SAN JUAN 13

1'Ba je mején nixtjinre s'i pascua 'ba Jesús be= nga je tifechu chu̱ba̱ nga k'uetjujin ngasun'ndebi nga kuaje ngani ña tijña Na'enchana. Kitsimejénntsjai xuta xi kuakjainre ngat'a tse'e xi tjindu ngasun'ndebi, 'ba niki 'ñu= kitsimején. 2'Ba Jesús tsakjen jñuko xutare, 'ba chanayiu ja'ba je kitsjare kjuafa'etsjen Judas Iscariote ki'ndire Simón nga kui xi singantsja Jesús. 3'Ba Jesús be= nga Na'enchana kitsingantsja ngaya ntsja ngayéje xi tjin, 'ba be= nga jendibani ña tijña Na'enchana 'ba nga kio kuaje ngani. 4'Bamani, kionga inyakjen, Jesús tsisetjent'a yamixo 'ba ts'axje najñu nduju xi yaja 'ba kiskjebe jngu toalla 'ba 'ekja ndayare. 5'Ba kio 'eya nanda ngaya jngu nisu 'ba 'etuts'inre nga yanejun ndsaku xutare 'ba ko toalla xi 'ekja ndayare kitsixijunkoni. 6'Ba 'batsa'en echu ña tsik'ejña Simón Pedro. 'Ba Pedro kitsure: ―Na'en, ¿a kuanejun=ni ndsakua̱? 7'Ba Jesús kitsingojore: ―Nganda'e bi 'ye mé= xi tetsa'aa̱n, tunga jaskan ku̱ankjinri. 8'Ba Pedro kitsu nganire: ―Niñajanni sja'ndia̱ nga ji kuanejin ndsakua̱. 'Ba Jesús kitsingojo nganire: ―Tsa bi kuanejaa̱n ndsakui, bi nde s'e̱niri nga'nde ngajinre xuta xi tsa'an. 9'Ba Simón Pedro kitsure: ―Na'en, bi tu ndsakua̱ banejin, tusa ko ndsaa̱ 'ba ko nindakua̱ ngayeje. 10'Ba Jesús kitsure: ―Xi je kamindu tu ndsaku sani machjen nga kjuejun, ngat'a tsje ngayéje. 'Ba jun je tsjio, tunga bi ngatsi'u. 11Ngat'a be= 'yá= xi singantsja, kui= kjuañu 'ba kitsuni: “Bi tsjio ngatsi'u.” 12'Ba kionga je kuánre nga yanejun ndsaku xutare, tsakaja ngani najñu ndujure 'ba tsik'ejñat'a ngani yamixo 'ba kitsu: ―¿A mankjinnu mé= xi kitsiko_nuu̱? 13Jun maestru ko na'en 'minuu̱. 'Ba kjuakixi= xi mixun, ngat'a kui= ña̱. 14'Bamani, tsa an xi je yanejun_nuu̱ ndsakú nga an xi maestrunu ko na'ennu, kui= kjuañu tjinnenire nga kuanejunñu ndsaku xingiu ngayeje. 15Je 'ejña kusun_nuu̱, tuxi 'ba si'anñu jo kitsiko_nuu̱. 16Kjuakixi= xi texin_nuu̱. Nijnguú chu'nda ngisa je ngisa nga ko mare naire. 'Ba jngu xuta xi kis'exare bi ngisa je ngisa nga ko mare xi 'exare. 17Je 'yo kibi. Kjuanda tsojon tsa sik'etjusun. 18Bi ngat'are ngatsi'u nga 'ba texia̱n. 'Be=ña̱ 'yá xi kiskja'ajia̱n. Tunga tuxi k'uetjusunnini enre Na'enchana ña 'batsa'en kua'indut'a: “Xi kjenkona̱, kui= xi je kuán xuta xi kuastikena̱.” 19Je tjen 'ba texin_nuu̱ yejerañu nga kje 'ba majín, tuxi kionga 'ba ku̱an ku̱akjainninu nga an xi tejñaa̱. 20Kjuakixi= xi texin_nuu̱. Xi skjebetjo xuta xi tsikasia̱n, kui= xi skjebetjona̱ an. 'Ba xi skjebetjona̱, kui= xi skjebetjo xi kitsikasenna̱. 21Kionga Jesús je 'ba kitsu, 'ñu kuafore kakun 'ba kitsu nga kitsikixiya: ―Kjuakixi= xi texin_nuu̱. Jngu ñu jun xi singantsjana̱. 22'Ba 'batsa'en nga jngu jngu xutare kiskutsejen'a xinkjin, ngat'a bi be 'yá= xi titsure Jesús. 23'Ba kio tijñat'a tiñare Jesús xutare xi 'ñu tjore, nga ñatjen tikjent'ako yamixo. 24Kui kjuañu Simón Pedro 'ekunire nga kui skuiningiyare Jesús 'yá= xi titsure. 25'Ba 'batsa'en xutare 'ñu kitsitiñat'a ngisare Jesús 'ba kitsure: ―¿'Yá= niñu, na'en? 26'Ba Jesús kitsingojore: ―Sika'nyicha̱ niñuxtila 'ba kui xi sja_ra̱, kui. 'Ba 'batsa'en kitsika'nyi niñuxtilo 'ba kitsjare Judas Iscariote, ki'ndire Simón. 27'Ba kionga Judas kika'ere niñuxtilo, ja'as'enjinre chanayiu. 'Ba Jesús kitsure Judas: ―Kitsa ti'en mé= xi si'en. 28Tunga nijnguú xi tjindut'a yamixo kuankjinre ánñu 'ba kitsunire. 29Tjin= xi kitsikja'etsjen nga Jesús kitsure Judas nga tjinnere kuatse mé= xi machjen s'iu asa sjare ton xuta ni̱ma̱, ngat'a Judas 'bejñatjo ton. 30'Ba kionga kika'ere niñuxtilo Judas, ta'a fani 'etju ngandetsian. 'Ba kui chubabiu je jñu ya'a. 31'Ba kionga je kiji Judas, Jesús kitsu: ―Nganda'e xiare kjuajere Ki'ndire Xuta xi'iun, 'ba=nde xiare kjuajere Na'enchana ngat'are Ki'ndiu. 32Tsa 'yare kjuajere Na'enchana ngat'are Ki'ndiu, 'ba=nde tsa'en Na'enchana kuakutsejen kjuajere Ki'ndiu, 'ba je 'ba sa'en xati. 33Jun ki'ndina̱, tojo kuatejñajin ngichi_nuu̱. kuijnyisjainuu̱, tunga ña kjuia̱ bi ku̱an kjuechu. 'Ba nde texin_nuu̱ nganda'e jo kixin_ra̱ xuta judío. 34Jngu kjuatexuma xatse sja_nuu̱: timijón xingiu. Jotsa'en tsimején_nuu̱ jun, 'ba=nde tsa'en timijon xingiu ngayeje. 35'Ba 'ba=tsa'en skue ngatsi'i xuta nga jun= ñu xi xutana̱, tsa simejénkaño xingiu. 36'Ba Simón Pedro kitsure: ―¿Ñá=ñu k'uin, na'en? 'Ba Jesús kitsingojore: ―Bi ku̱an sjennginaa̱ nganda'e ña kjuia̱, tunga jaskan sjennginaa̱. 37'Ba Pedro kitsu ngani: ―Na'en, ¿ánñu bi ku̱an sjennginira̱ nganda'e nde? Tjijngu kakua̱n nga kueyantjaira̱. 38'Ba Jesús kitsingojore: ―¿A tjijngu kakuin nga kueyantjainaa̱? Kjuakixi= xi texinra̱. Je ján ndiya kike'mota'ennaa̱ kionga kje kji'ndajín chaxicho.

will be added

X\