SAN JUAN 1

1Nga tuts'inre tsajmi je tijña Ion, 'ba Ion Na'enchana tsek'ejñako, 'ba Ion kui= xi Na'enchana. 2Kui=bi xi tsek'ejñako Na'enchana 'ndani nga tuts'inre tsajmi. 3Tu ngat'are kui kuanda ngayéje xi tjin, 'ba tumé tsajmi kuanda tsa bira ngat'are. 4Ngajinre kui tjin kjuabenichun, 'ba kio ndibanire kjuabenichun xi tsitsejenre xuta. 5Ba'na= ña jñu ndi'u xi tsitsejenre xuta, 'ba xi jñu bi chukjuakore nga tsik'o ndi'u. 6Ja'e jngu xuta xi Juan 'mi xi Na'enchana kitsikasen. 7Kui xi ja'etsuyakixi ngat'are ndi'i xi tsitsejenre xuta, tuxi ku̱akjainnire ngatsi'i xuta mé= xi ja'etsuya. 8Bi kui xi ndi'u. Tu ja'etsuyakixi sani ngat'are ndi'u. 9Ndi'i xi kjuakixi fa 'ba xi tsitsejenre ngatsi'i xuta, kui= xi ja'e ngasun'ndio. 10Ja'ek'ejña ngasun'ndio 'ba ngat'are= kui kuanda ngasun'ndio, tunga xuta ngasun'ndio bi tsabexkun. 11Ja'e nga'ndere ña tse'e, tunga xutare bi kiskjebetjo. 12Tunga ngatsi'i xuta xi kiskjebetjo 'ba kuakjainre ngat'are kui, kui xi kitsja'ndere nga ku̱an ki'ndire Na'enchana. 13Kui xutabiu xi kitsin ngat'are Na'enchana. Bi kitsin jotsa'en tsin xuta xi tjin, ninga bi jotsa'en tijña ndiyare xuta, ninga bi jotsa'en mejénre xuta. 14'Ba Ion kuán yojo 'ba tsek'ejñajinni̱ nga kitse kjuanda ko kjuakixi ngajinre. 'Ba kji'yee̱ kjuaje xi tjinre, ngat'a kui= xi Ki'ndi jngututure Na'enchana. 15Juan kitsuyakixi ngat'are nga 'bi kitsu: “Ngat'are= kui kinchjaa̱ nga kixia̱n: Xi jaskan ndiba nga ko mare an, kui xi tjun nga ko mare an, ngat'a kui= xi ja'ba je tijña.” 16'Ba mé= xi kisakuna ngatsi'a jendiba=ni kjuanda je xi tse'e, kjuanda xki kjuanda. 17Ngat'a ngat'are Moisés= kika'ena kjuatexumare Na'enchana, tunga kjuandare ko kjuakixire Na'enchana ngat'are Jesucristo= kisakuna. 18Nisa 'yajín be jó kji'i Na'enchana. Tu jngu sani Ki'ndi jngututure, xi tijña ña tijña Na'enchana, kui= xi kitsuyana ngat'are kui. 19'Bi tsa'en kinchja Juan nga kitsuyakixi ngat'are Cristo, kionga xuta judío xi tjin naxinanda Jerusalén kitsikasen na'mi ko xuta lebita nga tsiningiyare Juan 'yá= ni kui. 20'Ba kitsu xi kjuakixi Juan 'ba bi ts'onacha. 'Ba kitsu: ―Bi an xi Cristo. 21'Ba nchjabiu kitsu nga tsiningiya nganire: ―¿Ngu 'yá= ni ji? ¿A ji= ni xi Elías? ―Bi an ―kitsu Juan. ―¿A ji= ni xuta chinga profeta xi tjinnere nga kjua'e? ―kitsu nchjabiu. ―Junjun ―kitsu Juan. 22―¿Ngu 'yá= ni ji, tsu'ba? ―kitsu ngani nchjabiu―. Ngat'a tjinnere nga kuangiko ngani_ri̱ en kixi nchja xi kitsikasenni̱. ¿Jó sji ngat'a tsiji? 23'Ba Juan kitsu: ―Jotsa'en kitsi'indu xuta chinga profeta Isaías enre Na'enchana: “An= ña̱ jngu xuta xi tinchja nangi t'axin nga titsu: Tjakixiu ndiyare Na'enna.” 24'Ba nchja xi kjinikasen ngat'are xuta fariseo, 25kui= xi tsiningiyare Juan nga kitsure: ―Ngu tsa bi ji= xi Cristo, ninga Elías, ninga xuta chinga profeta xi tjinnere nga kjua'e, ¿ánñu tebatendani xuta? 26'Ba Juan kitsu: ―An nanda tebatendakoña̱ xuta. Tunga ngajinnu tjin= jngu xi bi 'yo, 27xi jaskan kjua'e nga ko mare an xi bi bakinna̱ nga skjendaa̱ na'ñu jndere. 28Kibi kuán nga'nde xi Betania 'mi, nga'nde xi tijña xingunda ndaje Jordán ña Juan tibatenda xuta. 29'Ba nixtjin nga kuanyujun Juan tsabe Jesús nga titsitiñat'are, 'ba kitsu: ―Chutsijon, kibi= xi chutsangare Na'enchana xi fa'axin jere xuta ngasun'ndio. 30Ngat'are= kui kinchjaa̱ nga kixia̱n: “Xi jaskan ndiba nga ko mare an, kui xi tjun nga ko mare an, ngat'a kui= xi ja'ba je tijña.” 31Ninga an kje 'bejía̱n 'yá= ni kui. Tunga tuxi s'e̱jñatsejennire xuta tse'e Israel ngat'are kui, kui kjuañu ko nanda tebatendaña̱ xuta. 32'Ba 'bitsa'en kitsuyakixi Juan ngat'are Jesús: ―Tsa'bia̱ Isennixtjintsjere Na'enchana joni jngu tjiunise tiba xi jendibajen ngank'aa 'ba ja'ek'ejñasunre. 33'Ba ninga an kje 'bejía̱n 'yá= ni kui. Tunga xi kitsikasenna̱ nga ko nanda kuatendaña̱ xuta, kui= xi kitsuna̱: “Xi xie nga kjuendejenkun Isennixtjintsjena̱ 'ba k'uejñasunre, kui= xi kuatenda xuta ko Isennixtjintsjena̱.” 34An tsa'bia̱ 'ba texinyakixia̱ nga kui= xi Ki'ndire Na'enchana ―kitsu Juan. 35Kionga kuanyujun, kio inya ngani Juan ko jó xutare. 36'Ba kionga tsabe nga Jesús ja'a kio, Juan kitsu: ―Chutsijon, kibiu= xi chutsangare Na'enchana. 37'Ba ngojó xutare kjint'e mé= xi kitsu 'ba kitjenngi Jesús. 38'Ba Jesús kiskutsejen ngastun 'ba tsabe nga tjenngire nchjabiu, 'ba kitsure: ―¿Mé= xi teminyisjo? ―Ji rabi ―kitsu nchjabiu―, ¿ñá=ñu teni? (Rabi, en xi tsunire: maestru.) 39―Ndechutsijon ―kitsu Jesús. 'Ba 'batsa'en kiji nchjabiu 'ba tsabe ña tijña Jesús. 'Ba kio tsik'enduko nchjabiu kui nixtjinbiu, ngat'a je kuangixun. Jeru mején chuba ñujun ya'a. 40'Ba nchja xi jó xi kjint'e mé= xi kitsu Juan 'ba kitjenngi Jesús, jngu xi Andrés 'mi, xi nts'e mani Simón Pedro. 41Xi tjun kikangisjai Simón xi nts'e mani 'ba kitsure: ―Je kuasjaini̱ xi Mesías. (Mesías, en xi tsunire: Cristo.) 42'Ba 'batsa'en Andrés ja'eko nts'e nga ja'ekun Jesús, 'ba Jesús kiskutsejen'a Simón 'ba kitsure: ―Ji xi Simón, ki'ndire Juan. Tunga nganda'e Cefas k'uinri. (Cefas, xi tsunire: Pedro.) 43Nixtjin nga kuanyujun Jesús kuamejénre nga kuaje ña tijña nangi Galilea 'ba 'batsa'en kikun Felipe. 'Ba kitsure: ―Ndetjenngina. 44Felipe jngu= xuta xi tse'e Betsaida, ña 'ba nde kio nangire Andrés ko Pedro. 45'Batsa'en Felipe kikun Natanael, 'ba kitsure: ―Je kuasjaini̱ xutabiu xi Moisés kitsi'indut'a ngat'are xujun kjuatexumo 'ba xi nchja chinga profeta kitsi'indu ngat'are ngayeje. Kui xi Jesús ki'ndire Kuse, jngu xuta xi tse'e Nazaret. 46'Ba Natanael kitsu: ―¿A ma 'betju ngajinre Nazaret tsajmi xi nda? ―Jabi 'ba ndechutsejen ―kitsure Felipe. 47Kionga Jesús tsabe nga Natanael ndibakun, kitsu ngat'are: ―Kibi jngu= xuta xi Israel fa tse'e xi bi 'bonacha. 48―¿Jó tsa'en 'yaninaa̱? ―kitsu Natanael. ―Tsa'bera̱ kionga kje nchjajínri Felipe, kionga teningi ya higuera ―kitsingojore Jesús. 49'Ba kitsu ngani Natanael: ―Maestru, ji= ni xi Ki'ndire Na'enchana 'ba ji= ni xi reyre xuta xi tse'e Israel. 50'Ba Jesús kitsure: ―¿A tu kui= kjua nga kixinra̱: “tsa'bera̱ ngi ya higuera”, a kui= kjuañu kuakjainniri ngat'ana̱? Ngu ngisa= tse kjuakun xia ngisai nga ko mare kibi. 51'Ba 'ba nde kitsure: ―Kjuakixi= mé= xi texin_nuu̱. Xiañu nga stju'i ngank'aa 'ba nga ankjelere Na'enchana kuenijin 'ba k'uetuk'ajent'are Ki'ndire Xuta xi'iun.

will be added

X\