SANTIAGO 3

1Nts'ia̱, bi 'ñu nkjin ngatjas'e ngajinnu xi ku̱an maestru, ngat'a 'yañu nga ji̱n xi maestru kuái̱n ngisa= 'ñu ku̱anni̱ kjua nga ko mare xuta xi yak'a. 2Ngat'a ngatsi'iña 'ñu nkjin ka'a ña'an xi bi tjinni nga si'an. Tunga tsa tjin xi bi 'betju ts'a en xi bi tjinni nga k'uetju, kui= xi xuta kixikjin 'ba ma=re 'bechja'ndere yojore tumeñu. 3Ma ña'an nga jngu chakabayu sik'etjusunna nga 'be'a na'ñu ts'a. 'Ba 'batsa'en ma ña'an nga tjiuba jebiu kuaje nituña ña mejénna. 4'Ba nde chutsejen kusun_ru barku. Xi tsa'exakore jngu barku je ma tsja ndiyakonire ko jngu yachi xi tijña tuts'in barku. 'Ba 'batsa'en ma fiko nituña ña mejénre kuaje, ninga jngu ntjo'ñu tsunginiña. 5'Ba nde 'ba= mani ko najenna. Jngu= ka'a ichi xi tse'e yojona, tunga ma=re tsa'en kjua xi ya'e. Chutsejen kusun ngayeje jotsa'en ninga tu ichi sa ndi'i ku̱an kuaka jngu ngijñacha xi tse. 6'Ba najenna jo=ni jngu ndi'i. Jo=ni jngu ngasun'nde xi kitsejin kjuach'o xi tijñajin yojona 'ba tsikjetsun yejena. Kui= xi 'bet'a ndi'i xki nixtjin xi betsuba nga tsikjetsun kjuabenichunna, ngat'a ndi'iu ndiba=nire nga'nde ña kjua'a kjuanima xuta. 7Ngayéje kuya tjiuba ts'en xi tjin, tjiunise, tjiuye, ko tjiuba xi tjin ngajin ndachikun ma nint'e, 'ba tsint'e xuta. 8Tunga nisa'ya ma tsint'e najenna. Jngu tsajmi ch'o xi bi ma nik'ejñaxiu, xi kitsejinre xan xi tsik'enna. 9'Ba najenna nichjen=ña nga je 'naxjia Na'enchana, 'ba=nde kui nichjan nga ch'o 'mi_ra xuta xi kis'endakoni isenre Na'enchana. 10Tu jngu ndsu'ba 'betju en xi nda tsu ko en xi ch'o tsu. Jun nts'ia̱, bi 'batjinni nga 'ba si'an. 11¿A ma nde kioni ña titju nanda ma 'betju nanda xi nda ko nanda xi sja? 12Nts'ia̱, ¿a ma bajare tu acetuna jngu ya higuera? ¿A ma bajare tu higo jngu na'ñure uva? 'Ba nde ninga ña titju nandaxtia bi ma 'betjure nanda xi nda. 13¿'Yá= xi tjinre kjuankjin kakun ngajinnu 'ba mankjinre jótsa'en tsa'en Na'enchana? Kixi ngatjiko yojore 'ba ngatatsa'en xi nda. Tsa 'baxjenima yojore nga 'batsa'en, xia=re nga kui tjinre kjuankjin kakun. 14Tunga tsa kjuaxin kakun sisja inimanu 'ba mejénnu nga ngisa tjun kuetsubo nga ko mare xuta xi yak'a, bi nk'a 'naxjo yojonu nga mixun nga tjinnu kjuankjin kakun. Nga 'ba ño'on, te'bejña'moñu xi kjuakixi ko en ndesu. 15Ngat'a kjuankjin kakunbiu bi ngank'aa ndibanire, tse'e= ngasun'ndio, kjuafa'etsjenre xuta=, 'ba tse'e= chanayiu. 16Ngu nituña ña tjin kjuaxin kakun 'ba ña tjin xuta xi mejénre nga ngisa tjun tijña nga ko mare xuta xi yak'a, bi tsja tsa'en tjindu xi tjin 'ba xuta tsa'en ngayéje kuya kjuach'o. 17Tunga xuta xi tjinre kjuankjin kakun xi ndibanire ngank'aa, kui xi tjun mejénre nga tsje tjindu ngixkun Na'enchana, 'ba 'ba nde nga tjindujin kjuaxiu, kjuanda, 'ba ko kjuant'ekjua. Xi tjinre kjuanima kakun, tsa'en xi nda, bi kabi tsa'en 'ba bi tjinre kjuajonkjain. 18Xi tsikejench'an kjua, jo=ni tsa kjuaxiu 'bentje. 'Ba xi kixi tjin jo=ni tu xi 'beku.

will be added

X\