SANTIAGO 5

1Nganda'e tasen ñojon kibi jun xi xuta nyina tji'minu, chi'ndo 'ba titsinio ngat'are kjuanima xi kjua'enio. 2Je je'ndu kjuanyinanu. Je kitsikje tjiuxabi najñunu ngayeje. 3Je kitjuxa oronu ko platanu, 'ba kui xa̱biu xi kuaku nga ch'o kjiño'on 'ba sikjekjua yojonu jotsa'en tsikje ndi'u mé= xi tjin. Te'bekuñu kjuanyina nixtjin nganda'e, nixtjin xi je tifet'a. 4Nda chutsijon kui chji xi bi kika'e_ru chu'nda xi kitsa'exa tsojon, kui= kibiu xi tibaneje ngat'anu. Si'are nga inyakji'ndaya chu'nda xi 'eku chanre tsujmi ntjenu, kui xi je echu ngixkun Na'enchana xi tjinre ngayéje kjua'ñu. 5'Ñu tenitsja_ru yojonu nga'e ngasun'ndio 'ba bi te'bechjon_ru yojonu ngat'are ngayéje xi mejénnu. Tenijio yojonu, tunga jun jo=ni tjiundija xi tjimaje tuxi kjuinik'enni. 6Jun je kikjanejio 'ba kjinik'ion xuta xi tsajainre je, 'ba kui bi kitsikjanntjai yojore. 7'Bamani nts'ia̱, titsejndo yojonu ka'nda nga kjua'e ngani Na'enna. Chutsejen kusun_ru xuta xi tsa'exa ngijñaa, jotsa'en kuyare chan xi nda xi tsja t'anangiu 'ba tsitsejnda yojore ka'nda nga ba'a tsi xi machjen nga kjua'e. 8'Ba nde jun ngatjas'enu kjuatsejnda 'ba bi nikje_ru kakún, ngat'a je tjimatiña nixtjin nga kjua'e ngani Na'enna. 9Bi tsujeto'on xingiu, nts'ia̱, tuxi bi si'anninu kjua. Ngu xi sa'en kjua je sejñaxtiu xuntjo. 10Nts'ia̱, chutsejen kusun_ru jótsa'en ja'a kjuanima 'ba kis'ere kjuatsejnda nchja chinga profeta xi Na'enchana kitsikinchja. 11¡Ndaxure!, mixan ngat'are xi chukjuakore mé= xi mata'ee̱n. Je kjinu'yo jótsa'en kichukjuakore Job mé xi kuánre, 'ba 'yañu jó kitsiko ngani Na'enchana nga jaskanñu. Ngu 'ñu= tjinre kjuanima kakun Na'enchana 'ba fa'anima=re xuta. 12Nts'ia̱, kibi= xi 'ñu temi'a_nuu̱. Nga kuo'o ennu bi nik'axkiu ngat'are ngank'aa asa t'anangiu, ninga ngat'are tume xi tjin. Tsa “jun” kuixun, 'ba ngatjama. 'Ba tsa “junjun” kuixun, ngu junjun. 'Ba ti'on tuxi bi s'e̱nejeñu. 13Tsa tjin ngajinnu xi tifa'a kjuana'en, ngatafako Na'enchana. 'Ba tsa tjin xi tsja tjinre, ngatjasere Na'enchana nga sjare kjuaje. 14'Ba tsa tjin xi tji'me, ngatanchjare xuta chingare xi makjainre ngat'are Na'enna, tuxi ngatafakoni Na'enchana ngat'are kui 'ba nga koni ja'enre Na'enna ngatatsikajunre aseti. 15'Ba nga kjuako Na'enchana xi makjainre ngat'are kui, ku̱anda xi tji'mio 'ba Na'enna skjennitjen. 'Ba tsa kiskjeje, ku̱achat'are jere ngayeje. 16Kui kjua t'eni_ru nijmi xingiu ngat'are je xi tjinnu, 'ba chuko Na'enchana ngat'are xingiu, meni ku̱andañu. Ngu kionga xuta xi kixi fako Na'enchana, xi tsu 'ñu= tjinre kjua'ñu 'ba 'ñu= baseko. 17Joni xuta chinga profeta Elías 'ba=nde tu xuta ngasun'nde kuán joni ña. 'Ñu jako Na'enchana nga tsi'are nga bi nde ngata'ani tsi, 'ba bi tsa'a tsi ján nu masen ngasun t'anangiu. 18'Ba jaskan jako ngani Na'enchana, 'ba tsa'a ngani tsi 'ba t'anangiu kitsja ngani chan. 19Nts'ia̱, tsa tjin ngajinnu xi kuasent'axinre kjuakixiu 'ba kja'e xuta sa'en nga siku'be ngani ngat'are kjuakixiu, 20tsa 'ba ku̱an, ngatja'yo nga tu'yañu xi sa'en nga k'uejña ngani ndiya xi ch'o jngu xuta je, kui xi ti'baxjejin kjuabeya 'ba tsa'en nga ku̱achat'are nkjin je.

will be added

X\