SAN JUAN 15

1An= ña̱ tuts'in na'ñu uva xi kjuakixi, 'ba Na'enna̱= xuta xi tsikuenda. 2'Ba ngayéje tjia xi tjinna̱ xi bi tsja tu, kui= xi batet'aa̱. 'Ba ngayéje tjia xi tsja tu, kui xi tsichunre 'ba tsitsje, tuxi ngisa sja ngisani tu. 3'Ba je tsjio jun ngat'are en xi texin_nuu̱. 4Tetsubajinntsjainuu̱, 'ba an kuatejñajinntsjai_nuu̱. Jngu tjia bi ma tsja tajngu tu tsa tsajainre tuts'in. 'Ba 'ba nde tsa'en jun bi kuo'o tu tsa bi kuetsubajinntsjainuu̱. 5An= ña̱ tuts'in na'ñu uva, 'ba jun= ñu tjiare. Xi tijñajinntsjaina̱ 'ba tejñajinntsjai_ra̱, kui= xi 'ñu tsja tu. Ngat'a tsa tsajainnuu̱ an, tumé ku̱an si'on. 6Xi bi k'uejñajinntsjaina̱, kui= xi xanikja'a 'ba xi̱ joni tjia xi tit'are na'ñu uva. 'Ba s'e̱nduku 'ba sikja'ajin ngajin ndi'u nga kueti. 7Tunga tsa kuetsubajinntsjainuu̱ 'ba tsa enna̱ k'uejñajinntsjainu, chjo'o tume xi mejénnú 'ba kua'e=nu. 8Ki=bi xi kuakutsejen kjuajere Na'enna̱, tsa 'ñu ku̱o'o tu 'ba 'ba=tsa'en ku̱on xutana̱. 9Jotsa'en tsimejénna̱ an Na'enchana, 'ba=nde tsa'en tsimején_nuu̱ jun. Tetsubajinntsjo kjuanimejenna̱. 10Tsa sik'etjusun kjuatexumana̱, kuetsubajinntsjaiñu kjuanimejenna̱, jotsa'en tetsik'etjusaa̱n kjuatexumare Na'enna̱ 'ba tejñajinntsjaa̱ kjuanimejenre. 11'Ba texin_nuu̱, tuxi s'e̱jñajinninu kjuatsjana̱ 'ba 'ba=tsa'en ku̱ajngukjin kjuatsjanu. 12Kui=bi xi kjuatexumana̱: Ngatimejénkaño xingiu jotsa'en tsimején_nuu̱ jun. 13Tsajain kjuanimejen xi ngisa je ngisa nga ko mare kibi, tsa tjin xi kueyantjai amigure. 14'Ba jun= ñu amiguna̱ tsa sik'etjusun kjuatexuma xi tetsja_nuu̱. 15Bi nde chu'nda xinni_nuu̱, ngat'a chu'nda bi be mé= xi tsa'en naire. Tunga amiguna̱= texin_nuu̱, ngat'a te'bejñatsejen_nuu̱ ngayéje xi kitsuna̱ Na'enna̱. 16Bi jun kichja'ajinnuu̱. Tusa an ja'ajin_nuu̱ 'ba kitsja xa_nuu̱ nga kuangiun 'ba kuo'o tu, 'ba 'ñu tsé xukjuare tunu. 'Ba 'batsa'en Na'enchana sjanu tumeñu xi xja'a_ru ngat'are ja'enna̱. 17'Bi= tsa'en tebatexuma_nuu̱: Timejénkaño xingiu. 18Tsa ku̱astikenu xuta ngasun'ndebi, tikja'etsjion nga an tjun kuastikena̱. 19Tsa tse'e_ru ngasun'ndebi, simejénnu xuta ngasun'ndebi jotsa'en tsimején xinkjin. Tunga bi tse'e ngasun'ndio kuon, ngat'a an ja'ajin_nuu̱ ngajinre xuta ngasun'ndebi. Kui= kjuañu mastikeninu. 20T'ejinkakún en xi kixin_nuu̱, nga jngu chu'nda bi ngisa je ngisa nga ko mare naire. Tsa kitsjenngikena̱ xuta ngasun'ndebi, 'ba=nde jun sjenngikenu. 'Ba tsa kitsik'etjusun enna̱, 'ba=nde sik'etjusun ennu. 21'Ba 'ba= sikonu xuta ngasun'ndebi ngat'a xutana̱= kuon 'ba ngat'a bi be 'yá= xi kitsikasenna̱. 22Tsa bi ja'ekjakua̱ xutabiu, bi s'e̱re je. Tunga nganda'e bi nde tjinni jótsa'en kuaseko yojore ngat'are je xi inyatsa'en. 23Xi mastikena̱, 'ba=nde mastike Na'enna̱. 24Kitsa'aa̱n ngajinre xutabiu xa xi kje ña'anjín. Tsa bi 'ba kitsa'aa̱n, bi s'e̱re je. Tunga je tsabe 'ba kuastikeni̱ Na'enna̱ ko an. 25'Ba kuán tuxi k'uetjusunni mé= xi kua'indut'a kjuatexumare xutabiu, ña 'bi tsu: “Kuastikena̱ ninga nimé kitsa'aa̱n xi kjen ndiya nga ku̱astikena̱.” 26Tunga kjua'e= xi kuasekonu, xi sikasen_nuu̱ ngat'a tse'e Na'enchana. Kui xi Isennixtjintsjere Na'enchana xi kuakutsejen mé= xi kjuakixi 'ba xi ndibanire Na'enchana. Kui= xi sikixiya ngat'ana̱. 27'Ba 'ba=nde jun sikixiyo ngat'ana̱, ngat'a tetsubakonuu̱ 'ndani nga tuts'inre.

will be added

X\