SAN JUAN 2

1Nga kuangajngi kis'e jngu kjuabixan naxinanda Caná, naxinanda xi tijña ngajinre nangi Galilea, 'ba kio kiji nare Jesús. 2'Ba nde Jesús ko xutare kiji kjuabixon, ngat'a kjinikint'e ngayeje. 3'Ba kionga je je binu, 'batsa'en kitsure nare Jesús nga jako: ―Je bi nde tjinnire binu. 4―Na, ¿ánñu an 'ba te'mininaa̱ kibiu? Kje fechujín chubana̱ ―kitsu Jesús. 5'Ba 'batsa'en nare Jesús kitsure nchja xi inyabatesin kio: ―Tik'etjusun ngayéje mé= xi kuetsunu ―kitsure. 6'Ba kio tjindu jon tiji xi ndiojo kuandakoni. Kui xi tsichjen xuta judío kionga tsitsje yojore ngixkun Na'enchana, jo tsu kjuachingare. 'Ba nga jngu jngu tijibiu s'enru tsa yachute asa yachute ko kan litro nanda. 7'Ba Jesús kitsure nchja xi inyabatesin kio: ―Titsio nanda tijiu. 'Ba nchjabiu 'ñu kitsitse tijiu, 8'ba 'batsa'en Jesús kitsu: ―Chuba chjubio 'ba tanginko_ru xuta xi kjinentsjare s'iu. 'Ba 'ba kitsa'en nchjabiu. 9'Ba 'batsa'en xuta xi kjinentsjare s'iu kiskut'a nanda xi je kuán binu, tunga bi be ña jendibanire. Tu kui sani nchja xi inyabatesin kio xi be, ngat'a kui= xi ts'axje nando. Kui kjua xuta xi kjinentsjare s'iu kinchjanire xi xi'iun. 10'Ba kitsure: ―Ngatsi'i xuta tjun binu xi nda tsja, 'ba kionga je 'ñu ka'bi xuta, tu kui sani xi bi 'ñu nda tsja. Tunga ji, tojo tijñatjo=ri ka'nda nganda'e 'ba teba'e=ni binu xi 'ñu nda. 11Kui kjuakunbiu xi tjun kitsa'en Jesús naxinanda Caná, naxinanda xi tijña ngajinre nangi Galilea. 'Batsa'en yakutsejen kjuajere, 'ba kuakjainre xutare ngat'are kui. 12'Ba jaskan nga je kuán kibiu, Jesús kiji naxinanda Capernaum nga tjenko nare ko nts'e 'ba ko xutare. 'Ba kio tsek'endu jó ján nixtjin. 13Kionga je timatiña s'i pascua xi 'baxje xuta judío, Jesús kiji naxinanda Jerusalén. 14'Ba ña ma ndetsinre ningu tsabe nchja xi inyabateña tjiundija ko chutsanga 'ba ko tjiunise tiba 'ba ko nchja xi tjindu kionga inyatsik'antjaiya ton. 15'Ba 'batsa'en Jesús kiskjebe na'ñu 'ba kitsinda jngu na'ñu'ya 'ba ko kui ts'axje tsi'ikoni ngaya ningu chutsanga ko tjiundija. 'Ba nde kiskanitsojo tonre nchja xi kio inyatsik'antjaiya ton 'ba tso'otsakjan yamixare. 16'Ba kitsure nchja xi inyabateña tjiunise tiba: ―¡Tji'naxjio tjiunisenu nga'e! ¡Bi ndetsin ño'on ndaba Na'enna̱! 17'Ba 'batsa'en ja'etsjenre xutare nga 'bitsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Tifengi nga'ñuna̱ ngat'a 'ñu ts'axtiu tsimijaa̱n ni'yari.” 18'Ba 'batsa'en xuta judío tsiningiyare Jesús: ―¿Mé= kjuakun xi tebakutsejennii̱ nga tjinri kjua'ñu nga 'bi teñe'en? ―kitsure. 19'Ba Jesús kitsingojore: ―Tikjekjuo ningubi, 'ba an ján nixtjin skjenitjen ngañaa̱. 20'Ba xuta judío kitsu ngani: ―Yachan jon nu kuandani ningubi. ¿Jótsa'en ján nixtjin xjunitjenni ji? 21Tunga ngat'are yojore Jesús= kinchja nga kitsu ningu. 22Kui= kjuañu, kionga je ja'aya nganire ngajinre mik'en, ja'etsjenre xutare mé= xi kitsu 'ba kuakjainre en xi kua'indut'a enre Na'enchana ko en xi kitsu Jesús. 23'Ba kionga tijña Jesús naxinanda Jerusalén ngajinre s'i pascua, ne nkjin xuta kuakjainre ngat'are kui kionga tsabe kjuakun xi kitsa'en. 24Tunga Jesús, bi kunre ngat'are xutabiu, ngat'a be= jó kun ngatsi'i. 25Bi kuachjenre tsa tjin xi kuetsuyare jó= kun xuta, ngat'a be= jó kun ngajin inimare.

will be added

X\