SAN JUAN 9

1Nga tifa'a Jesús, kio tsabe jngu xuta xi ka 'ndani nga kitsin. 2'Ba 'batsa'en xutare tsiningiyare: ―Maestru ―kitsure―, ¿'yá xi tjinre je nga 'batsa'en ka kitsinni xutabi? ¿A kui? ¿Asa xichare? 3'Ba Jesús kitsingojore: ―Ninga kui ninga xichare tjinre je. 'Ba=tsa'en kitsin tuxi xiani ngajinre mé= xi mare tsa'en Na'enchana. 4Machjen= nga sik'etjusan xa xi tse'e xi kitsikasenna̱ kionga tsejen ngisaa̱. Ngat'a nga je ku̱ajñu, tu'yá nde ku̱an sa'exa ngisani. 5Yejerañu nga tejñaa̱ nga'e ngasun'ndebi, an ña̱ ndi'i xi tsitsejenre xuta xi tse'e ngasun'ndebi. 6'Ba kionga je 'ba kitsu, 'etia t'anangiu 'ba ko ndatiare 'endachi ndasiji, 'ba kitsikajun tuxkun xuta ko. 7'Ba kitsure: ―Tichunkjain nga'nde ña inya nanda xi Siloé 'mi. (Siloé, en xi tsunire: xi kjinikasen.) 'Ba xuta ko kikunkjan, 'ba kionga jendiba ngani, je nda matsejenre ya'a. 8'Ba xuta xi ndai ndaba ko xuta xi tsabe nga mi'a ton kitsure xinkjin: ―¿A bi tsa kui xutabi xi 'bejña'in nga mi'a ton? 9'Ba yak'a kitsu: ―Jun, kui. 'Ba tjin xi kitsu: ―Bi kui, tunga 'ba=tsa'en matsejen joni kui. 'Ba xutabiu kitsure: ―An= ña̱. 10'Ba 'batsa'en nchjabiu tsiningiyare: ―¿Jótsa'en kitju'ingini tuxkuin? 11'Ba kui kitsingojore: ―Xuta xi Jesús 'mi ka'benda ndasiji 'ba katsikajun tuxkuaa̱n 'ba 'bi katsuna̱: “Tichunkjain nga'nde ña inya nanda xi Siloé 'mi.” Kui kjuañu kijiña̱ 'ba kionga je kakunkjaa̱n, kamatsejenna̱ ya'aniñu. 12'Ba 'batsa'en nchjabiu tsiningiyare: ―¿Ñá tijña xutabiu nde? ―Bi 'bia̱ ―kitsu xutabiu. 13'Ba 'batsa'en nchjabiu ngixkun xuta fariseo kiko xuta xi je kuatsejenre. 14'Ba nixtjin nga 'enda ndasiji Jesús 'ba nga tsix'angi tuxkun xutabiu, nixtjin nga nikja'aya= ngat'a xutu= nixtjinbiu. 15Kui kjuañu xuta fariseo tsiningiyanire jótsa'en kuatsejenre. 'Ba xutabiu kitsu: ―Ndasiji katsikajun tuxkuaa̱n, 'ba kakunkjaa̱n 'ba kamatsejenna̱. 16'Ba 'batsa'en yak'a nchja fariseo kitsu: ―Bi Na'enchana kitsikasen xuta xi 'bi katsa'en, ngat'a bi bekun nixtjin nga nikja'aya. 'Ba tjin xi kitsu: ―¿Jótsa'en jngu xuta xi tjinre je ku̱an sa'en kjuakun joni kibi? 'Ba 'batsa'en tsakjanya xuta fariseo ngat'are Jesús. 17'Ba 'batsa'en tsiningiya nganire xuta xi sa'e fa kuatsejenre: ―'Ba ji xi kitju'ingi tuxkuin, ¿jó sji ngat'are xutabiu? ―kitsure. 'Ba kui kitsingojore: ―Jngu profeta kui. 18Tunga xuta judío bi kuakjainre tsa kui xutabiu xi ka kuán'in tsakaiñu, 'ba tsa kui xi je matsejen nganire. Kui kjuañu kinchjanire xichare 19'ba tsiningiyare: ―¿A kui ki'ndinu kibi xi 'mi_ru nga ka nga kitsin? 'Ba ¿jótsa'en nga je kuatsejenre nde? 20'Ba xichare kitsingojore: ―'Ya=ni̱ nga kui xi ki'ndini̱ 'ba nga ka nga kitsin. 21Tunga bi 'yee̱ jótsa'en kuatsejen nganire, 'ba bi 'yee̱ 'yá xi kakjex'angi tuxkun. Tusa kui chjaningiya_ru. Je chinga. Ku̱an kui kue'esubanu nijmi ngat'a tse'e. 22'Bi kitsu xichare xutabiu ngat'a tsakjunke xuta judío. Ngat'a xuta judío ja'ba je 'endakokjua xinkjin tsa tjin xi sikixiya nga Jesús= xi Cristo, kui= xi kjui'naxje ni'ya sinagoga. 23Kui kjuañu xichare xutabiu kitsuni: “Chjaningiya_ru. Je chinga.” 24'Ba 'batsa'en xuta judío kinchja nganire xi majóni ndiya xuta xi je kuatsejenre 'ba kitsure: ―Tikixiye nga Na'enchana xi tjinre kjuaje. Ji̱n 'ya=ni nga kui xutabiu jngu xuta xi tjinre je. 25'Ba xutabiu kitsingojo: ―Tsa jngu xuta xi tjinre je kui, bi 'bia̱. Tu kui sani xi 'bia̱, nga an xi ka'ia̱n tsakaiñu, tunga nganda'e je matsejen nganina̱. 26'Ba nchjabiu kitsu nganire: ―¿Jó katsikori? ¿Jótsa'en kakjex'angi tuxkuin? 27'Ba kui kitsingojore: ―Je ye'e_nuu̱ nijmi, tunga bi tebatesinnuu̱. ¿Ánñu mejénninu nga 'ba xin ngani_nuu̱? ¿A mejénnú kuon xutare xutabiu ngayeje? 28'Ba nchjabiu jatiko 'ba kitsure: ―Ji xi xutare xutabiu kuáin. Tunga ji̱n xutare Moisés kuái̱n. 29'Ya=ni̱ nga Moisés kinchja en xi Na'enchana kitsuyare, tunga bi 'yee̱ ñá= jendibani xutabiu. 30'Ba xutabiu kitsingojore: ―Ngu, tu 'ba= mana̱ nga bi 'yo ñá jendibani xutabiu, tunga kiskje'ingi tuxkuaa̱n an. 31'Yaña nga Na'enchana bi basen ñojonre xuta xi tjinre je. Tu kui sani xi bekun 'ba tsa'en mé= xi mejénre Na'enchana, kui= xi basen ñojonre. 32Nisañajanni nu'yare tsa tjin xi kjex'angi tuxkun xuta xi ka 'ndani nga kitsin. 33Tsa bi Na'enchana kitsikasen xutabiu, tumé ku̱an sa'en. 34'Ba nchjabiu kitsure: ―Ji= xi ngajinre je kitsin. ¿A ji kuakuyanii̱? 'Ba ts'axje ni'ya sinagoga. 35'Ba 'batsa'en Jesús kjint'e nga kji'naxje xutabiu, 'ba kionga kisatejin ngani 'bi kitsure: ―¿A makjainri ji ngat'are Ki'ndire Xuta xi'iun? 36'Ba xutabiu kitsingojore: ―Na'en, ¿'yá= niñu, tuxi ku̱akjainnina̱ ngat'are? 37'Ba Jesús kitsure: ―Je= kji'ye. Kui= ña̱ an xi techuba nijmikue. 38'Ba 'batsa'en xutabiu tsakasenkunch'int'are Jesús 'ba kitsure: ―Makjainna̱, Na'en. 39'Ba 'batsa'en Jesús kitsu: ―An ja'e=ña̱ ngasun'ndebi tuxi ku̱anni kjua, 'ba tuxi ku̱atsejennire xi ka 'ba nga ku̱aka xi matsejenre. 40'Ba yak'a xuta fariseo xi inyako Jesús kjint'e enbi 'ba tsiningiyare: ―¿A ko ji̱n xi kai̱? 41'Ba Jesús kitsingojore: ―Tsa jun xi ko, bi s'e̱nu je. Tunga jun te'minuu̱ nga matsejennu. Kui= kjuañu tjinninu je.

will be added

X\