HEBREOS 2

1Kui kjuañu tjinnere nga nda kuatesinni_ra kjuakixi xi kjinu'ya, tuxi bi xin kjuinña. 2Ngat'a ka'nda en xi kitsikja'axtiuya ankje nixtjin kuatse jan kis'ere kjua'ñu, 'ba kisakure chji xi 'bakore ngatsi'i xuta xi kiskjeje nga bi kitsik'etjusun ion. 3Kui= kjuañu nganda'e, ¿jótsa'en ku̱an k'uangiña tsa bi nda kuatesin_ra en nda xi tsik'angina? Na'enna Jesucristo fa tjun kitsuya jótsa'en ku̱an k'uangiña, 'ba 'batsa'en kitsuyakixi nganina xi kjint'ere nga 'ba kitsu. 4'Ba Na'enchana 'ba nde yakutsejen nga kui enbi xi kjuakixi, nga kitsa'en chu̱ba̱ xi bakutsejen kjuajere ko kjua'ñure nga ko nkjin kuya kjuakun, 'ba nga kitsitsojosunna jotsa'en nga kui mejénre kjuanda xi tsjana Isennixtjintsjere. 5Bi ngi kjua'ñure ankje 'ejña Na'enchana ngasun'nde xi 'batsa'en s'e̱, ngasun'nde xi techubani_ra nganda'e. 6Tunga kua'indut'a xujun enre Na'enchana ña 'ba kitsu jngu xi kinchja: ¿'Yá=ñuni xuta nga ji tifa'etsjenri ngat'are? ¿'Yá=ñuni ki'ndire xuta nga ji tjimafori ngat'are? 7Kui ngutjunchi ngisa ngi'nde kjiñe'en nga ko mare ankjelebiu, 'ba kjiñe'en rey xi tjinre kjuaje 'ba xi xiakun, 8'ba ngi ndsaku kik'ejña ngayéje xi tjin. Nga 'endungi Na'enchana ngi kjua'ñure xuta ngayéje xi tjin, nijnguú tsajmi xi tjin 'ejñat'axin. Tunga nganda'e kje 'yajían tsa je tjindungi ngi kjua'ñure xuta ngayéje xi tjin. 9Tunga te'yaña Jesús xi ngutjunchi ngisa ngi'nde kuán nga ko mare ankjelebiu. 'Ba te'yaña nga je kuán rey xi tjinre kjuaje 'ba xi 'yakun, ngat'a ja'a kjuabeya nga k'enntjai ngat'are ngatsi'i xuta. 'Ba kuán jo tjin kjuandare Na'enchana. 10Na'enchana kitsa'en ngayéje xi tjin 'ba ngat'are Na'enchana tjindu tsajmibiu, 'ba kui kuamejénre nga nkjin ki'ndi sa̱kure kjuaje xi tse'e. 'Bamani, nda= kitsa'en Na'enchana nga kis'ejñandakjin Jesucristo ngat'are kjuanima xi kisakure, ngat'a kui xi sik'angi ki'ndibiu. 11Ngat'a xi tsitsje xuta ko ngatsi'i xuta xi matsje, tu jngu mani Na'enre ngayeje. Kui kjua bi masubanire Ki'ndire Na'enchana nga nts'e tsure xutabiu. 12Nga tsu ña kua'indut'a enre Na'enchana: Kue'e_ra̱ nijmi nts'ia̱ ngat'ari, 'ba sichjira̱ ngajinre xuta xi mañajan ngat'ari. 13'Ba kitsu ngisa: Makjainna̱ ngat'are Na'enchana. 'Ba 'ba nde kitsu ngisa ngijngu ka'a: An nga'e, tesenkua̱ ki'ndi xi kitsjana̱ Na'enchana. 14Ngat'a ki'ndibi jngu yojo xi ya'a, kui kjua Jesús ndekui yojo tsaka'ani ngayeje, tuxi kueyani 'ba 'batsa'en sikjekjuani xi tjinre kjua'ñure kjuabeyo, xi chanayiu. 15'Ba 'batsa'en Jesús kitsindaini ngatsi'i xuta xi tsakjunre kjuabeyo xi 'endu joni chu'nda nixtjin xi kitsa'ere tsakaiñu. 16Ngat'a 'yaña nga Jesús bi ankjele ja'ekaseko. Tusa ja'ekaseko xuta xi ntjere Abraham. 17Kui kjua 'ba fa kuánni joni nts'e, tuxi je ku̱anni ngixkun Na'enchana jngu na'mi titjun xi fa'animare xuta 'ba xi kixi fiko xare, tuxi ku̱an k'uechjintjaini jere xuta. 18'Ba ngat'a kui fa suba tsabe kjuanima 'ba kichut'ayako, 'ba nde tsa'en ma baseko nganda'e xi chut'ayako.

will be added

X\