HEBREOS 1

1A tu nkjin ka'a 'ba kja'e kjuanga tsa'en jako Na'enchana xuta chingana nga kitsikinchja nchja chinga profeta nixtjin kuatse jan. 2Tunga nixtjin fet'a xi tetsuba nganda'e Na'enchana kitsikasen Ki'ndire nga kjuakona ngojore kui. Na'enchana ja'ba kitsu nga Ki'ndire tse'e ku̱an ngayéje xi tjin, 'ba kui= ngat'are nga kitsinda ngasun'ndio. 3Ki'ndiu xi 'bejñatsejen yeje kjuajere Na'enchana, 'ba kui= xi isenre fa xi bakutsejen 'yá=ñu fani Na'enchana, 'ba kui xi tsa'en nga s'e ngayéje xi tjin tu ngat'are kjua'ñure enre. Kionga je 'echjintjai jena tuxi ku̱atsjeña, ngank'aa kik'ejña ngate kixire Na'enchana. 4Ki'ndiu xi ngisa je kuán ngisa nga ko mare ankje, jotsa'en ngisa je ngisa ja'en xi kika'ere. 5Ngat'a Na'enchana 'bi kitsure: “Ji xi Ki'ndina̱, an= ña̱ xi Na'enri mani nganda'e.” Tunga nijnguú ankje 'ba kik'inre. 'Ba ninga bi ngat'are jngu ankje kinchja Na'enchana nga 'ba kitsu: “An ku̱an Na'enre, 'ba kui ku̱an Ki'ndina̱.” 6'Ba nga tsikasen masenre Ki'ndi titjunre ngasun'ndio, 'ba tsu: “Ngatsi'i ankjelere Na'enchana ngatatsichjire.” 7Ngat'are ankjele= 'ba kitsu Na'enchana nga kinchja: “Na'enchana tsa'en ankjelere joni ntjo, 'ba joni najenre ndi'i tsa'en xi tsa'exat'are.” 8Tunga ngat'are Ki'ndiu 'ba kitsu nga kinchja: Ji Na'en, ji xi kuatexumantsjai ka'nda nixtjin xi bi fet'a, 'ba si'ankixikixi=ni kjua nga kuatexumai. 9Kjinimején mé= xi kixi tjin, 'ba kuastiche mé= xi bi nda. Kui= kjuañu kiskja'ajinniri Na'enchana xi Na'enri mani, 'ba ngisa kitsja ngisari kjuatsja nga ko mare xi tjindujinri. 10'Ba 'ba nde kitsu ngisa: Ji Na'en, 'ndani ngatuts'inre tsajmi kjiñe'en ngasun'ndio, 'ba ko ndsai kjiña'anni ngank'aa. 11Kjue ngayéje tsajmibiu, tunga ji kuenintsjaini. Ku̱achinga= ngayéje tsajmibiu joni tsa najñu. 12Kjuakuye joni tsa chi̱nga, 'ba sik'antjaiye joni najñu xi baja xuta. Tunga ngat'ari ji, bi k'uantjaiye, 'ba bi kjue nuri. 13'Ba kitsu Na'enchana: “Teni ngate kixina̱ ka'nda nga xi stikeri ngi ndsakui k'uendaa̱.” Tunga nijnguú ankje 'ba kik'inre. 14Ngat'a ngatsi'i ankje isennixtjin nini xi tsa'exat'are Na'enchana 'ba nikasen tuxi kuasekoni xuta xi sa̱kure nga k'uangi.

will be added

X\