GÁLATAS 2

1'Ba teñujun nu jaskan, kiji ngañaa̱ naxinanda Jerusalén. Kikua̱ Bernabé, 'ba 'ba nde kikona̱ Tito ngayeje. 2Kijia̱ ngat'a Na'enchana yakutsejenna̱ nga tjinnere nga kjuia̱. 'Ba kio jako nijmit'axia̱n xuta xi 'yare nga kui xi ngakure xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna Jesús. Kixinya_ra̱ jótsa'en tetsikja'axtiuyaa̱ en ndare Jesucristo ngajinre xuta xi bi judío, tuxi ngusun ku̱anni̱ 'ba bi tu kjuatjo ku̱an xa xi kitsa'aa̱n 'ba xi tetsa'aa̱n. 3'Ba ngusun kuái̱n, ngat'a ninga Tito xi tjenkona̱ xi xuta griego kuán, bi kis'enere nga ku̱an circuncidar. 4Tunga yak'a xuta xi nts'ia tsure yojore ja'as'enjinni̱ 'ba kuañajanjinni̱ tuxi skutsejen'mani jótsa'en ndai tetsuba xi tu jngu ma ko Cristo Jesús. 'Ba kitsa'en, ngat'a kuamejénre nga chu'ndare kjuatexumo sa'en nganina. 5Tunga niñajanni kitsa'e'nde_ri̱ tsa kui sa'enni̱, ngat'a kuamejénni̱ nga k'uejñajinntsjainu kjuakixi xi tsuyana en ndare Jesucristo. 6'Ba ngat'are xuta xi 'yare nga kui xi ngakure xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna Jesús, tsa xuta ngaku asa bi kui kuán, bi an 'bia̱ xuta, ngat'a tu jngu ña ngixkun Na'enchana. 'Ba kui xutabiu bi 'esunre mé= xi tetsikja'axtiuyaa̱. 7Tusa kuankjinre nga Na'enchana kitsja xana̱ nga sikja'axtiuyaa̱ en ndare Jesucristo ngajinre xuta xi bi judío jotsa'en kitsja xare Pedro nga kui xi sikja'axtiuya en ndare Jesucristo ngajinre xuta judío. 8Ngat'a xi kitsja xare Pedro nga ku̱an apóstol ngajinre xuta judío, ndekuini xi kitsja xana̱ nga apóstol ku̱an ngajinre xuta xi bi judío. 9Santiago, Pedro ko Juan 'yaxkunre joni xuta ngaku ngajinre nts'ia xi tjindu Jerusalén. 'Ba kionga tsabe nga Na'enchana kitsjana̱ kjuandabi, kitsjani̱ ntsja an ko Bernabé. Kitsikjain nga ji̱n xi kuangii̱n ngajinre xuta xi bi judío, 'ba nga kui xi kuaje ngajinre xuta judío. 10Jngututu sa tsajmi xi tsi'ani̱, nga ngatja'etsjenntsjaini̱ ngat'are xuta ni̱ma̱, mé= xi nda'e ko ngayéje inimana̱ tetsik'etjusunña̱. 11Tunga kionga Pedro ja'e naxinanda Antioquía, ngankjain ngakjain fa 'ba kixin_ra̱ nga bi nda tjin mé= xi titsa'en. Ngat'a kanejee̱ ngat'are mé= xi kitsa'en. 12Ngat'a ngatitjunre, kionga kje fechujín amigure Santiago, ñatjen kjenko xuta xi bi judío xi bi kuán circuncidar. Tunga kionga echu xutabiu, bi nde tsakjenkoni, tusa ndai kiskjen yojore 'ba t'axin kiji. 'Ba kitsa'en ngat'a kitsakjunke xuta judío xi tsu nga tjinnere nga sik'etjusan kjuatexuma ngat'a tse'e circuncisión. 13'Ba nts'ia judío xi yak'a 'ba nde jó nkjain kitsa'en joni Pedro. Ka'nda Bernabé tu jngu kuán nga ko kjuajó nkjainre xutabiu. 14'Bamani, nga tsa'bia̱ nga bi kixi inyafiko kjuakixi xi bakuyana en ndare Na'enchana, 'batsa'en 'ba kixin_ra̱ Pedro ngixkun ngatsi'i xuta: “Ji xi jngu xuta judío kuáin, 'ba teni jotsa'en tjindu xuta xi bi judío xi je makjainre, 'ba bi jotsa'en tjindu xuta judío. Kui kjuañu, ¿ánñu mejénniri k'uene kjua'ñu_ri xuta xi bi judío xi je makjainre nga k'uendu jotsa'en tjindu xuta judío?” 15Ji̱n= xi xuta judío kuái̱n 'ndani nga kitsin, bi tetsubajii̱n je joni xuta xi tsajainre kjuatexuma. 16Tunga 'ya=ni nga bi makixi xuta ngixkun Na'enchana tu ngat'are tsa sik'etjusun xi kua'indut'a kjuatexumo. Tusa xi makjainre ngat'are Jesucristo, kui xi makixi ngixkun Na'enchana. Kui kjua makjainnini̱ ji̱n ngat'are Jesucristo ngayeje, tuxi ku̱akixini̱ ngixkun Na'enchana. Ku̱akixi=ni̱ ngixkun Na'enchana ngat'a makjainni̱ ngat'are Cristo 'ba bi ngat'a tsa tenik'etjusii̱n xi kua'indut'a kjuatexumo, ngat'a ninga tsa sik'etjusun xuta xi kua'indut'a kjuatexumo, bi kui xi sikixi. 17Ji̱n xi xuta judío 'ba nde teminyisjai̱ nga ku̱akixii̱ ngat'are Cristo. 'Ba nga 'ba teñe'ee̱n, 'yanii̱ nga ko ji̱n tjinni̱ je. ¿A tsu=nire nga Cristo kitsa'enni̱ xuta je? ¡Jajainjín! 18Tsa kjui ngañaa̱ ngastaa̱n, 'ba kuatejñangi ngañaa̱ ngat'are xi je 'ejñaa̱, tsa 'ba sa'aa̱n, nde an= tetsa'enña̱ xuta je yojona̱. 19Ngat'a jo=ni tsa je tseyaa̱. Kjuatexumo xi 'ba kitsikona̱. Je bi nde tejñakunña̱ ngat'are kjuatexumo, tusa ngat'are Na'enchana. 20Je kis'et'akua̱ kru Cristo. Bi nde anni xi tejñakua̱n nganda'e. Tusa Cristo xi tijñakun ngajinna̱. 'Ba jotsa'en nga tejñakua̱n ngasun'ndio, tejñakunñaa̱ tu ngat'are nga makjainna̱ ngat'a tse'e Ki'ndire Na'enchana. Ngat'a kui xi kitsimejénna̱ 'ba kitsingantsja yojore nga kjinik'en ngat'ana̱. 21Bi mejénna̱ skuetaa̱n chjire kjuandare Na'enchana. Ngat'a tsa kjuatexumo mare tsikixi xuta ngixkun Na'enchana, tsujínnire nga tu kjuatjo k'en Cristo.

will be added

X\