SAN JUAN 16

1Texinya_nuu̱ kibi, tuxi bi sichajañu kjuamakjainnu ngat'ana̱. 2Ngat'a kjui'naxjenu ngajinre ni'ya sinagoga. 'Ba kjua'e= nixtjin kionga tu'yañu xi sik'ennu sikja'etsjen nga Na'enchana inyatsa'exat'are kionga 'ba sikonu. 3'Ba 'ba sikonu xuta ngat'a bi beni̱, ninga Na'enchana ninga an. 4Texinya_nuu̱ kibi, tuxi kionga kjua'e nixtjinbiu, kjua'etsjenu nga 'ba kixin_nuu̱. Bi kixinya_nuu̱ kibi nga tuts'inre, ngat'a an tejñajin_nuu̱. 5Tunga nganda'e tefi=ña̱ ña tijña xi kitsikasenna̱, 'ba jun bi techjaningiyanuu̱ ñá kjuia̱. 6Tusa 'ñu kjimabare inimanu ngat'a 'ba= texin_nuu̱. 7Tunga kjuakixi= mé= xi texin_nuu̱. Ngisa= ndani ngat'a tsojon nga kjuia̱. Ngat'a tsa bi kjuia̱, bi kjua'e xi kuasekonu. Tunga tsa kjuia̱, sikasen_nuu̱ kui. 8'Ba kionga kui kjua'e, k'uejñatsejenre xuta ngasun'ndebi 'yá= xi tjinre je 'ba mé= xi kjuakixi 'ba nga Na'enchana sa'enre kjua. 9S'e̱jñatsejen jere xuta, ngat'a bi makjainre ngat'ana̱. 10'Ba s'e̱jñatsejen mé= xi kjuakixi, ngat'a tefi=ña̱ ña tijña Na'enna̱ 'ba bi nde xianinuu̱. 11'Ba s'e̱jñatsejen nga Na'enchana sa'enre kjua, ngat'a je kitsa'enre kjua xi batexumare ngasun'ndebi. 12Tjin= ngisana̱ mé= xi xin_nuu̱, tunga bi ku̱ankjin yejenu nganda'e. 13Tunga kionga kjua'e Isennixtjintsje xi 'bejñatsejen mé= xi kjuakixi, sja ndiyanu, tuxi xiañu ngayéje xi kjuakixi. Ngat'a bi kuenda tse'e kuinchja, tusa kuinchja mé= xi kjuint'e. 'Ba kuetsuyanu mé= xi jaskan ku̱an. 14Kui kuakutsejen kjuajena̱, ngat'a sa̱ku=re mé= xi tsa'an 'ba kuetsuyanu. 15Ngayéje mé= xi tjinre Na'enchana, 'ba=nde tsa'an. Kui= kjuañu 'ba texinni_nuu̱ nga Isennixtjintsjio sa̱kure ngayéje xi tsa'an 'ba kuetsuyanu. 16Tu ngichuba ngisa bi nde xianinuu̱, 'ba ngichubachi ngani xia nganinuu̱. 17'Ba 'batsa'en yak'a xutare tsiningiyare xinkjin: ―¿Jó tsunire xi titsu: “Tu ngichuba ngisa bi nde xianinuu̱ 'ba ngichubachi ngani xia nganinuu̱”? ¿'Ba jó tsunire: “Ngat'a tefi=ña̱ ña tijña Na'enchana”? 18'Ba ¿jó tsunire en xi tsu: “ngichuba ngisa”? Bi mankjinna mé= xi tifakona ―kitsu. 19'Ba Jesús tsabe nga xutare mejénre skuiningiyare jó tsunire kibiu 'ba kitsure: ―¿A ngat'are mé= xi kixia̱n, nga tu ngichuba ngisa bi nde xianinuu̱ 'ba ngichubachi ngani xia nganinuu̱, a kui= xi techuba nijmini_ru? 20Kjuakixi= xi texin_nuu̱. Xi'ndañu 'ba ku̱abanu, tunga xuta ngasun'ndebi kjuatsja s'e̱re. Ninga ku̱abanu, tunga kjuabanu kjuatsja ku̱an ngani. 21Joni jngu chjun xi kue'e ki'ndi. S'ere kjuandusin, ngat'a je ja'e chubare. Tunga kionga je kitsin ki'ndiu, bi nde fa'etsjennire kjuanima xi kafa'axtiu, ngat'a tsja mare nga kitsin jngu ki'ndi ngasun'ndebi. 22'Ba nde tsa'en tjimandusinnu jun nganda'e ngayeje, tunga skue ngani_nuu̱ 'ba tsja s'e̱ nganire inimanu. 'Ba tu'yá ku̱an kjua'anu kjuatsjanu. 23'Ba kui nixtjinbiu nimé nde xjaningiyaninuu̱. Kjuakixi= xi texin_nuu̱. Na'enchana sjanu tumeñu xi xja'a_ru ngat'are ja'enna̱. 24Ka'nda nganda'e nisamé chjo'o ngat'are ja'enna̱. Tunga nganda'e chjo'o 'ba sa̱kunu, tuxi ku̱aajngukjinni kjuatsjanu. 25Je 'ba kixin_nuu̱ enbi ko kjuakusun, tunga kjua'e= nixtjin kionga bi nde k'uejña ngisani_nuu̱ kjuakusun. Tusa xinyakixi kixi_nuu̱ ngat'are Na'enchana. 26Kui nixtjinbiu xjo'o mé= xi mejénnú ngat'are ja'enna̱, 'ba bi machjen tsa an skui'antjai_nuu̱ ngixkun Na'enchana. 27Ngu kui 'ba=nde tsimejénnu jun ngayeje, ngat'a nimejénnuu̱ an 'ba makjainnu nga jendibaña̱ ña tijña Na'enchana. 28Jendiba=ña̱ ña tijña Na'enchana 'ba ja'aa̱ ngasun'ndebi. Sik'ejña ngañaa̱ ngasun'ndebi 'ba kjuikun ngañaa̱ Na'enchana ―kitsu Jesús. 29'Ba xutare kitsu: ―Nganda'e techuko kixi kixinii̱ 'ba bi te'bejñanii̱ kjuakusun. 30'Ba nganda'e tjimankjin=ni̱ nga 'yani ngayéje xi tjin, 'ba nga bi machjen tsa tjin xi skuiningiyari. Kui= kjuañu makjainnini̱ nga jendibai ña tijña Na'enchana. 31'Ba Jesús kitsingojore: ―¿A makjainnu nganda'e nde? 32Tunga kjua'e= chuba 'ba je= ja'e chubabiu nganda'e kionga sitsojosun yojonu nga jngu jngu. 'Ba kuangiun ña jendibañu 'ba sik'ejña tajngunuu̱. Tunga bi tejña tajngua̱, ngat'a Na'enchana tijñakona̱. 33Je kixin_nuu̱ kibi, tuxi ngat'ana̱ s'e̱ninu kjuaxiu. Nga'e ngasun'ndebi kjuanima kuitjaxtiu, tunga ti'ñu kakún ngat'a an je= kitsa'en_ra̱ ngasun'ndebi.

will be added

X\