu rey xi tjinre te mi chasoldadu mejénre kuekjanko kja'e rey, ¿a bi tjun k'uejña nga sikja'etsjen tsa xukjuakore nga skjanko rey xi ngijngu xi ndeko kan mi chasoldadu? 32'Ba tsa bere kakun nga bi xukjuakore, ngu sikasen xuta xi ya'a en nga k'uets'are kjuaxiu rey xi ngijngu, kionga kjin tjen ngisa. 33'Bamani, tu'yañu xi tijña ngajinnu xi bi k'uejña ngayéje xi tjinre, bi ku̱an xutana̱ ku̱an. 34'Ba naxo nda, tunga tsa chaja xi xtiare, ¿jó tsa'en ku̱achjen ngisa? 35Ngu je ku̱an tsajmi xi tumé chjire. Bi nde ku̱achjennire nangi, ninga ña s'entje ntje. Tu xanikja'a ngisa. Xi tjin ñojon, ngatinya ñojon ―kitsu Jesús.

will be added

X\