GÁLATAS 6

1Jun nts'ia̱, tsa te'yo nga tjin xi tjijenjin je, jun xi tetsubo jotsa'en baku ndiya Isennixtjintsjere Na'enchana tiseko nga chjunitjen ngañu. Nimakjua 'naxjo yojonu nga 'ba si'on. 'Ba nga jngu jngu xi tjin ngajinnu nda ngatakutsejen, tuxi bi ko kui xut'ayakoni. 2'Batsa'en tisekokaño xingiu kjuanima xi inyafa'a, 'ba 'batsa'en sik'etjusun kjuatexumare Cristo. 3Ngat'a tsa tjin xi tu kui tajngu je k'uaxje yojore ngajinre xuta xi yak'a kionga tumé chjire, ndekui ti'bonachanire yojore. 4Tusa nga jngua jngua tjinnere xutsejen_ra tsa nda tjin xi teña'an. 'Ba 'batsa'en tsja s'e̱na ngat'are xi teña'an 'ba bi tjinnere nga singusunkuaa̱ yojona ngat'are xi inyatsa'en xuta xi yak'a. 5Ngat'a nga jngua jngua kjine=na jotsa'en temekua yojona. 6Ngayéje kjuanda xi tjinre xi tisakuyare enre Na'enchana ngatakjanyako ko xi tibakuyare. 7Bi yojonu ch'onacha_ru. Na'enchana bi ma s'ejñure. Ngat'a xi k'uentje xuta, kui chanre xi k'ueku ngani. 8Xi titsa'en xi ndibanire yojo jere, jo=ni tsa ti'bentje xujma xi bi nda. 'Ba chan xi k'ueku, kjuabeya. Tunga xi titsa'en xi ndibanire Isennixtjintsjere Na'enchana, jo=ni tsa ti'bentje xujma xi nda. 'Ba chan xi k'ueku, kjuabenichun xi bi fet'a= xi sjare Isennixtjintsjio. 9Kui kjua bi sikjejndani_ra yojona nga si'an xi nda. Ngat'a tsa bi sikje_ra takuan, kjua'e nixtjin nga k'uekua chanre xi ti'bentjia. 10'Bamani, nda sikua tu'ya xutañu nga ku̱an xi si'an, tunga ngisa fa tjun k'uejña nts'ia xi tu jngu makjainna. 11Chutsijon jótsa'en ya'e letra xi tetsi'indu_nuu̱ nga'e. 12Xi mejénre k'uenenu nga kuon circuncidar, 'ba inyatsa'en ngat'a mejénre nga nda skue xuta. Bi mejénre nga sjenngike xuta judío xi yak'a, nga kuakuya nga tu ngat'are Cristo xi kis'et'a kru k'uangi xuta. 13Ngat'a ninga xi 'benere nga ku̱an circuncidar xuta, bi tsik'etjusun xi kua'indut'a kjuatexumo. Tunga mejénre nga jun kuon circuncidar, tuxi ku̱an nk'a k'uaxjeni yojore ngat'are chu̱ba̱ xi kis'et'a yojonu. 14Tunga ngat'ana̱ an, niñajanni mejénna̱ nk'a k'uaxjaa̱ yojona̱, tsa bi ngat'are nga kis'et'a kru Na'enna Jesucristo. Ngat'a kui t'a krubiu k'en yeje xi tjin ngasun'ndio ngat'a tsa'an, 'ba an 'ba nde kio tseyaa̱. Bi nde tejñakun ngisañaa̱ ngat'are xi tjin ngasun'ndio. 15Tumé chjire tsa kuáan circuncidar asa bi kuáan. Tu kui xi chjire nga Na'enchana kitsa'en nganina xuta xatse. 16Ngatatsjare Na'enchana kjuaxiu ko kjuanima kakun ngatsi'i xuta xi 'batsa'en tjindu jotsa'en nga je kixin_nuu̱ ko ngatsi'i naxinanda kjuakixire Na'enchana. 17'Ba nganda'e bi nde mejénnina̱ tsa tjin xi sja ngisana̱ kjuasti. Ngat'a ya'a chuba= yojona̱ ngat'are xi kuata'aa̱n, xi bakutsejen nga tetsa'exat'a_ra̱ Jesús. 18Nts'ia̱, nga kjuandare Na'enna Jesucristo ngat'ejñajin inimanu. 'Ba ngatjama.

will be added

X\