COLOSENSES 4

1'Ba jun xi nai kuon, nda ko kixi tiko chu'ndanu. Ngat'a 'yañu nga jun 'ba nde tjinnu jngu Na'en ngank'aa. 2'Ba chukontsjo Na'enchana. Bi nikjejndo nga kua'e_ru kjuanda. 3'Ba nde chuko Na'enchana ngat'ani̱ tuxi kui nda skjex'andenini̱ ña sikja'axtiuyee̱ enre, tuxi k'ueyanii̱ nijmi xi 'mo kis'ejña ngat'are Cristo nixtjin kuatse jan tsakaiñu. Ngat'a kui= kjua kjiyaña̱ nduya nganda'e. 4'Ba chuko Na'enchana ngat'ana̱ tuxi nda ku̱an kuakutsejenña̱ tsajmibiu, jotsa'en tjinnere nga kuinchjaa̱. 5Nda tikja'etsjion jótsa'en mangiko yojonu ngajinre xuta xi bi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana, 'ba nga sa̱ku'ndenu nga si'on xi nda ngat'are xutabiu, 'ba ti'anntsjo. 6'Ba ngantsjai tsja tsa'en chubo 'ba ngatjas'ere xi nda ennu, 'ba tjinne=re xio jótsa'en singojo_ru nga jngu jngu xuta ngayeje. 7'Ba Tíquico, nts'ia xi 'ñu tsimijaa̱n xi nda tsik'etjusun xare, xi 'ba nde titsa'exat'are Na'enna Jesús joni an, kui xi kue'enu nijmi ngat'a tsa'an jótsa'en tejñaa̱ nga'e. 8Tetsikasenkun_nuu̱ kui tuxi xiañu jótsa'en tetsubai̱ nga'e, 'ba tuxi kui si'ñuni̱ kakun. 9'Ba tetsikasenkua̱ Onésimo, nts'ia xi 'ñu tsimijaa̱n xi 'ba nde nda tsik'etjusun xare 'ba xi tu jngu nanginu. Kue'e yejenu nijmi xi tjima nga'e. 10'Ba Aristarco tsikasennu kjuate'nda, xi ñatjen tetsjuyee̱ nduya nga'e, ko Marcos xi fonts'e mani Bernabé. Je kitsa'enu en ngat'are Marcos. Nda chjubetjo tsa kjuechukunnu. 11'Ba nde titsikasennu kjuate'nda Jesús xi 'ba nde Justo 'mi. Ngajinre xuta judío tu kui sani nchjabiu xi inyatsikja'axtiuyakona̱ en ngat'are Na'enchana 'ba jótsa'en batexumare xuta xi tse'e. 'Ba kui nchjabiu xi tsjana̱ kjua'ñu kakun. 12'Ba nde titsikasennu kjuate'nda Epafras, xi tu jngu nanginu. Xi 'ba nde titsa'exat'are Cristo Jesús 'ba ngantsjai ko inimare mi'are Na'enchana ngat'anu kionga fako, tuxi kixi kuinyañu 'ba ku̱atsjekjinniñu 'ba singantsjakjinni_ru yojonu Na'enchana nga sik'etjusun jotsa'en mejénre kui. 13An= ña̱ xi te'bia̱ nga Epafras 'ñu titsja xare yojore nga tu kjuanda tsojon 'ba nga tu kjuanda tse'e xuta xi tjindu naxinanda Laodicea ko xi tjindu naxinanda Hierápolis. 14'Ba Lucas, chjineki xi 'ñu tsimijaa̱n, ko Demas 'ba nde inyatsikasennu kjuate'nda. 15Ta'echi_ru kjuate'ndana̱ nts'ia xi tjindu naxinanda Laodicea 'ba ko chjun xi Ninfas 'mi ko xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna xi mañajan ndaba. 16'Ba nga je kik'exkiyajin_ru xujunbi xingiu, 'ba nde tikasen_ru nga ngat'exkiya nts'ia xi tjindu naxinanda Laodicea. 'Ba 'ba nde t'exkiyo xujun xi kitsikasen_ra̱ nts'ia xi tjindu Laodicea ngayeje. 17'Ba 'ba t'in_ru Arquipo: “Bi nichiyajin nga sik'etjusin xa xi kitsjari Na'enna Jesús.” 18An Pablo ko ndsaa̱ tetsi'induña̱ kjuate'ndana̱. Tikja'etsjion nga nduya kjiya. Ngatjas'enu kjuandare Na'enna Jesús.

will be added

X\