SAN JUAN 8

1'Ba 'batsa'en Jesús kiji Tjengi Ya Olivo. 2'Ba kionga je kis'e isen nixtjin nga kuanyujun, ja'e ngani ningu. Kio ja'ekun ne nkjin xuta, 'ba kio tsik'ejña nga yakuyare. 3'Ba chjine kjuatexuma ko xuta fariseo ja'ekore jngu chjun xi kji'yare nga kjuachajngi titsa'ent'are xi'inre 'ba kitsikasen masen. 4'Ba kitsure Jesús: ―Maestru, chjunbi kji'yare nga kjuachajngi titsa'ent'are xi'inre. 5'Ba 'batsa'en kitsi'indut'a Moisés kjuatexumo nga ko ndiojo kjuinik'enkoni xi 'ba sa'en. 'Ba ji nde, ¿jó sji? 6Tunga tuxi kiskut'ayako=ni Jesús nga 'bi kitsure, ngat'a mejénre kuaneje. 'Ba 'batsa'en Jesús yejen tsindi nkjain 'ba ko najma ntsja kitsi'indut'a t'anangiu. 7'Ba ngat'a tojo inyaminingiyare nchjabiu, yejennk'a ngani nkjain 'ba kitsure: ―Xi tsajainjínre je, kui xi titjun ngate'ere ndiojo chjunbiu. 8'Ba 'batsa'en yejen tsindi ngani nkjain 'ba janda kitsi'indut'a t'anangiu. 9'Ba kionga kjint'e nchjabiu enbiu, nga jngu jngu kiji tsaka'anire xi ngisa 'ñu chinga. 'Ba 'batsa'en tu Jesús ko chjunbiu tsik'endujin masenre xutankjiun. 10'Ba 'batsa'en Jesús yejennk'a ngani nkjain 'ba kitsure: ―Na, ¿ñá kiji nchjabiu nde? ¿A tu'yá nde tibanejeniri nga tsu nga tjinnere nga kjuinik'enri? 11'Ba chjunbiu kitsu: ―Junjun, na'en. Nijngujín. 'Ba Jesús kitsure: ―Ninga an bi xia̱n nga kuitjaxti kjuanima ngayeje. T'in ngani 'ba bi nde mijnyije ngisani. 12'Ba 'batsa'en Jesús jako ngani xutankjiun 'ba kitsure: ―An= ña̱ ndi'i xi tsitsejenre xuta tse'e ngasun'ndebi. Xi kuetjenngina̱ bi ña jñu chun kuetsuma. Tusa s'e̱re ndi'i xi sjare kjuabenichun. 13'Ba xuta fariseo kitsure: ―Tu ngat'a tsiji tenikixiya tajngui. Bi chjire en xi tesji. 14'Ba Jesús kitsingojore: ―Ninga tsa tu ngat'a tsa'an tetsikixiyaa̱, tunga chjire en xi tenchjaa̱, ngat'a 'be=ña̱ ñá jendibaña̱ 'ba ñá kjui ngaña̱. Tunga jun bi 'yo ñá jendibaña̱ 'ba bi 'yo ñá kjui ngaña̱. 15Jun ña'an=ñu kjua jotsa'en tijña nga'e ngasun'ndebi, tunga an tu'yá tsa'en_ra̱ kjua. 16'Ba tsa tsa'aa̱n kjua, kixi tsa'aa̱n, ngat'a bi tejña tajngua̱. Tusa tijñakona̱ Na'en xi kitsikasenna̱. 17'Ba ka'nda kjuatexumanu 'bi= tsa'en kua'indut'a: “Tsa jó xuta ngusun ma nga nchja, kui enbi xi chjire.” 18Tu ngat'a ta'an= tetsikixiyaa̱, 'ba 'ba=nde Na'en xi kitsikasenna̱ titsikixiya ngat'ana̱ ngayeje ―kitsu Jesús. 19'Ba nchjabiu kitsure: ―¿Ñá=ñu tijña Na'enri? ―Bi 'yanuu̱ ninga bi 'yo Na'enna̱. Tsa 'yanuu̱, 'ba=nde xio Na'enna̱ ngayeje ―kitsu Jesús. 20'Ba kui enbi xi kinchja nga yakuya ndetsinre ningu, ña tijña kaxare ton chje. 'Ba tu'yá kitsuba, ngat'a kje fa'ejín chubare. 21'Ba 'batsa'en Jesús kitsu nganire: ―An= kjui=ña̱ 'ba kuijnyisjainuu̱, tunga ngajinre jenu kueyajiun. Ña kjuia̱ bi ku̱an kjuechu. 22'Ba xuta judío kitsu nganire xinkjin: ―¿Ánñu tsuni nga ña kuaje bi ku̱an kjuecha? ¿A titsikja'etsjen nga sik'en tajngu yojore? 23Tunga Jesús kitsure: ―Ngindio tsojon, tunga an ngank'aa tsa'an. Ngasun'ndebi= nanginu jun, tunga an bi ngasun'ndebi nangina̱. 24Kui= kjuañu 'ba texinni_nuu̱ nga kueyajiun jenu. Tsa bi ku̱akjainnu nga 'yá= ña̱ an, kueyajinñu jenu. 25'Ba xuta judío tsiningiya nganire: ―¿'Yá=ni ji? 'Ba Jesús kitsingojore: ―Xi je kixin_nuu̱ 'ndani nga tuts'inre. 26Tse en tjinna̱ xi ku̱an kuinchjaa̱ ngat'anu 'ba sa'en_nuu̱ kjua. Tunga xi kitsikasenna̱, kui= xi tjinre kjuakixi. 'Ba xi kjint'ia̱ nga kinchja xi kitsikasenna̱, kui= xi texin_ra̱ ngasun'ndebi. 27Tunga nchjabiu bi kuankjinre tsa ngat'are Na'enchana jako kui. 28Kui kjuañu Jesús kitsu ngisa: ―Kionga xjunitjennk'o Ki'ndire Xuta xi'iun, kio xio nga 'yá= ña̱ an 'ba nga tumé tsa'aa̱n xi tu kuendana̱. Jotsa'en yakuyana̱ Na'enchana, kui= xi texia̱n. 29Ngat'a xi kitsikasenna̱, kui= xi tijñakona̱. Bi tsik'ejña tajnguna̱ Na'enchana, ngat'a tsik'etjusun ntsjai=ña̱ mé= xi matsjare. 30'Ba kionga 'bi titsu Jesús, ne nkjin kuakjainre ngat'are kui. 31'Ba 'batsa'en Jesús jako xuta judío xi kuakjainre ngat'are kui: ―Tsa janda sik'etjusun enna̱, kjuakixi= nga kuon xutana̱, 32'ba xiañu mé= xi kjuakixi, 'ba kjuakixiu sinndainu ―kitsure. 33'Ba nchjabiu kitsure: ―Ji̱n ntjere Abraham kuái̱n, 'ba nisañajanni chu'nda mai̱. ¿Jótsa'en 'bi te'minii̱ nga ku̱andai̱? 34'Ba Jesús kitsu ngani: ―Kjuakixi mé= xi texin_nuu̱. Ngatsi'i xi inyamajngi je, kui= xi kuán chu'ndare je. 35Joni jngu chu'nda, bi s'entsjaire nga'nde ngaya ni'yo. Tunga ki'ndire xuta xi tse'e ni'yo, kui= xi s'entsjaire nga'nde. 36'Ba 'batsa'en, tsa Ki'ndire Na'enchana sinndainu, ku̱andai kjuakixinu. 37'Be=ña̱ nga jun xi ntjere Abraham, tunga mejénnú sik'ennuu̱, ngat'a bi mejénnú fa'as'ejinnu enna̱. 38An xinña̱ mé= xi yakutsejenna̱ Na'enna̱, 'ba jun ña'an=ñu mé= xi bakuyanu na'ennu. 39Nchjabiu kitsingojo: ―Na'enni̱, kui= xi Abraham. 'Ba Jesús kitsure: ―Tsa jun xi ki'ndire Abraham, 'baru si'on jo kitsa'en Abraham. 40Tunga nganda'e mejénnú sik'ennuu̱, ninga tsa texinya_nuu̱ en kjuakixi xi yakuyana̱ Na'enchana. Niñajanni 'bi kitsa'en Abraham. 41Jun= xi 'ba ño'on jo kitsa'en na'ennu. 'Ba nchjabiu kitsu: ―Ji̱n bi ngajin kjuachajngi kitsin. Jngututu na'en tjinni̱, kui xi Na'enchana. 42'Ba 'batsa'en Jesús kitsu nganire: ―Tsa Na'enchana xi na'ennu, nimején=ru_nuu̱ jun, ngat'a an jendiba=ña̱ ña tijña Na'enchana 'ba nga'e tejñaa̱. Bi ngat'a tsa'an nga ja'aa̱. Kui suba kitsikasenna̱. 43Bi mankjinnu en xi tenchjaa̱, ngat'a bi ba'e'ndio nga fa'as'enjinnu enna̱. 44Chanayiu xi na'ennu 'ba kui tse'e_ru. 'Ba jun mejénnú si'on jotsa'en mejénre kui. Xi 'ndani nga tuts'inre kitsik'en xuta. Bi basen kixiko xi kjuakixi, ngat'a tsajain ngajinre mé= xi kjuakixi. Kionga nchja en ndesu, jo kun kui 'ba=tsa'en nchja, ngat'a kui= xi ndesu 'ba bakuya en ndesu. 45Tunga an texin=ña̱ mé= xi kjuakixi, 'ba kui= kjua bi makjainninu. 46¿A tjin= ngajinnu xi ku̱an kuakutsejen nga tjinna̱ je? Tunga tsa kjuakixi mé= xi texia̱n, ¿ánñu bi makjainninu? 47Xi Na'enchana tse'e, kui= xi basen ñojon en xi tse'e Na'enchana. Tunga bi Na'enchana tse'e_ru. Kui= kjuañu bi mejénninu basen ñojon enre kui ―kitsu Jesús. 48'Ba xuta judío kitsu: ―Kjuakixi= mé= xi mixii̱n, nga ji= ni jngu xuta tse'e Samaria 'ba nga tijñajinri isennixtjin xi bi nda. 49'Ba 'batsa'en Jesús kitsingojore: ―Bi isennixtjin xi bi nda tijñajinna̱. Tusa 'bekua̱n Na'enna̱, tunga jun bi 'yakunnuu̱. 50Bi kjuaje temangisjaa̱ ngixkun xuta. Tunga tjin= xi tjimangisjai kjuajena̱, 'ba kui= xi tsa'en kjua. 51Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Tsa tjin xi sik'etjusun enna̱, niñajanni kueya. 52'Ba xuta judío kitsu ngani: ―Nganda'e 'ya=ni nga ji tijñajinri isennixtjin xi bi nda. Ngu Abraham ko nchja chinga profeta jesun. Tunga ji sji nga niñajanni kueya xuta xi sik'etjusun enri. 53¿A ngisa= 'ñu je ngisai ji nga ko mare Abraham xi xuta chingana xi k'en? 'Ba nde jesun nchja chinga profeta ngayeje. ¿'Yá= tema_ri yojori ji? 54'Ba Jesús kitsingojore: ―Tsa tu an tajngu tetsjara̱ kjuaje yojona̱, tumé chjire kjuajena̱. Tunga xi tibakutsejen kjuajena̱, kui= xi Na'enna̱, xi 'ba nde Na'en 'mi_ru jun ngayeje. 55Bi 'yaxkun jun kui, tunga an 'bexkun=ña̱. Tsa xin_nuu̱ nga bi 'bexkua̱n, 'ba=nde xuta ndesu kuán joni jun. Tunga 'bexkun=ña̱ 'ba tetsik'etjusun=ña̱ enre. 56Tsja kuánre Abraham xi xuta chinganu nga tsabe nga kjua'aa̱. Tsabe 'ba tsja kuánre. 57'Ba xuta judío kitsure: ―Ninga kje yachutejín nu tjinri, ¿jótsa'en tesji nga je kji'ye Abraham? 58'Ba Jesús kitsingojore: ―Kjuakixi= xi texin_nuu̱. Kionga kje tsinjín Abraham, ja'ba je tejñaa̱ an. 59'Ba 'batsa'en nchjabiu kiskjebe ndiojo, tuxi kue'enire ngat'a mejénre sik'en. Tunga Jesús tsik'ejña'mo 'ba 'etju ña ma ndetsinre ningu.

will be added

X\