SAN LUCAS 1

1Ngu 'ñu nkjin xuta kuamejénre tsja fani tsa'en si'indu mé= xi Na'enna kitsa'en ngajinni̱, 2jo fa tsa'en yakuyani̱ xi 'ndani nga tuts'inre ko fa tuxkun tsabenii̱ 'ba xi kitsa'exare nga kitsikja'axtiuya enre Na'enna. 3'Ba jaskan nga je nda tsiningiya yajaa̱ jó fa kuán 'ndani nga tuts'inre, nda= tjin ngat'ana̱ ngayeje nga tsja fani tsa'en si'indura̱ kui tsajmibi ji xuta chinga Teófilo, 4tuxi nda xiani ngat'are kjuakixi xi je kisakuyari. 5Nixtjin nga Herodes reyre nangi Judea kuán, 'ba nde kio tijña jngu na'mi xi Zacarías 'mi, xi tu jngu xutare Abías. 'Ba chjunre Elisabet 'mi, jngu xi ntjere Aarón. 6'Ba ngojó 'ñu nda kixi ngixkun Na'enchana, 'ba tsajain xi kiskaninejere, ngat'a 'ñu nda tsik'etjusun yeje enre ko kjuatexumare Na'enchana. 7Tunga bi tjinre ki'ndi, ngat'a Elisabet 'ndi=; 'ba je ne chinga koni ngojó ngayeje. 8Ngu jngu nixtjin nga Zacarías ko xi ñatjen tsa'exa ts'akore nga sa'exa joni na'mi ngixkun Na'enchana, 9'ba jotsa'en je ngare na'mi, tu Zacarías fa ts'akore nga kui xi kjua'as'en nga'nde tsjere ningu nga kuakare tjingusja Na'enchana. 10'Ba yejerañu titi tjingusja, ngatsi'i xutankjiun inya ngandetsin ningu nga inyafako Na'enchana. 11'Ba kio, Zacarías kuatsejenre jngu ankjere Na'enchana, xi sejña nduju ngate kixire yamixa ña tisun tjingusja. 12'Ba Zacarías tu 'ba= kuánre nga tsabe ankje, 'ba 'ñu kitsakjun. 13Tunga ankje kitsure: ―Zacarías, bi kuin, ngat'a Na'enchana je kjint'e nga kichukue, 'ba chjunri Elisabet s'e̱re jngu ki'ndi xi'in xi tsiji xi Juan k'uin_ri. 14'Ba 'ñu tsja ku̱anri, 'ba nde 'ñu nkjin xuta ku̱atsjare ngayeje nga tsin, 15ngat'a ki'ndiri 'ñu je ku̱an ngixkun Na'enchana. Bi k'ui binu ninga xan 'ba tse Isennixtjintsjere Na'enchana ngajinre kui kionga kje tsinjín. 16'Ba sa'en nga 'ñu nkjin xuta xi naxinanda Israel tse'e kjua'e ngani ngixkun Na'enchana xi Naire mani. 17'Ba kui sejñajinre isennixtjinre 'ba ko kjua'ñure profeta Elías. Kui kuajetitjunre Na'enna, 'ba sa'en nga xi xicha ma ko xi ki'ndi ma nda kua'a ngani xinkjin, 'ba nga xi xtan sik'antjaiya kjuafa'etsjenre tuxi ku̱anire sik'etjusun. 'Ba 'bitsa'en sik'ejñanda naxinando nga skjebetjo Na'enna ―kitsu ankje. 18'Ba Zacarías tsiningiyare ankjebiu: ―¿Jótsa'en skuekixiña̱ kibiu? Ngat'a je ne chingaa̱, 'ba chjunna̱ ngayeje. 19'Ba ankjebiu kitsingojore: ―An Gabriel= ña̱, 'ba ngixkun Na'enchana tejñaa̱; 'ba kui kitsikasenna̱ nga kjuakora̱ ji 'ba xinra̱ en xi nda. 20Enna̱ k'uetjusun nixtjin nga tjinnere nga 'ba ku̱an. Tunga ngat'a bi kuakjainri en xi kixinra̱, ku̱anima=ni 'ba bi ku̱an kuinukjuai 'nda nga ku̱an yeje kibi. 21'Ba yejerañu, xutankjiun inya ngandetsin ningu nga inyakuyare Zacarías 'ba tu 'ba= kjimare nga tji'bandayare nga tji'betju. 22Tunga kionga tukjia'a 'etju, 'ba bi ma fako xuta xi kio tjindu; 'ba 'batsa'en kuankjinre nga tjin xi kuatsejenre ngaya nga'nde tsjere ningu, ngu tu chuba= tsa'enre ko ntsja nga fako. 'Ba tojo bi kuán kinchja. 23'Ba nga Zacarías je kitsijngu xare joni na'mi, kiji ngani ndaba. 24'Ba bi 'ñu nkjin nixtjin ja'a, 'ba Elisabet xi chjunre kis'eya'more ki'ndi, 'ba ón sa bi 'etju ndaba. 'Ba kitsu: 25“Na'enna 'bi kitsa'en ngat'ana̱ nga ja'animara̱, tuxi kjua'axinni kjuasuba xi tjin'inna̱ ngat'are xi yak'a.” 26Kionga je ja'a jon sa, Na'enchana kitsikasen ankje Gabriel jngu naxinandare nangi Galilea xi Nazaret 'mi. 27'Ba kui kikun jngu chjun xungu xi María 'mi xi je tijñangi kjua nga kuixanko jngu xuta xi Kuse 'mi, xi ntjere rey David. 28'Ba ankje ja'as'en nga'nde ña María tijña, 'ba kitsure: ―Tsite'ndara̱ ji xi je kisakuri kjuandare Na'enchana. Kui= tijñakori. ¡Ndari ji ngajinre ngatsi'i yanchjin! 29'Ba nga María tsabe ankjebiu 'ba kjint'e enre, kuakunre 'ba miningiyare yojore mé= xi tsunire kjuate'ndabiu. 30'Ba meni ankjebiu kitsu nganire: ―María, bi kuin. Ngu je kisakuri kjuanda ngixkun Na'enchana. 31Nganda'e nde ki'ndi s'e̱ya'mori: s'e̱=ri jngu ki'ndi xi'in, 'ba Jesús k'uin_ri ja'enre. 32Kui jngu xuta xi 'ñu je ku̱an, 'ba Ki'ndire Na'enchana xi tijña ngank'aa k'uinre. Na'enchana sa'en nga kui rey ku̱an joni rey David xi xuta chingare. 33'Ba kuatexumantsjaire naxinandare Jacob, 'ba kjuatexumare bi kjuet'a ―kitsu ankjebiu. 34'Ba María tsiningiyare ankjebiu: ―¿Jótsa'en ku̱anni kibi? Ngu bi tjinna̱ xi'in. 35'Ba ankjebiu kitsingojore: ―Isennixtjintsjere Na'enchana kjuendejenneri, 'ba kjua'ñure Na'enchana xi tijña ngank'a kue'mori ko nk'ianre. Kui kjuañu ki'indi xi tsin tsje ku̱anni, 'ba Ki'ndire Na'enchana k'uin. 36'Ba nde Elisabet, xi xingi, s'e̱re jngu ki'ndi ngayeje, ninga je chinga. Kui xi 'ndi kik'inre tsakaiñu je jon sa nga kui tji'yamore ki'ndi. 37Ngat'a tumé na'enre ngat'are Na'enchana. 38'Ba 'batsa'en María kitsu: ―An chu'ndare Na'enchana= ña̱. Ngatjama ngat'ana̱ jotsa'en ji je kik'innaa̱. 'Ba kionga je 'bi kitsu María, ankjebiu kiji ngani. 39Kui nixtjinbiu, María tsik'ejñanda 'ba 'ñu kitsa kiji jngu naxinandare nangi Judea xi tijñajin ngijñacha. 40'Ba ja'as'en ndaba Zacarías 'ba kitsite'ndare Elisabet. 41'Ba nga Elisabet kjint'e kjuate'ndare María, ki'ndiu kitsiteya ngaya ngats'a, 'ba kui kitse Isennixtjintsjere Na'enchana ngajinre. 42'Ba meni ko jngu jnda xi 'ñu, kitsu: ―¡Na'enchana ngisa 'ñu kitsichikunta'enri ko mare ngatsi'i yanchjin xi yak'a, 'ba kitsichikunta'en ki'ndi xi s'e̱ri! 43Tunga, ¿'yá= nina̱ an, nga nare Xuta chingana̱ kjua'ekunna̱? 44Ngat'a nga kjint'ia̱ kjuate'ndari, ta'a ki'ndina̱ kitsiteya ko kjuatsja ngajinna̱. 45¡Á ndaniri ji xi kuakjainri nga ku̱ajngu en xi Na'enchana kitsuri! 46'Ba meni María kitsu: Nga ko fani inimana̱ tsichji_ra̱ Na'enchana, 47'ba tsitsjaa̱ ngat'a tse'e Na'enchana xi tsik'angina̱. 48Ngat'a je ja'animara̱, an xi chu'nda nimare kuán, 'ba 'ndani nganda'e xuta kuetsuntsjaina̱: “Á ndaniri ji.” 49Ngat'a xi 'ñu tjinre kjua'ñu 'ba xi tsje je kitsa'en tsajmi ya'e ngat'ana̱. 50Kui fa'animare xuta xi bekun, xi kis'e ko xi tjin ko xi s'e̱. 51Yakutsejen kjua'ñure nga kitsa'en tsajmi ya'e, 'ba kitsitsojoya xuta xi nk'a 'baxje yojore. 52Ja'axinre kjua'ñure xi rey, 'ba nk'a kitsik'endu xi ni̱ma̱. 53Ko xi nda kitsitsere xi tsajainre xi chine, 'ba xi nyina tu tjejen ntsja nga 'ete. 54Tsakaseko naxinanda Israel, xi xuta chu'ndare, 'ba bi kichiyajinre nga kjua'animare 55jotsa'en kitsuyatitjunre xuta chingana Abraham ko ntje xi jaskan s'e̱re kitsu María. 56'Ba María jánru sa tsik'ejñako Elisabet, 'ba jaskan kiji ngani ndaba. 57Kionga je echu nixtjin nga Elisabet s'e̱re ki'ndi, kis'ere jngu ki'ndi xi'in. 58'Ba kionga xi ndai ni'yare ko xi xinkjin kjint'e nga Na'enchana ja'animare Elisabet, 'ba nde kitsitsjako. 59'Ba xi majinni nixtjin, kuañajan tsi'i nga kitsa'en circuncidar ki'ndiu, 'ba kuamejénre nga ja'enre na'enre kua'a, nga Zacarías k'uin. 60Tunga nare kitsu: ―Junjun. Juan k'uin. 61'Ba kik'inre: ―Tunga ni'yá xi xingi 'ba 'mi. 62'Ba 'batsa'en tu chuba= kitsa'enre nga tsiningiyare na'enre ki'ndiu, tuxi skueni mé= ja'en sjare. 63'Ba Zacarías tsi'a jngu yate chi tuxi si'induni 'ba 'bitsa'en kitsi'indu: “Juan k'uin.” 'Ba ngatsi'i xi kio inya tu 'ba= kuánre. 64'Ba ndekuini chubabiu Zacarías kuán kinchja ngani 'ba 'etuts'inre nga kitsichjire Na'enchana. 65'Ba ngatsi'i xi tjindu tiña ndaba kuakunre, 'ba ngayéje nga'nde tse'e Judea kji'yare mé= xi kuán. 66'Ba ngatsi'i xi nt'ere enbi 'ejin kakun, 'ba 'bitsa'en miningiyare yojore: “¿'Yá= tsé ku̱an ki'ndibi kionga ku̱achinga? Ngat'a kjua'ñure Na'enchana tijña ngajinre.” 67'Ba Zacarías, xi na'enre ki'ndiu, kitse ngajinre Isennixtjintsjere Na'enchana xi kitsikinchja joni jngu profeta nga tsu: 68Ngatjanichjire Na'enchana, Na'enre xutare Israel, ngat'a je ja'etsindai naxinandare. 69Je kitsikasenna jngu xi tjinre kjua'ñu nga sik'angina, jngu xi ntjere David xi kitsa'exat'are kui. 70Jo kitsu nixtjin kuatse jan nga kitsikinchja profeta tsjere 71nga sik'angina ngat'are xi tjenngikena 'ba ngat'are kjua'ñure ngatsi'i xi stikena, 72nga kjua'animare xuta chingana, 'ba nga bi sichiyajin 'entsje xi je 'endako. 73'Ba kui=bi xi kitsu nga kitsjare ts'a Abraham xi xuta chingana, 74nga sindaina ngat'are xi tjenngikena, tuxi bi kjuikunña nga si'axat'a_ra, 75nga ko kjuatsje 'ba ko kjuakixi kuetsuba ngixkun kui jotjin nixtjin kika'ena. 76'Ba ji, ki'ndi china̱, profetare Na'enchana xi tijña ngank'aa k'uinri. Ngat'a ji k'uintitjun_ri Na'enna nga k'uendai ndiyare. 77K'ue_ri nijmi naxinandare 'yá xi sik'angi, kionga ku̱achat'are jere. 78Ngat'are kjuanima kakun jere Na'enchana, titsikasenjenna ngank'aa jngu ndi'i xi sitsejenna. 79Sitsejenna xi tetsuba ña jñu chun, ngi nk'ianre kjuabeyo, 'ba sikasen ndiyana nga sakuna kjuaxiu kitsu Zacarías. 80'Ba ki'ndiu ngisa machinga 'ba ngisa kis'ere kjua'ñu inimare. 'Ba nangi t'axin tsik'ejña 'nda nixtjin nga yakure yojore naxinandare Israel.

will be added

X\