SAN JUAN 11

1'Ba jngu xuta xi Lázaro 'mi tji'me, xi Betania tse'e ña 'ba nde naxinandare María ko Marta xi ndichja mani. 2Kui María xi 'estenjunre nanda xi ixi jen ndsaku Na'enna Jesús 'ba ndekuini ntsja ku kitsixijunkoni. Kui xi nts'e mani Lázaro xi tji'me. 3'Ba 'batsa'en ngojó yanchjinbiu kitsikasen enre Jesús 'ba kitsure: ―Na'en, xi 'ñu tjori tji'me. 4'Ba kionga Jesús kjint'e enbiu, kitsu: ―Bi sik'enkjinre chi'in xi kunre. Tusa chi'iun kuakutsejen kjuajere Na'enchana, 'ba 'batsa'en s'e̱jñatsejen kjuajere Ki'ndire Na'enchana. 5'Ba ninga Jesús 'ñu tjore Marta ko ndichja 'ba ko Lázaro, 6tunga kionga kjint'e nga Lázaro tji'me, tusa tsik'ejña ngisa ngijó nixtjin nga'nde ña tijña. 7'Ba jaskan jako xutare 'ba kitsure: ―Tjin ngaña nangi Judea. 8Tunga xutare kitsure: ―Maestru, kje nda'éni nga xuta judío kuamejénre kitsik'enkoniri ndiojo. ¿Ánñu mejénniri k'uin ngani ngajaan? 9'Ba Jesús kitsingojore: ―¿A bi tejó hora tjinre nga jngu nixtjin? Xi nga nixtjin tsu'ba, bi satengi, ngat'a tjibe= ndi'ire ngasun'ndebi. 10Tunga xi ngajñu tsu'ba, kui= xi satengi ngat'a tsajainre ndi'ijín. 11Nga je 'ba kitsu Jesús, kitsu ngisa: ―Lázaro xi amiguna ña tikijñafe=, tunga kuitsikja'a_ra̱. 12'Ba xutare kitsure: ―Na'en, tsa tikijñafe, stju nga'ñu nganire. 13Nga 'ba kitsu Jesús, ngat'are kjuabeyare Lázaro= kinchjani, tunga xutare kuankjin=re nga tu tikijñafe sani. 14Kui kjuañu Jesús ye'ekixinire nijmi xutare 'ba kitsure: ―Je ka'me Lázaro. 15'Ba tsja mana̱ nga bi kio tejñaa̱, ngat'a ngisa= nda ngat'anu, tuxi ku̱akjainninu. Tunga tjichan. 16'Ba 'batsa'en Tomás xi xuta 'ñú 'mi kitsure xuta xi yak'a: ―Tjian ko ña, tuxi kueyakoña ngayeje. 17'Ba kionga Jesús echu naxinanda Betania, kik'inre nga Lázaro je ñujun nixtjin tjinre nga kjijñaya tsju. 18Betania tijña tiñare naxinanda Jerusalén, jánru kilómetro tjinre. 19'Ba nkjin xuta judío ja'ba je ja'ekun Marta ko María nga ja'etsjare kjua'ñu kakun ngat'are nts'e xi k'en. 20'Ba kionga Marta kjint'e nga Jesús je ndibatiña, 'batsa'en 'etju nga kikja'aya ndiya, tunga María tsik'ejña ngaya ni'yo. 21'Ba Marta kitsure Jesús: ―Na'en, tsa tojo nga'era teni, biru k'en nts'ia̱. 22Tunga 'be=ña̱ ninga tsa nganda'e xja'a_ri tumeñu Na'enchana, sjaari. 23'Ba Jesús kitsure: ―Kjua'aya= nganire nts'é. 24'Ba Marta kitsure: ―'Be=ña̱ nga kjua'aya nganire kionga kjuet'a nixtjin nga kjua'aya tsi'i nganire mik'en. 25'Ba meni Jesús kitsure: ―An= xi tsikja'ayare mik'en 'ba an= xi tsjare kjuabenichun xuta. Xi ku̱akjainre ngat'ana̱, ninga tsa je k'en, s'e̱= nganire kjuabenichun. 26'Ba ngatsi'i xi tjindukun 'ba makjainre ngat'ana̱, bi kueyakjin. ¿A mankjainri mé= xi texinra̱? 27'Ba Marta kitsure: ―Jun, na'en. Makjainna̱ nga ji= xi Cristo, xi Ki'ndire Na'enchana xi tjinnere nga kjua'e ngasun'ndebi. 28Nga je 'bi kitsu, kikinchjat'axinre María xi ndichja mani 'ba kitsure: ―Maestru je ja'e 'ba tinchjari. 29'Ba kionga María kjint'e enbi, ta'a fani tsisetjen 'ba kikun ña sejña Jesús, 30ngat'a kje fa'as'enjín Jesús ngajin naxinando. Tojo kio= sejña ña kisatejin Marta. 31'Ba kionga xuta judío xi tjinduko ngaya ni'yo nga inyatsjare kjua'ñu kakun tsabe nga María 'bajndsu 'bajndsu tsisetjen 'ba 'etju ngandetsian, kitjenngi, ngat'a kitsikja'etsjen nga kikji'nda ña tijña tsju. 32'Ba kionga María echu ña sejña Jesús, tsakasenkunch'int'are 'ba kitsure: ―Na'en, tsa tojo nga'era teni, biru k'en nts'ia̱. 33'Ba kionga Jesús tsabe nga tikji'nda María 'ba nga inyakji'nda xuta judío xi tjenko, on kuánre kakun 'ba kuabare. 34'Ba tsiningiyare: ―¿Ñá=ñu kikjajño? 'Ba xuta kitsu: ―Ndechutsejen, na'en. 35'Ba Jesús kiski'nda. 36'Ba xuta judío kitsure xinkjin: ―Chutsijon. ¡Á tsa'en tjo kitsa'enni! 37Tunga yak'a kitsu: ―Kui xutabi xi kiskjex'angi tuxkun jngu xuta ka, ¿a tumé kuán kitsa'enchí tuxi bi k'enni Lázaro? 38Nde 'nu on kuán nganire Jesús nga echu tsju xi jngu ngijo. 'Ba ko jngu ndiojo tjichjakoni xuntjare. 39'Ba Jesús kitsu: ―Chja'axiun ndiojo. 'Ba Marta, ndichja xuta xi k'en, kitsure: ―Na'en, jeru ch'o jen, ngat'a je ñujun nixtjin tjinre nga k'en. 40'Ba Jesús kitsu nganire: ―¿A bi 'ba kixinra̱: tsa ku̱akjainri, xiani kjuajere Na'enchana? 41'Ba 'batsa'en ja'axin ndiojo, 'ba Jesús kiskutsejennk'a ngank'aa 'ba kitsu: ―Na'en, xik'uechjiri nga tebasen ñojonnaa̱. 42'Be=ña̱ nga basen ñojonntsjainaa̱, tunga 'ba= kixia̱n nga tu kjuanda tse'e xuta xi inya nga'e, tuxi ku̱akjainnire nga ji kjinikasennaa̱. 43'Ba kionga je 'ba kitsu, 'batsa'en 'ñu kinchja 'ba kitsu: ―¡Lázaro, t'etji kio! 44'Ba xi je k'ion 'etju 'ba ko najñu tji'ñukoni ntsja ko ndsaku, 'ba nkjain ts'atjijunkoni kja'e najñu. 'Ba Jesús kitsure xuta xi inya kio: ―Chjundo 'ba ta'e'nde_ru ngatji. 45'Ba nkjin xuta judío xi ja'ekun María kuakjainre ngat'are Jesús, ngat'a tsabe mé= xi kitsa'en kui. 46Tunga tjin xi kikun xuta fariseo 'ba ye'ere nijmi mé= xi kitsa'en Jesús. 47'Ba 'batsa'en xi ngakure na'mi ko xuta fariseo kitsikjint'e nga ku̱añajan ngatsi'i xutaxo 'ba kitsure: ―¿Mé= xi si'an nde? Ngat'a je ne tse kjuakun titsa'en xutabiu. 48Tsa janda kua'e'nde_ra nga 'ba sa'en, ngatsi'i xuta ku̱akjainre ngat'a tse'e 'ba nchja xi tse'e Roma kjua'e= 'ba sikjekjua= nga'nde chikunna ko naxinandana. 49'Ba jngu xi ngajinre nchjabiu xi Caifás 'mi, xi na'mi titjun kuán nubiu, kitsure: ―Tumé 'yo jun. 50¿A bi mankjinnu nga ngisa= nda tjin tsa jngu xuta kueyantjaire tu kjuanda tse'e ngatsi'i xuta, tuxi 'batsa'en bi xajani naxinandana? 51Tunga bi tu kuenda tse'e kinchja nga 'ba kitsu. Tusa kinchja enre Na'enchana joni jngu profeta. Ngat'a kui= xi na'mi titjun kuán nubiu, kionga 'ba kitsu nga Jesús xi kueyantjai tu kjuanda tse'e xuta judío. 52'Ba bi tu kjuanda tse'e xuta judío k'enntjai. Tusa 'ba nde k'en tu kjuanda tse'e ngatsi'i ki'ndire Na'enchana xi semasun, tuxi 'batsa'en ku̱añajanni 'ba jngu stin ku̱an sa. 53'Bamani, ka'nda kui nixtjinbiu xutaxo joyare nga sik'en Jesús. 54'Ba kui kjuañu Jesús bi nde nda tsak'ajme masenni ngajinre xuta judío. Tusa kiji jngu naxinanda chi xi Efraín 'mi xi tijñat'a tiñare nga'nde kixi. 'Ba kio tsek'ejñako xutare. 55'Ba kionga je tifechu tiña s'i pascua xi 'baxje xuta judío, ne nkjin xuta inya'betju nangire nga inyafi naxinanda Jerusalén, tuxi sitsjeni yojore ngixkun Na'enchana kionga kje fechujín nixtjinre s'iu. 56'Ba kio tsangisjai Jesús 'ba tsiningiyare xinkjin nga tsikinya ndetsinre ningu 'ba kitsure xinkjin: ―¿Jó mixun? ¿A kjua'e= xutabiu s'iu? ¿Asa bi kjua'e? 57'Ba xi ngakure na'mi ko xuta fariseo 'exa nga tsa tjin xi be ñá tijña Jesús, ngate'e nijmi, tuxi ku̱an subani.

will be added

X\