GÁLATAS 3

1Jun xi Galacia tsojon, ¡á tsa'en jñuni kjuafa'etsjennu! ¿'Yá= xi kitsitje'enu? Kis'ejñatsejennu joni tsa tuxkún fa kji'yañú jótsa'en kis'et'a kru Jesucristo. 2Jngu tsajmi mejénna̱ skuiningiya_nuu̱: ¿Jótsa'en kisakunu Isennixtjintsjere Na'enchana? ¿A kui= kjua nga kjinik'etjusun xi kua'indut'a kjuatexumo? ¿Asa tu kui sani nga kuakjainnu en ndare xi kjinu'yo? 3¡'Ñu= jñukjin kjuafa'etsjennu! Kik'etuts'in_ru nga tsiketsubo jotsa'en kitsja ndiyanu Isennixtjintsjere Na'enchana. Tunga nganda'e, ¿a tu nga'ñu tsojon= mejénnu nga kuendujuko xi kik'etuts'in_ru? 4¿A tu kjuatjo= tsitjaxtiu nkjin kuya kjuana'en? Tsa kjuakixira nga tu kjuatjo 'ba kuato'on. 5Na'enchana tsja_nuu̱ Isennixtjintsjere 'ba tsa'en kjuakun ngajinnu. ¿Ánñu 'ba tsa'enni? ¿A kui= kjua nga tenik'etjusun xi kua'indut'a kjuatexumo? ¿Asa kui= kjua nga makjainnu en ndare xi kjinu'yo? 6Joni Abraham, kuakjainre Na'enchana 'ba kui= kibiu xi kiskjebere kuenda kui nga kiskjebetjo Abraham joni jngu xuta kixi. 7Kui kjua ngatja'yaniñu nga xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana, kui xi ki'ndire Abraham. 8Ja'ba tjun kua'indut'a enre Na'enchana nga Na'enchana sa'en nga ku̱akixi xuta xi bi judío tu ngat'are nga ku̱akjainre ngat'a tse'e kui. Na'enchana ja'ba je kitsure Abraham en ndabi: “Ngat'ari nga sichikunta'aa̱n ngayéje naxinanda xi tjin ngasun'ndio.” 9'Bamani, xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana nganda'e, kui xi ñatjen tjinichikunta'enko Abraham xi kuakjainre nixtjin kuatse jan. 10Ngatsi'i xi inyakuya nga k'uangi tu ngat'are nga sik'etjusun xi kua'indut'a kjuatexumo, kui xi 'bakore xi kua'indut'a ngat'are xuta xi kjuendibanere kjuana'en. Ngat'a 'bi= tsa'en kua'indut'a: “Kjuendibanere kjuana'en ngatsi'i xuta xi bi sik'etjusunntsjai nga jngu jngu xi kua'indut'a kjuatexumo.” 11'Ba=tjin nga nijnguú xuta makixi ngixkun Na'enchana tu ngat'are kjuatexumo. Ngat'a 'ba=tsa'en kua'indut'a enre kui: “Xi kixi, k'uejñakun tu ngat'are kjuamakjainre.” 12Tunga ngat'are kjuatexumo, bi tsu tsa kuetsubakuan tu ngat'are nga makjainna ngat'a tse'e Na'enchana. Tusa 'ba tsa'en kua'indut'a: “Xi sik'etjusun xi kua'indut'a kjuatexumo, k'uejñakun ngat'are kjuatexumo.” 13Tunga Cristo kitsindaina kjuana'en xi kjuendibanena ngat'are kjuatexumo. Nga tu kjuanda tsajan kitsjen'bangit'a kru 'ba kis'enere kjuana'en xi 'bakona. Ngat'a 'ba tsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Tu'yañu xi tsjen'bangit'a jngu ya, kui xi kjuendibanere kjuana'en.” 14'Ba kuán tuxi ngat'are Cristo xuta xi bi judío sa̱kunire ndekuini kjuachikunta'en xi kitsuyatitjunre Abraham Na'enchana, 'ba tuxi sa̱kunina Isennixtjintsjere kui xi kitsuyatitjun nga sjana ña xi makjainna. 15Jun nts'ia̱, k'uejñakusun_nuu̱ jotjin ngajinre xuta ngasun'ndio. Kionga tjin xi 'benda jngu kjua 'ba basennere ntsja xujun, tu'yá nde ma fa'axinnire chjire xi je tjit'a asa k'uet'a ngisare. 16Ngu, Na'enchana kitsuyatitjunre Abraham mé= xi sjare kui ko ntje xi tse'e. Bi titsu enre Na'enchana tsa nkjin mani ntjere Abraham. Tusa titsu nga jngututu mani. “Ntje xi tsiji”, titsu. 'Ba kui xi Cristo. 17Kibi= xi mejénna̱ xin_nuu̱ nga 'ba texia̱n. Jaskan nga Na'enchana je 'endako kjua Abraham, ja'es'ejña kjuatexumo, nga je ja'a ñujun sientu ko kate nu. Tunga bi mare kjuatexumo tsikjetsunya kjua xi 'endatitjun Na'enchana 'ba nga kjua'axinre chjire xi kitsuyatitjun ngayeje. 18Ngat'a tsa kjuatexumo ya'a mé= xi sjana Na'enchana, je bi nde en xi kitsuyatitjun Na'enchana ndibanire xi sja. Tunga kjuanda xi Na'enchana kitsjare Abraham jendiba=nire en xi kitsuyatitjunre. 19'Bamani, ¿mé= xa kis'eni kjuatexumo? Jaskan ja'es'ejña, tuxi xuta skueni nga tjinre je ngixkun Na'enchana. Kjuatexumo kuachjire ka'nda nga ja'e Cristo. Ngat'a Cristo xi ntjere Abraham xi tjinnere sa̱kure xi kitsuyatitjun Na'enchana nga sjare. Na'enchana kitsikasen ankjelere nga kitsjare Moisés kjuatexumo, 'ba Moisés kitsikja'axtiuya nganire xuta. 20Xi tsikja'axtiuya tu machjen sani kionga jó xuta mejénre k'uenda jngu kjua. Tunga ngat'are en xi kik'in titjunre Abraham, Na'enchana bi kuachjenre nga tjin xi tsikja'axtiuya, tusa kui fa suba jako Abraham. 21'Bamani, ¿a tjimangane= kjuatexumo en xi kitsuyatitjun Na'enchana? ¡Jajainjín! Ngat'a tsa kis'ejña jngu kjuatexuma xi ku̱anre sik'endukunntsjai xuta, kiojín makixi xuta ngat'are kjuatexumo. 22Tunga enre Na'enchana kitsik'endu'ñu ngatsi'i xuta ngat'are je, tuxi sa̱kunire xuta xi ku̱akjainre ngat'a tse'e Jesucristo xi ja'ba kitsuyatitjun Na'enchana nga sjare xi ku̱akjainre. 23Kionga kje tjiínna kjuamakjain ngat'are Jesucristo, kjuatexumo kitsik'ejña'ñuna. 'Ba 'batsa'en tsiketsuba'ña= ka'nda nga kuatsejen 'yá= xi ma mankjainna ngat'are. 24Jo=ni jngu chu'nda xi bafengi nisti, 'batsa'en kikona kjuatexumo ngixkun Cristo, tuxi ku̱akjainnina 'ba 'batsa'en ku̱akixiña. 25Tunga je tjinna kjuamakjain ngat'a tse'e Jesucristo. Je bi nde machjennina nga kuafengina kjuatexumo. 26'Ba ngatsi'u, je ki'ndire Na'enchana kuon, ngat'a makjainnu ngat'a tse'e Cristo Jesús. 27Ngatsi'u xi je kisatendo ngat'are Cristo kichojo joni najñu Kui. 28Bi nde tjinni xi judío ko xi bi judío, ninga xi chu'nda asa xi bi chu'nda, ninga xi xi'in, ninga xi chjun. Ngat'a tu jngu mo ko Cristo Jesús, kui kjua tu jngu mañu ngatsi'u. 29'Ba tsa tse'e Cristo kuon, jun= xi ntjere Abraham, 'ba jun= xi sa̱kunu xi kik'inyatitjunre Abraham.

will be added

X\