HEBREOS 11

1Nga makjainna ngat'a tse'e Na'enchana, 'yakixi=ña nga sakuna xi techuya_ra 'ba be=re takuan nga kjuakixi= mé= xi bi te'ya. 2Ngat'a kuakjainre xuta xi kis'e nixtjin kuatse jan, kui= kjua nda kjinukjuani ngat'are kui. 3Ngat'a makjainna, kui kjua 'yaña nga en xi 'etjuni ts'a Na'enchana kitsa'enkoni ngasun'ndio 'ba mankjin=na nga tsajmi xi 'yare kuandani xi bi matsejen. 4Ngat'a kuakjainre Abel, kui kjua kitsjanire Na'enchana chje xi ngisa nda ngisa nga ko mare xi kitsja Caín. Ngat'a kuakjainre, kui= kjua Na'enchana kitsuni nga kui jngu xuta kixi 'ba kiskjebetjo chjere. 'Ba ninga je k'en Abel, tibaku chuya ngisana jótsa'en kuakjainre. 5'Ba ngat'a Enoc kuakjainre, kui= kjua Na'enchana kiko tjikunni ngank'aa 'ba bi k'en. Bi nde kuasjaini, ngat'a Na'enchana kiko. 'Ba nga kje tjubejín, ja'ba nda kjinukjua ngat'are ngat'a kitsa'en xi kuatsjare Na'enchana. 6Tunga tsa bi makjainre xuta, niñajanni sa'en xi matsjare Na'enchana. Ngat'a xi mejénre sitiñat'are Na'enchana, tjinnere nga ku̱akjainre nga kui tijña 'ba nga sjare chjire xuta xi mangisjai kui. 7Ngat'a Noé kuakjainre, kui kjua kitsik'etjusunni ion nga Na'enchana kitsuyatitjunre ngat'are nga ku̱an tsajmi xi kje 'yaáre, 'ba kitsinda jngu barku nga kitsik'angi xinkjin. 'Ba ngat'are kjuamakjainbiu, jo=ni tsa yaneje xuta xi yak'a tuxi ku̱anire kjua. 'Ba ngat'a kuakjainre, kuakixi= ngixkun Na'enchana. 8Ngat'a Abraham kuakjainre, kui= kjua kitsik'etjusunni ion nga kik'inre nga ngatji nangi xi jaskan kua'ere, 'ba 'etju 'ba bi be ñá ñá kiji. 9Ngat'a kuakjainre, kui= kjua kuánni jngu xuta xi xin nangire nga tsik'ejña nangi xi ja'ba je kitsure Na'enchana nga sjare. Ni'ya xi najñute ni tsik'ejñaya, jotsa'en tsik'endu Isaac ko Jacob nga jaskanñu, xi 'ba nde kuatse'e ngayéje xi ja'ba je kitsure Na'enchana nga sjare. 10'Ba kitsa'en Abraham, ngat'a kiskuyare nga k'uejña naxinanda xi 'ñu sejña xjo tuts'in, xi Na'enchana sa'en isenre 'ba sinda. 11'Ba ngat'a kuakjainre ngayeje, kui= kjua kitsa'e nire nga'ñu nga na'en ku̱an, ninga je 'ñu chinga 'ba 'ndikoni Sara, ngat'a kuakjainre nga Na'enchana sik'etjusun nga ko fani kjuakixi mé= xi kitsuyatitjunre. 12Ninga tsa bi nde tjinnire nga'ñu ngajin yojore, kis'ere ntje xi 'ñu nkjin kuán joni niñu xi tjin ngank'aa 'ba joni tsumi xi tjin ndai ndachikun xi bi ma s'exki. 13Ngatsi'i xutabiu jesun 'ba ka'nda kje sakuúre xi kitsuyatitjun Na'enchana nga sjare. Tunga kuakjainre, 'ba tu kjin tsabe tsajmibiu 'ba kuatsjare ngat'are, 'ba tsabere yojore nga xuta xi xin nangire, xi tu tsik'etsumasun nga'e ngasun'ndio. 14'Ba xi 'ba tsu, bakutsejen nga inyamangisjai xi nangire fa. 15Ngat'a tsa tojo kitsikja'etsjenra ngat'are nangi ña 'etjuni, kuán= kiji ngani nga'ndebiu tsakaiñu. 16Tunga kuamején=re jngu nangi xi ngisa nda ngisa, kui xi tsunire xi tjin ngank'aa. Kui kjua bi masubanire Na'enchana nga 'batsa'en 'yare nga kui xi Na'enre xutabiu, ngu kui je 'endare jngu naxinanda. 17Ngat'a kuakjainre Abraham, kui= kjua kitsjani Isaac joni chje, nga kiskut'ayako Na'enchana. Kuán kakun nga sja joni chje ki'ndire xi jngututu mani, ninga tsa ngat'are ki'ndiu kitsuyatitjunni Na'enchana 18nga 'ba kitsure: “Ngat'are Isaac ndibanire ntje xi s'e̱ri.” 19'Ba Abraham kitsikja'etsjen nga Na'enchana tjinre kjua'ñu nga sikja'aya nganire xuta ngajinre mik'en, 'ba kui= kjua kixuntsja ngani ki'ndire joni tsa ja'aya nganire. 20'Ba ngat'a Isaac kuakjainre, kui kjua kitsichikunta'enni Jacob ko Esau nga kitsuya xi jaskan s'e̱re. 21Ngat'a Jacob kuakjainre, kui kjua nga je mején kueya, kitsichikunta'enni nga jngu jngu ki'ndire Kuse 'ba kitsichjire Na'enchana nga kitsikindit'a yanisere. 22Ngat'a Kuse kuakjainre, kui kjua nga je mején kueya, kitsuyani nga kjua'e nixtjin nga k'uetju xuta xi tse'e Israel nangi Egipto 'ba 'exa jó kjuiniko nindare. 23Ngat'a xichare Moisés kuakjainre, kui kjua ján sa kitsik'ejña'moni ki'ndiu, ngat'a tsabe nga tsja kji'i ki'ndiu 'ba bi kitsakjunre kjuatexuma xi ts'axje reyre nangi Egipto. 24Ngat'a Moisés kuakjainre, nga je chinga, bi nde kitsikjainni nga ki'ndire ki'ndi chjunre Faraón k'uinre. 25Tusa kuamejénre nga 'ba nde kjua'ako kjuanima naxinandare Na'enchana 'ba bi nga sitsjajin ngutjun kjuatsja xi tsja je. 26'Ba kitsikja'etsjen nga ngisa chji ngisare kjuanima xi ja'axtiu ngat'are Cristo nga ko mare kjuanyina xi tjin Egipto, ngat'a kiskuya=re chji xi jaskan sa̱kure. 27'Ba ngat'a kuakjainre, kui= kjua 'etjuni nangi Egipto 'ba bi kitsakjunre kjuastire rey. 'Ba janda kitsi'ñu kakun, ngat'a jo fani tsa tsabe Na'enchana xi bi matsejen kuánre. 28'Ba ngat'a kuakjainre ngayeje, kui= kjua ts'axjeni s'i pascua 'ba 'exa nga jin s'e̱tsojojunre xuntja ni'ya, tuxi ankje xi sik'en ki'ndi titjunre xuta xi tse'e Egipto bi sikoni ki'ndi titjunre xuta xi tse'e Israel. 29Ngat'a xuta xi tse'e Israel kuakjainre, kui= kjua ja'axtiuni Ndachikun iniu joni tsa nangi kixi. Tunga xuta xi tse'e Egipto jesunjin nanda nga 'ba nde kuamejénre kjua'axtiu nga tjenngire. 30'Ba ngat'a kuakjainre ngayeje, kui= kjua tsixuyani xjore naxinanda Jericó, jaskan nga yatu nixtjin tsik'etsumandaire xuta xi tse'e Israel. 31Ngat'a kuakjainre chjun masen Rahab, kui= kjua bi ñatjen k'enkoni xi bi kuakjainre nga sik'etjusunre Na'enchana, ngat'a nda kiskjebetjo nchja xi tse'e Israel xi echukutsejen'ma nga'ndebiu. 32'Ba ¿mé= xi xin ngisaa̱? Bi ku̱annina̱ chuba tsa kuinchjaa̱ ngat'are Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David ko Samuel 'ba ko nchja chinga profeta. 33Ngat'a kuakjainre xutabiu, kui= kjua kitsa'enni nga kiskjanko rey, 'ba kixi kitsa'en kjua, 'ba kisakure mé= xi kitsuyatitjun Na'enchana nga sjare. 'Ba 'ba nde 'echja ts'a tjiuxa, 34'ba kitsik'oya ndi'i xi 'ñu, 'ba kitsik'angi yojore ngat'are kicha xi s'ere tsakaiñu, 'ba kitsja nga'ñure yojore ninga tsa je tsabere kakun nga je jejndare, 'ba 'ñu kakun kuán nga kiskjan, 'ba tsangatjenngi chasoldadu xi stike. 35'Ba kis'e yanchjin xi kiskjebe tjikun ngani xinkjin xi je jesun tsakaiñu. Tunga tjin yak'a xi jesun nga ja'a kjuanima, ngat'a bi kitsikjain nga ku̱andai̱, tuxi 'batsa'en sa̱kunire nga'nde xi ngisa nda ngisa nga kjua'aya nganire. 36'Ba tjin xi tsejñucha 'ba kis'ere, 'ba ka'nda kis'e'ñukoni na'ñu kicha 'ba kis'eya nduya ngayeje. 37'Ba tjin xi ndiojo kjinik'enkoni, 'ba xi kicha 'nde'ñu kitiyani yojore, 'ba xi kicha kjinik'enkoni. 'Ba tjin xi tu nga i nga jaan tsik'etsuma nga tu tjiuxinre chutsanga= yaja ko xi tse'e natendsu. 'Ñu nima tsik'endu, 'ba kitsjenngicha, 'ba kjini'onre. 38Xutabiu 'ñu nda kuán 'ba ngasun'ndio bi kui tsunire. Tu tsik'etsumasun= nangi t'axin 'ba ngajin ngijñacha, 'ba tsik'endungi ngi ngijo 'ba ña tixa ngi nangiu. 39Nda kjinukjua ngat'are ngatsi'i xutabiu ngat'a kuakjainre, tunga bi kisakure xi kitsuyatitjun Na'enchana nga sjare. 40Ngat'a Na'enchana bajin kakun=na, kui= kjua ja'ba je tjindanire xi ngisa nda ngisa, tuxi bi ku̱akixikjinni xutabiu tsa bi ñatjen ko ña.

will be added

X\