SAN JUAN 20

1Nga tamingu nga tajñu, kionga tojo jñu ngisa, María Magdalena kiji ña tijña tsju 'ba tsabe nga kitukja'axin ndiojo xi kis'extiuchjani tsju. 2'Ba 'batsa'en tsangatsanga nga kikun Simón Pedro ko xutare xi ngijngu xi Jesús 'ñu tsimején 'ba kitsure: ―¡Je kitukja'axin yojore naina ngaya tsju, 'ba bi 'yee̱ ñá kis'ejña ngani! 3'Ba 'batsa'en Pedro ko xutare xi ngijngu kiji ña tijña tsju. 4Tsangatsanga ngojó, tunga xutare xi ngijngu ngisa 'ñu tsangatsanga nga ko mare Pedro 'ba kui tjun echu tsju. 5Tunga bi ja'as'en. Tu tsakasen tsindi tuxi skutsejenyani 'ba tsabe nga kio tijña najñu xi ts'atjijun yojore Jesús. 6'Ba 'batsa'en Pedro echutjenngi ngani 'ba ja'as'en tsju, 'ba 'ba nde kui tsabe najñu xi kio tijña 7ko najñu xi ts'atjijun nindaku Jesús xi bi kio tijñajinre najñubiu. Tu t'axin tijña nga tjikuya. 8'Ba 'batsa'en 'ba nde ja'as'en xutare xi ngijngu xi tjun echu tsju, 'ba tsabe 'ba kuakjainre. 9Ngat'a kje mankjinjínre nchjabiu enre Na'enchana xi 'batsa'en kua'indut'a nga tjinnere nga kjua'aya nganire Jesús ngajinre mik'en. 10'Ba 'batsa'en xutare Jesús jendiba ngani ndaba. 11Tunga María tsakasen ngandetsin tsju nga tikji'nda. 'Ba yejerañu tikji'nda tsakasen tsindi tuxi skutsejenyani tsju 12'ba tsabe jó ankje xi yaja najñu tiba, xi tjindu nga'nde ña kis'ejña yojore Jesús tsakaiñu. Jngu xi tsik'ejña ña kis'ejña nindaku, 'ba jngu xi tsik'ejña ña kitsjen ndsaku. 13'Ba ankjelebiu kitsure María: ―Na, ¿ánñu techi'ndani? 'Ba María kitsu: ―Ngat'a kitukja'axin= yojore naina̱, 'ba bi 'bia̱ ñá kis'ejña ngani. 14'Ba yejerañu 'ba titsu, kitsiku'be nindaku 'ba tsabe nga kio sejña jngu xuta. Kui xi Jesús, tunga bi tsabexkun. 15'Ba Jesús kitsure: ―Na, ¿ánñu techi'ndani? ¿'Yá= xi temijnyisjai? 'Ba María kitsikja'etsjen nga kui= xuta xi tsikuenda ya xi kio tjintje 'ba kui kjuañu kitsunire: ―Na'en, tsa ji ka'mikue, 'ba t'innaa̱ ñá kafajñe, 'ba kuikja'a ngañaa̱. 16'Ba Jesús kitsure: ―María. 'Ba 'batsa'en María kitsiku'beya 'ba nga ko en hebreo kitsure: ―¡Rabuni̱! (En xi tsunire: maestru.) 17'Ba Jesús kitsure: ―Bi chjunnaa̱, ngat'a kje fijía̱n ña tijña Na'enna̱. Tunga tik'e_ri nijmi nts'ia̱ nga kuikatejñakua̱ Na'enna̱ xi 'ba nde Na'ennu, Na'enchana̱ xi 'ba nde Na'enchanu. 18'Ba 'batsa'en María Magdalena kike'ere nijmi xutare Jesús nga tsabe Na'enna 'ba 'ba nde ye'ere nijmi mé= xi kitsure. 19'Ba kionga je kuajñu ndekuini nixtjin tamingu, tjichja xuntja nga'nde ña kuañajan xutare Jesús, ngat'a inyatsakjunke xutaxa judío. 'Ba 'batsa'en Jesús ja'ekasenjinre 'ba kitsure: ―Ngatjas'enu kjuaxiu. 20'Ba kionga je 'ba kitsure, yakure teyantsja ko nisinre. 'Ba tsja kuánre xutare nga tsabe ngani Na'enna. 21'Ba Jesús kitsu nganire: ―Ngatjas'enu kjuaxiu. Jotsa'en Na'enchana kitsikasenna̱, 'ba=nde tsa'en tetsikasen_nuu̱ nganda'e. 22'Ba kionga je 'ba kitsu, 'entjore nchjabiu 'ba kitsure: ―Chjubetjo ngajin inimanu Isennixtjintsjere Na'enchana. 23Xi sichat'a_ru jere, ku̱achat'are jere. 'Ba xi bi sichat'a_ru jere, janda= s'e̱re jere. 24'Ba Tomás xi 'ba nde xuta 'ñú 'mi, xi 'ba nde jngu xutare xi tejó, bi kio tijñajinre kionga ja'e Jesús. 25'Ba xutare xi yak'a ye'ere nijmi 'ba kitsure: ―Je= kji'yee̱ Na'enna. Tunga Tomás kitsure: ―Tsa bi skuia̱ chubare xiun ngaya ntsja, 'ba tsa bi skanis'ia̱n najma ndsaa̱ ña kijire xiun, 'ba tsa bi skanis'ia̱n ndsaa̱ nisinre, bi ku̱akjainna̱. 26'Ba kionga je ja'a jin nixtjin, tjinduya ngani ngaya jngu ni'ya xutare, 'ba nde kio tijñajinre Tomás. 'Ba ninga tjichja xuntjo, Jesús ja'ekasenjin nganire 'ba kitsure: ―Ngatjas'enu kjuaxiu. 27'Ba 'batsa'en kitsure Tomás: ―Chutsejen_ri ndsaa̱ 'ba chanis'en najma ndsai nga'e. 'Ba ndechanis'en ndsai nisinna̱. Bi nitajai inimari. Tusa ngatjamakjainri. 28'Ba Tomás kitsingojore: ―¡Naina̱ 'ba Na'enna̱! 29'Ba Jesús kitsure: ―Makjainri ngat'a je= kji'yanaa̱. Ndare xuta xi bi tsabena̱ tunga kuakjainre. 30'Ba nkjin ngisa kjuakun xi kitsa'en Jesús ngixkun xutare xi bi i tjit'a xujunbi. 31Tunga kibi tjit'a, tuxi ku̱akjainninu nga Jesús xi Cristo, Ki'ndire Na'enchana, 'ba tuxi s'e̱ninu kjuabenichun nga ku̱akjainnu ngat'are kui.

will be added

X\