SAN JUAN 6

1Kja'e nixtjin ngani Jesús kiji xingunda ndachikun Galilea, xi 'ba nde ndachikun Tiberias 'mi. 2'Ba ne nkjin xuta tjenngire, ngat'a tsabe kjuakun xi kitsa'en nga kitsinda xuta xi sefesun. 3'Ba 'batsa'en Jesús tsijin jngu nindu 'ba kio tsek'ejñako xutare. 4Kui nixtjinbiu je tjimatiña s'i pascua xi 'baxje xuta judío. 5Kionga Jesús kiskutsejen 'ba tsabe nga ne nkjin xuta inyatsitiñat'are, kio jako Felipe 'ba kitsure: ―¿Ñá=ñu kuinda niñuxtila xi skine xutankjiun? 6Tunga tuxi skut'áyakoni Felipe nga 'ba kitsure, ngat'a be= kui mé= xi sa'en. 7'Ba 'batsa'en Felipe kitsu: ―Tsa jó sientu ton denario niñuxtila kuinda, ninga tsa ichi ichi kua'ere nga jngu jngu, bi ku̱anni. 8'Ba 'batsa'en kinchja jngu xutare Jesús xi Andrés 'mi, xi nts'e mani Simón Pedro 'ba kitsu: 9―Nga'e sejña jngu chi'ndi xi ya'a ón niñuxtila xi kuandakoni cebada ko jó tjiuti. Tunga, ¿jótjin ku̱anire xutankjiun kibiu? 10'Ba 'batsa'en Jesús kitsu: ―'Ba t'in_ru nga ngat'endu ngatsi'i xuta. 'Ba kui nga'ndebiu ne tjin xka ngijña, 'ba tsek'endu ngajin ngijño jeru mején ón mi xuta xi'in. 11'Ba 'batsa'en Jesús kiskjebe niñuxtilo 'ba kitsjare kjuanda Na'enchana 'ba kitsitsojosunre xuta xi tsik'endu kio. 'Ba 'ba nde kitsiko tjiutiu ngayeje nga kitsjare jotjin mejénre xuta. 12'Ba kionga je nda kitsere xuta, 'batsa'en jako ngani xutare 'ba kitsure: ―T'eku xkua xi ts'angiu, tuxi tumé kjuetsunni. 13'Ba 'batsa'en nchjabiu 'eku xkua xi ts'angire niñuxtila cebada xi ón, 'ba tejó nisin kuán xkua xi ts'angire xuta. 14'Ba kionga xutankjiun tsabe kjuakun xi kitsa'en Jesús, 'batsa'en 'ba kitsure xinkjin: ―Kjuakixi= nga kui xuta chinga profeta xi tjinnere nga kjua'e ngasun'ndebi. 15Tunga Jesús tsabe nga nchjabiu mejénre kueko kjua'ñu nga rey sa'en. Kui kjua tsakasent'axin nganire nga kik'ejña tajngu nindu. 16Kionga je tjima'ña, xutare Jesús ja'ejen 'nda ndai ndachikun. 17'Ba kionga je kuajñure nde, tunga tojo kje fa'etjenngijín Jesús, ja'as'en barku, tuxi kjua'axtiukjani ndachikun nga kuaje Capernaum. 18'Ba tukjuan kuán jngu ntjo 'ñu xi niki kiskjenitjen ndachikun. 19Kionga je echu ón asa jon kilómetro, kio tsabe nchjabiu nga Jesús ndibasun ndachikun nga titsitiñat'are barku, 'ba kitsakjun. 20Tunga Jesús kitsure: ―An= ña̱. Bi kun. 21'Ba nchjabiu kuatsjare nga Jesús ja'as'en barku, 'ba tukjia'a echu sani nangi ña inyafi. 22Nga kuanyujun xuta xi tsek'endu xingunda ndachikun tsabe nga tu jngu sani barku xi 'etju kio 'ba nga Jesús bi ja'as'en nga kiko xutare, ngat'a tu kiji suba= xutare. 23'Ba 'batsa'en ja'e jó ján kja'e barku xi 'etjuni Tiberias nga ja'etiña ña kiskine niñuxtila xuta, kionga Jesús je kitsjare kjuanda Na'enchana. 24'Bamani, kionga xutankjiun tsabe nga Jesús bi nde kio tijñani ninga xutare, 'batsa'en ja'as'en barkubiu nga kikangisjai kui naxinanda Capernaum. 25'Ba kionga je kuasjaire xingunda ndachikun, kitsure: ―Maestru, ¿kjia'áñu ja'e nga'e? 26'Ba Jesús kitsingojore: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Kji'yañu kjuakun xi kitsa'aa̱n, tunga bi kui kjuañu teminyisjaininuu̱. Tu Ngat'are= nga nda kitsitsenu niñuxtila xi kichinio, kui kjuañu teminyisjainiñuu̱. 27Bi ña'axa_ru xichine xi mare fe. Tusa ti'axa_ru xichine xi bi fe, xi sjanu kjuabenichun xi bi fet'a. Kui xichinebiu xi sjanu Ki'ndire Xuta xi'iun, ngat'a kui= xi 'exare Na'enchana. 28'Ba nchjabiu kitsu: ―¿Mé= xi tjinnere nga si'ee̱n ji̱n, tuxi sik'etjusunnii̱ xa xi mejénre Na'enchana? 29'Ba Jesús kitsingojo nganire: ―Kui xa kibi xi mejénre Na'enchana nga sik'etjusun, nga tjinnere nga ku̱akjainnu ngat'are xi kitsikasen. 30'Ba nchjabiu kitsu ngani: ―¿Mé= kjuakun xi kuakutsejennii̱, tuxi xianii̱ 'ba ku̱akjainni̱ ngat'a tsiji? ¿Mé= xa xi ñe'en? 31Joni xuta chingana, kui xi kiskine tsajmi xi chine xi mana 'mi kionga tsek'endu nangi t'axiun. Ngat'a 'ba=tsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Ngank'aa kika'enire niñuxtila xi kiskine.” 32'Ba Jesús kitsu: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Bi Moisés xi kitsjanu niñuxtila xi jendibajenni ngank'aa. Tusa Na'enchana̱ tsja_nuu̱ nganda'e niñuxtila xi kjuakixi xi ndibajenni ngank'aa. 33Ngat'a niñuxtila xi tsja Na'enchana, kui= xi jendibajenni ngank'aa 'ba mare tsik'endukun xuta ngasun'ndebi. 34'Ba nchjabiu kitsu: ―Na'en, ta'entsjainii̱ niñuxtilabiu. 35'Ba Jesús kitsure: ―An= ña̱ niñuxtila xi tsik'endukun xuta. Xi kjua'e ngat'ana̱ bi nde ku̱abojonire, 'ba xi ku̱akjainre ngat'ana̱ bi nde ku̱axindanire. 36Tunga je kixin_nuu̱, ninga tsa te'yanuu̱ tunga bi tjimakjainnu. 37Ngatsi'i xuta xi Na'enna̱ tsjana̱ kjua'e ngat'ana̱, 'ba xi kjua'e ngat'ana̱ bi k'uaxjia̱ ngandetsian. 38Ngat'a ngank'aa jendibajenña̱, tuxi sik'etjusunña̱ jotsa'en mejénre Na'en xi kitsikasenna̱ 'ba bi jotsa'en an mejénna̱. 39'Ba xi kitsikasenna̱ mejénre nga nijnguú sichajaa̱ xi je kitsjana̱. Tusa mejénre nga sikja'aya ngani_ra̱ ngajinre mik'en xutabiu nga kjuet'a nixtjin. 40Ngat'a Na'enna̱ mejénre nga ngatsi'i xi skue Ki'ndiu 'ba ku̱akjainre ngat'a tse'e s'e̱=re kjuabenichun xi bi fet'a. 'Ba an sikja'aya ngani_ra̱ ngajinre mik'en xutabiu nga kjuet'a nixtjin ―kitsu Jesús. 41'Ba 'batsa'en xuta judío ch'otsa'en kinchja cheje ngat'a tse'e Jesús, ngat'a kitsu nga kui= xi niñuxtila xi ngank'aa jendibajenni. 42'Ba kitsu: ―¿A bi kui xutabi xi Jesús, ki'ndire Kuse? 'Yaña na'enre ko nare. ¿Jó tjinnire nga 'ba titsu nga ngank'aa jendibajenni? 43'Ba Jesús kitsure: ―Bi ch'otsa'en chuko xingiu ngat'are mé= xi kixia̱n. 44Ngat'a ni'yá ku̱an kjua'e ngat'ana̱ tsa bi Na'en xi kitsikasenna̱ kjua'eko, 'ba an sikja'aya ngani_ra̱ ngajinre mik'en nga kjuet'a nixtjin. 45'Ba=tsa'en kitsi'indu nchja chinga profeta: “Na'enchana kuakuyare ngatsi'i xuta.” 'Bamani, ngatsi'i xi basen ñojonre Na'enchana 'ba xi mare ngat'are mé= xi tsu, kui= xi kjua'e ngat'ana̱. 46Nisa 'yajín be jó kji'i Na'enchana. Tu jngu sani xi jendibani ña tijña Na'enchana, kui= xi je tsabe jó= kji'i kui. 47Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Xi ku̱akjainre ngat'ana̱, kui= xi tjinre kjuabenichun xi bi fet'a. 48An= ña̱ niñuxtila xi tsjare kjuabenichun xuta. 49Xuta chinganu kiskine tsajmi xi chine xi mana 'mi nangi t'axiun, tunga tojo jesun. 50Tunga niñuxtila kibi ngank'aa jendibajenni, tuxi tu'yani xi skine bi nde kueyani. 51An= ña̱ niñuxtila xi tijñakun xi ngank'aa jendibajenni. Tsa tjin xi skine niñuxtilabi, kui= xi s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a. 'Ba niñuxtila xi sja, kui= xi yojona̱ xi sjantjai_ra̱ xuta ngasun'ndebi tuxi s'e̱nire kjuabenichun ―kitsu Jesús. 52'Ba 'batsa'en xuta judío tu josiko xinkjin 'ba kitsu: ―¿Jó tsa'en ku̱an sjana yojore xutabi nga xinia? 53'Ba Jesús kitsu: ―Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Tsa bi xino yojore Ki'ndire Xuta xi'iun 'ba bi s'iu jinre, bi s'e̱ kjuabenichun ngajinnu. 54Xi skine yojona̱ 'ba k'ui jinna̱, kui= xi s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a, 'ba an sikja'aya ngani_ra̱ xutabiu nga kjuet'a nixtjin. 55Ngat'a yojona̱ kui= xi xichine kjuakixi 'ba jinna̱ kui= xi nanda kjuakixi. 56Xi skine yojona̱ 'ba k'ui jinna̱, kui= xi k'uendujinntsjaina̱, 'ba an kuatejñajinntsjai_ra̱. 57Jotsa'en Na'enchana xi tsja kjuabenichun kitsikasenna̱ 'ba ngat'are kui tejñakua̱n, 'ba=nde tsa'en ngat'are xuta xi sa'enna̱ xichinere, kui= xi sja_ra̱ kjuabenichun. 58Kibi= niñuxtila xi ngank'aa jendibajenni 'ba bi joni tsajmi xi chine xi mana 'mi xi kiskine xuta chinganu 'ba tojo jesun. Ngat'a xi skine niñuxtilabi, kui= xi s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a. 59'Ba=tsa'en kinchja Jesús nga yakuya ngaya jngu ni'ya sinagoga naxinanda Capernaum. 60Kionga kjint'e xutare en xi kinchja, 'batsa'en nkjin xi 'ba kitsu: ―¿'Yá= xi ku̱akjainre enbi? 'Ñu= na'en tjinre. 61Tunga Jesús tsabe nga ch'otsa'en inyafocheje xutare ngat'are kibiu 'ba kitsure: ―¿A ch'o manu kibiu? 62¿'Ba jó ku̱annu tsa xio Ki'ndire Xuta xi'iun kionga kuenijin ngani nga'nde ña jendibani? 63Isennixtjintsjere= Na'enchana xi tsjare kjuabenichun xuta, tunga ni'mé xi tse'e ngasun'ndio ku̱anre sjare kjuabenichun xuta. 'Ba en xi kixin_nuu̱, kui= xi tse'e Isennixtjintsjere Na'enchana 'ba tsjare kjuabenichun xuta. 64Tunga tjin= ngajinnu yak'a xi bi makjainre kitsu Jesús, ngat'a 'nda nga tuts'inre ja'ba be= 'yá xi bi makjainre 'ba 'yá xi singantsja. 65'Ba 'ba nde kitsu: ―Kui= kjua 'ba kixinni_nuu̱ nga tu'yá ku̱an kjua'e ngat'ana̱ tsa Na'enchana bi sa'en nga ku̱an kjua'e ngat'ana̱. 66'Nda kui nixtjinbiu nkjin xutare kitsikumare 'ba bi nde tsak'ajmekoni. 67'Ba 'batsa'en Jesús jako xutare xi tejó 'ba tsiningiyare: ―¿A mejénnú kuangiun jun ngayeje? 68'Ba Simón Pedro kitsingojore: ―Na'en, ¿'yá= ngisa xi kuangitjenngii̱? Ji= xi nukjua nijmi en xi tsjare kjuabenichun xi bi fet'a xuta. 69Je makjainni̱ 'ba 'ya=ni nga ji= xi Cristo, xi Ki'ndire Na'enchana xi tijñakun. 70'Ba Jesús kitsure: ―An= kiskja'ajin_nuu̱ jun xi tejó, tunga ngajinnu tjin jngu xi chanayi. 71Nga 'ba kitsu ngat'a tse'e Judas Iscariote kinchja. Xi ki'ndire Simón. Ngat'a kui= xi singantsja 'ba jngu xutare xi tejó.

will be added

X\