GÁLATAS 1

1An, Pablo, tetsikasen_nuu̱ xujunbi, xi jngu apóstol kuáa̱n. Tunga bi xuta kitsikasenna̱ 'ba bi xuta kitsja xana̱. Tusa Jesucristo kitsja xana̱ ko Na'enchana, xi kitsikja'aya nganire Jesucristo ngajinre mik'en. 2An ko ngatsi'i nts'ia xi tjindukona̱ nga'e tenikasen_ri̱ xujunbi xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna xi tjindu nangi Galacia. 3Ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 4Jesucristo kitsja yojore nga kjinik'en ngat'are jena jotsa'en kuamejénre Na'enchana, tuxi sindainina ngat'are ngasun'nde ch'o xi tetsuba nganda'e. 5¡Ngatjas'ere kjuaje Na'enchana jo kji'i nduju nixtjin! 'Ba ngatjama. 6Tu 'ba= mana̱ ngat'anu. Ngat'a ne ta'a temangint'axin_ru Na'enchana xi kinchjanu tu ngat'are kjuandare Cristo. 'Ba kja'e en nda tjimakjainnu, 7ninga tsa tsajain ngisa kja'e en nda. Tunga tjin= xi bi nga'nde inyatsik'ejña kjuafa'etsjennu 'ba mejénre nga sik'antjaiya en ndare Cristo. 8Tunga tsa tjin xi sikja'axtiuyanu jngu en nda xi kja'etsa'en ngisa nga ko mare xi kjinikja'axtiuyee̱ ngajinnu, kui xi ngatjendibanere kjuana'enre Na'enchana, ninga tsa ji̱n ninga tsa jngu ankje xi ngank'a kjuendejenni. 9Jo kixin_nuu̱ nga titjunre, nde 'ba=nde xin ngani_nuu̱: Tsa tjin xi sikja'axtiuyanu jngu en nda xi kja'etsa'en ngisa nga ko mare xi je kuakjainnu, kui xi ngatjendibanere kjuana'enre Na'enchana. 10Nga 'ba texia̱n, bi temangisjaa̱ nga xuta nda k'uaxjena̱. Tusa mejénna̱ nga Na'enchana nda k'uaxjena̱. Ngu, bi xuta xi tsitsja_ra̱. Tsa xutara xi tetsitsja_ra̱, bi Cristo tetsa'exat'a_ra̱ ya'a. 11'Ba xin_nuu̱ kibi, nts'ia̱. En nda xi tetsikja'axtiuyaa̱, bi tu xuta ngasun'nde kitsitsejen. 12Ngat'a bi xuta xi kitsjana̱ 'ba yakuyana̱ ion, tu Na'enna Jesucristo suba xi yakutsejenna̱. 13Ngat'a je kjinu'yo jotsa'en tsakatejñaa̱ nixtjin kuatse jan. Tsak'ajmetjenngia̱ Na'enchana jotsa'en be xuta judío. 'Ba 'ñu kitsjenngikia̱ xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna Jesucristo 'ba kuamejénna̱ nga kitsikjia̱. 14'Ba ngat'are jotsa'en tsichjire Na'enchana xuta judío, an xi ngisa titjun kitsjen ngisaa̱ ngajinre xuta xi ñatjen kuachee̱. Ngat'a ko ngayéje inimana̱ kitsik'etjusaa̱n kjuachingare xuta chingana̱. 15Tunga kionga kje tsinjía̱n, Na'enchana ja'ajinna̱ 'ba kinchjana̱ tu ngat'are kjuandare. 'Ba kionga kuamejénre, 16yakuna̱ ngat'are Ki'ndire, tuxi sikja'axtiuyañaa̱ en ndare kui ngajinre xuta xi bi judío. 'Ba nga kinchjana̱ Na'enchana, bi xuta kikiningiya_ra̱, 17'ba nde ninga bi kijia̱ naxinanda Jerusalén tsa kikua̱n nchja chinga apóstol xi ngisa tjun nga ko mare an. Tusa kijia̱ nangi Arabia, 'ba jaskan jendiba ngañaa̱ naxinanda Damasco. 18'Ba kionga je ja'a ján nu, kijia̱ naxinanda Jerusalén nga kikua̱n Pedro. Tjio'on nixtjin tsakatejñaa̱ ko kui. 19'Ba bi tsa'be ngisaa̱ kja'e nchja chinga apóstol, tu Santiago sani xi nts'e mani Na'enna Jesús. 20'Ba xi tetsi'indu_nuu̱ nga'e, be= Na'enchana nga bi te'bonacha_nuu̱. 21'Ba jaskan kijia̱ nangi Siria ko nangi Cilicia. 22'Ba ngat'are xuta xi makjainre ngat'a tse'e Cristo xi tjin nangi Judea, bi bexkunna̱ tsakaiñu. 23Tu 'bi= tsu en xi kjint'e ngat'ana̱: “Kuixu xuta xi kitsjengikena nganda'eñu, kuixu xi 'ba nde tsikja'axtiuya nganda'e en nda xi makjainna, nisi kui kuamejénre nga sichaja ion nganda'eñu.” 24'Ba 'batsa'en ngat'a tsa'an kui xutabiu 'ñu je ts'axje Na'enchana.

will be added

X\