SANTIAGO 4

1¿Ñá= ndibanire kjuachan ko kjuasi xi s'e ngajinnu? ¿A bi ndibanire nga mejénnu si'on xi tsu yojonu xi ngantsjai kjanjin yojonu tuxi batexumanire? 2Ngu mejénnu tsajmi xi tsajainnu. 'Ba 'batsa'en maxin kakun ka'nda nga nik'ion tuxi sa̱kuni=nu kibiu, tunga bi ma fechutjenngiu xi mejénnu. 'Ba 'batsa'en chubasiko xingiu 'ba mixkjon. Bi sakunu xi mejénnu, ngat'a bi Na'enchana xi chja'a_ru. 3'Ba ninga nga chjo'o, bi sakunu, ngat'a ko kjuafa'etsjen xi bi nda chjo'o. Ngu tu mejénsaninu nga sitsjako_ru yojonu xi chjo'o. 4¡Jun xi bi kixi meko yojonu ngixkun Na'enchana! ¿A bi 'yo nga xi tsimején ngasun'ndio, kui xi tjimastike Na'enchana? Tu'yañu xi mejénre ku̱an amigure ngasun'ndio, kui xi titsa'en yojore xi tjimastike Na'enchana. 5¿A manu jun nga tumé chjire xi tsu enre Na'enchana? Ngu 'batsa'en kua'indut'a: “Isennixtjintsje xi Na'enchana 'ejñajinna tjo= bena 'ba ka'nda machinintjai_ra.” 6Tunga Na'enchana= ngisa tsja ngisana kjuanda. Kui= kjua 'ba tsuni enre: “Na'enchana tsukine= xuta xi nk'a kakun, tunga tsjare kjuanda xi 'baxjenima yojore.” 7Kui kjua 'naxjenimañu yojonu ngixkun Na'enchana. 'Ñu tetsuba_ru mé= xi tse'e chanayiu, 'ba kui kuanga nga kuasent'axinnu ya'a. 8Titiñat'a_ru Na'enchana, 'ba 'ba=nde Na'enchana sitiñat'anu ngayeje. Jun xi chjujio, tsje tetsubo. 'Ba jun xi jó kji'i kjuafa'etsjennu, titsjio inimanu. 9'Ba ta'e_ru kjuanima yojonu, ngatjamabanu 'ba chi'ndo. Nga kjuabejnunu, tusa kjuachi'nda ngatjama 'ba nga'ndere nga tsja s'e̱nu, tusa ch'o ngatjamare inimanu. 10'Naxjenimo yojonu ngixkun Na'enchana, 'ba kui nk'a sik'ejñanu. 11Jun nts'ia̱, bi ch'otsa'en nukjuo ngat'are xingiu. Xi ch'otsa'en nchja ngat'are nts'e asa tsu nga tjinre je, kui xi ch'otsa'en tinchja ngat'are kjuatexumo 'ba titsu nga tjinre je. Tunga tsa tesji nga tjinre je kjuatexumo, tsu=nire nga bi tenik'etjusin kjuatexumo, tusa juez teñe'en yojori. 12Jngututu ma sani xi kitsja kjuatexumo 'ba kui xi juez ngayeje. Kui xi mare tsik'angi xuta asa tsa'en nga chaja xuta. Tunga ji, ¿'yá= nini nga ji teña'an_ri kjua xingi? 13Nganda'e tasen ñojon kibi jun xi mixun: “Nganda'e asa nyujunni kuangian naxinanda kibiu 'ba jngu nu ku̱anna kio. Kuinda 'ba kuateña tsajmi 'ba kuejenna ton.” 14'Ba mixun, tunga bi 'yañu mé= xi ku̱annu nyujunni, tsa kuenichun ngiso asa bi kuenichun. Jun jo=ni ni̱'ndi xi ngutjun fani matsejen 'ba ngutjun fani chaja ngani. 15Nga'ndere kibiu, tusa 'bi= tjinni nga kuixun: “Tsa Na'enchana mejénre, kuetsuba ngisa 'ba si'an kibi asa kja'e tsajmi.” 16Tunga nganda'e, jun tusa nk'a kakun ño'on 'ba 'ñu nk'a nukjuo. Ngatsi'i xi 'batsa'en nk'a 'baxje yojore tsa'en xi bi nda tjin. 17Xi be= jótsa'en sa'en xi nda 'ba bi 'ba tsa'en, kui xi tikjeje.

will be added

X\