HEBREOS 13

1Janda timejénkaño nts'io xi tu jngu makjainnu. 2Bi nichiyajiun nga nda xjubetjo xi kjuechukunnu, ngat'a tjin= xi kiskjebetjo ankje ndaba ninga bi tsabe tsa ankje xi ja'ekun. 3Tikja'etsjion ngat'are xuta xi kjiyuya nduya, joni tsa ko jun tetsjuyako. 'Ba nde tikja'etsjion ngat'are xuta xi ch'o kjimata'en, joni tsa ko jun ndekui kjuana'en temitjaxtiu. 4Chakun tsi'u kjuabixon 'ba kixi tiko xingiu nga kuetsubako, ngat'a Na'enchana sa'enre kjua xi sa'en kjuachajngi ko xi sa'ent'are kjuachajngi xinkjin. 5Bi nimijíon ton, tusa t'ejngu kakún ngat'are xi je tjinnu. Ngat'a Na'enchana 'ba kitsu: “Niñajanni sik'ejñara̱ 'ba sikumara̱.” 6Kui= kjua mani kakuan nga mixan: Na'enchana basekona̱; bi sakjua̱n. ¿Mé= xi ku̱an sikona̱ xi tu xuta sa? 7Tikja'etsjion ngat'are xuta ngaku xi kis'enu, xi yakuyanu enre Na'enchana. Tikja'etsjion jótsa'en tsik'endu, 'ba tsajmi nda xi kitsa'en ka'nda nga̱ jet'a nixtjinre, 'ba 'batsa'en 'ba nde ngatjamakjainnu jotsa'en kuakjainre. 8Jesucristo tu kuintsjai, nixtjin xi ja'a, nganda'e 'ba ngantsjai nixtjin. 9Bi ba'e'ndio tsa tjin xi k'uejñunu nga kuakuyanu kja'e kjuanga en xi bi kui. Ngisa= ndani nga saku nga'ñure inimana nga ko kjuandare Na'enchana 'ba bi ko kjuatexuma xi tsja xuta ngat'are xichine. Ngat'a xi tsik'etjusun xi bakuya xuta ngat'are xichine, kui= xi niñajanni basekore xuta. 10Tjin=na jngu altar, 'ba bi tixa'ndere na'mi xi tsa'exa ngaya ningu xi najñute ni nga skine chje xi s'endusun alto. 11Ngat'a na'mi titjun fa'as'enko jinre tjiuba nga'nde xi ngisa tsje ngisa nga tsja chje ngat'are je, tunga yojore tjiubabiu tí t'axin ña tjindu xuta. 12'Ba 'ba nde tsa'en Jesús ja'a kjuanima ña t'axin ña tijña naxinando, tuxi ko jinre kitsitsjekoni naxinando. 13'Bamani tsu'ba, tangitjenngia Jesús ña t'axin ña tjindu xuta, 'ba nde ngatasakuna kjuasuba xi kisakure. 14Ngat'a nga'e bi tjinna jngu naxinanda xi tijñantsjai, tusa teminyisja naxinanda xi jaskan s'e̱. 15Kui kjua sichjintsjaini_ra Na'enchana ngat'are Jesucristo 'ba 'batsa'en kua'eni_ra chje. Asa jo mixan, nga ngat'etju ndsu'ba en xi sikixiya nga kui tse'era. 16'Ba bi nichiyajiun nga nda siko xi yak'a 'ba nga kuisekokaño xingiu, ngat'a kui chjebiu xi matsjare Na'enchana. 17Tik'etjusun enre xi ngakunu 'ba ngisa ngi'nde teko yojonu, ngat'a kui xi inyatsikuendanu 'ba tjinnere sjare kuenda Na'enchana ngat'anu. 'Ba ti'on tuxi tsja s'e̱nire nga sa'exa 'ba bi iye ku̱anre xo, ngat'a 'ba=nde kjuanda tsojon tsa bi iye ku̱anre xo. 18Chuko Na'enchana ngat'ani̱. 'Ya=ni̱ nga tsje tjin kjuafa'etsjenni̱ 'ba mejénni̱ nga janda kixi kuekue̱ yojoni̱. 19'Ñu temi'a_nuu̱ nga chuko Na'enchana ngat'ana̱, tuxi sja'ndenina̱ nga kjuikunxati ngani_nuu̱. 20'Ba Na'enchana xi tsjana kjuaxiu 'ba xi kitsikja'aya nganire Na'enna Jesucristo ngajinre mik'en. Na'enna Jesucristo xi ngisa fa nda tsikuenda chutsanga, ngat'a ko jinre Na'enchana 'endakoni kjua xi bi fet'a. 21Kui ngatatsjanu ngayéje xi nda xi machjennu, tuxi ku̱an sik'etjusunñu xi kui mejénre, 'ba ngat'are Jesucristo ngatatsikona jotsa'en kui matsjare. Ngatjas'ere kjuaje Jesucristo ka'nda ngantsjai nixtjin. 'Ba ngatjama. 22Jun nts'ia̱, te'bets'a_nuu̱ nga ngatachukjuakonu en xi tetsi'indu_nuu̱ nga'e nga tefakoya_nuu̱, ngat'a tu chuba kitsi'indu_nuu̱. 23Mejénna̱ nga xio nga je 'etju nduya nts'ia Timoteo. Tsa kjua'ekunxatina̱, kjuikua̱ ko kui nga kjuikun_nuu̱. 24Ta'e_ru kjuate'nda ngatsi'i xi ngakunu ko ngatsi'i xi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana. Nts'ia xi tse'e Italia 'ba nde inyatsikasennu kjuate'nda. 25Ngatjas'e tsi'inu kjuandare Na'enchana. 'Ba ngatjama.

will be added

X\