SAN JUAN 21

1'Ba jaskan nde kuatsejen nganire Jesús xutare ndai ndachikun Tiberias. 'Ba 'bitsa'en kuatsejenre: 2Ñatjen tjindu Simón Pedro, ko Tomás xi 'ba nde xuta 'ñú 'mi, ko Natanael xi Caná tse'e, nga'nde xi tijña ngajinre nangi Galilea, ko nistire Zebedeo, 'ba ko kja'e ngisa jó xutare. 3'Ba 'batsa'en Simón Pedro kitsure xi yaka: ―Tjiuti tefik'engi_ra̱. 'Ba nchja xi yak'a kitsure: ―'Ba=nde kuangikori̱ ji̱n. 'Ba 'batsa'en 'etju 'ba ja'as'en jngu barku, tunga kui nistjenbiu nijnguú tjiuti kitsuba. 4'Ba kionga je mején tjis'e isen, Jesús ja'ekasen ndai ndachikun, tunga xutare bi tsabexkun. 5'Ba Jesús kitsure: ―Jun na'en, ¿a kje xuntsjajíun tjiuti? 'Ba nchjabiu kitsingojore: ―Junjun. 6'Ba Jesús kitsu nganire: ―Ngate kixire barku chanikjo'o na'yanu 'ba sa̱kunu. 'Ba 'ba kitsa'en nchjabiu, 'ba ninga bi nde ma kjenijinni na'yo, ngat'a ne nkjin tjiuti kiskaya na'yare. 7'Ba 'batsa'en xutare xi Jesús 'ñu tsimején kitsure Pedro: ―¡Na'enna kibiu! 'Ba kionga Simón Pedro kjint'e nga 'ba kik'inre: “Na'enna kibiu”, tsakaja ngani najñure (ngat'a ts'axje) 'ba kiskijin ndachikun. 8'Ba jaskan xutare xi yak'a echuko barku nga inya'befe na'ya xi kitse tjiuti, ngat'a bi kjin mare nangi kixiu ña kui inya, jeru mején jngu sientu metro. 9'Ba kionga nchjabiu 'etukajen barku, tsabe ndi'i x'i, 'ba jngu tjiuti kjijñajin ko niñuxtila. 10'Ba Jesús kitsure: ―Ndeko masion tjiuti xi kisakunu. 11Kui kjuañu tsijunni Simón Pedro barku 'ba 'efe ña nangi na'ya xi kitse tjiuti ya'e, xi jngu sientu masen ko ján mani. 'Ba ninga tsa 'batsa'en nkjin mani tjiutiu, tunga bi 'ejnda na'yo. 12'Ba Jesús kitsure nchjabiu: ―Ndechino. 'Ba nijnguú xutare kuán kakun nga tsiningiyare: “¿'Yá= ni ji?”, ngat'a be= nga Na'enna kibiu. 13'Ba 'batsa'en Jesús kitsitiñat'are 'ba kiskjebe niñuxtilo 'ba kitsjare nchjabiu, 'ba 'ba nde kitsa'en ko tjiutiu. 14Kibi= xi majánni ndiya nga Jesús kuatsejenre xutare, jaskan nga je ja'aya nganire ngajinre mik'en. 15'Ba kionga je tsakjen, Jesús tsiningiyare Simón Pedro: ―Simón, ki'ndire Jonás, ¿a ngisa= 'ñu nimejénnaa̱ ji nga ko mare nchjabi? 'Ba Pedro kitsingojore: ―Jun na'en, 'yani nga tsimejénra̱ ji. 'Ba Jesús kitsu nganire: ―Tikuendai chutsangana̱. 16'Ba tsiningiya nganire xi majóni ndiya: ―Simón ki'ndire Jonás, ¿a nimején=naa̱? 'Ba Pedro kitsingojo nganire: ―Jun na'en, 'yani nga tsimejénra̱ ji. 'Ba Jesús kitsure: ―Tikuendai chutsangana̱. 17'Ba tsiningiya nganire xi majánni ndiya: ―Simón ki'ndire Jonás, ¿a nimején=naa̱? 'Ba Pedro kuabare nga kichjaningiyare xi majánni ndiya: “¿A nimején=naa̱?”, 'ba kitsure: ―Na'en, 'ya yejeni xi tjin. 'Ya=ni nga tsimejénra̱ ji. 'Ba Jesús kitsure: ―Tikuendai chutsangana̱. 18Kjuakixi= xi texinra̱. Kionga sa'e ki'ndi, kichaja tajngu=ni najñuri tuxi k'uinni nituña ña kuamejénri. Tunga kionga je ku̱achingai, kjuente=ni ndsai 'ba tjin= xi sikajari najñuri 'ba kuekori ña ji bi mejénri k'uin. 19Nga 'bi kitsu Jesús, kitsuyatitjuun jótsa'en kueya Pedro nga kuakutsejen kjuajere Na'enchana. 'Ba jaskan kitsure ngayeje: ―Ndetjenngina. 20'Ba 'batsa'en Pedro kiskutsejen ngastun 'ba tsabe nga tjenngire xutare xi Jesús 'ñu tsimején, xi tijñat'a tiñare Jesús kionga kiskine xichine s'i pascua 'ba xi ja'ba je tsiningiyare: “Na'en, ¿'yá xi singantsjari?” 21'Ba kionga Pedro tsabe xutabiu, tsiningiyare Jesús: ―Na'en, 'ba kui xutabi, ¿mé= xi ku̱anre? 22'Ba Jesús kitsure: ―Tsa mejénna̱ nga janda k'uejña ka'nda nga kjua'e ngañaa̱, ¿mé= kuendari? Ji ndetjenngina. 23Jaskan kiya enbi ngajinre xi makjainre ngat'are Jesús, nga bi kueya xutare kibiu. Tunga bi 'ba kitsu Jesús, tsa bi kueya xuto. Tu kitsu sani: “Tsa mejénna̱ nga janda k'uejña ka'nda nga kjua'e ngañaa̱, ¿mé= kuendari?” 24'Ba ndekuini xutare xi tsuyakixi ngat'are kibiu 'ba kui kitsi'indu kibi. 'Ba 'ya=ni̱ nga kjuakixi= en xi kinchja. 25'Ba tjin= ngisa kja'e tsajmi xi kitsa'en Jesús. 'Ba tsa jngu jngu s'e̱t'a ngayéje xi kitsa'en, biru s'e̱n ngayéje ngasun'ndio xujun xi s'e̱t'a kibiu.

will be added

X\