HECHOS 8

1'Ba Saulo 'ba= kji'i kakun nga kjinik'en Esteban. 'Ba ndekuini nixtjinbiu 'etuts'inre nga 'ñu kitsjengicha xuta xi makjainre ngat'a tse'e Jesús xi tjin naxinanda Jerusalén. Kitsojosun ngatsi'i nga kiji nga'nde xi tjin nangi Judea 'ba ko nangi Samaria. Tu nchja chinga apóstol sani xi tsek'endu naxinanda Jerusalén. 2'Ba yak'a nchja xi tsimején Na'enchana kik'eyanijin Esteban 'ba kiski'ndantjai. 3Tunga Saulo 'ñu kuamejénre nga sikjekjin xuta xi makjainre ngat'a tse'e Jesús 'ba xki ni'ya ja'as'en nga kiskjefe xi xi'in 'ba ko xi yanchjin 'ba kiskanis'en nduya. 4Kui xuta xi kitsojosun kitsikja'axtiuya enre Na'enchana nituña ña fi. 5Joni Felipe xi kiji naxinanda Samaria nga kitsikja'axtiuyare xuta xi tjin kio ngat'are Cristo. 6'Ba xuta jngu kitsa'en yojore nga yasen ñojon mé= xi tsu Felipe, ngat'a kjint'e 'ba tsabe nga mé= xi kitsa'en kui nga yakutsejen kjuajere Na'enchana. 7Ngat'a nkjin isennixtjin xi bi nda xi 'etjukajinre xuta 'ñu kiski'ndaya nga 'etju, 'ba nkjin xuta xi bi ma fi 'ba xi ni̱má ndsaku kuanda. 8Tu kjuare kibiu, 'ñu tse kjuatsja kis'e ngajinre xuta xi naxinando tse'e. 9Tunga kio tijña jngu xuta xi Simón 'mi, xi je nda'e tsa'enni kjuatje'e. Kui xi 'ejñure naxinanda Samaria 'ba kitsure yojore nga kui jngu xuta xi 'ñu chjire. 10Ngatsi'i xuta yasen ñojonre xutabiu ka'nda xi ki'ndi 'ba ka'nda xi chinga. ―Xutabi= xi nga'ñure Na'enchana xi Nga'ñu je 'mi ―kitsu xuta. 11Inyabatesinre Simón ngat'a kuankjin nu nga tsa'en kjuatje'e 'ba nga 'batsa'en tsak'onachare xuta. 12Tunga kionga kuakjainre xuta en nda xi Felipe tsikja'axtiuya ngat'are ña batexuma Na'enchana 'ba ngat'are Jesucristo, nchja xi'in ko yanchjin kisatenda. 13'Ba nde Simón kuakjainre ngayeje 'ba kisatenda. 'Ba 'etuts'inre nga kitjenngi Felipe 'ba kuakunre kionga tsabe chu̱ba̱ xi yakutsejen kjuajere Na'enchana ko kjuakun ya'e xi tsa'en Felipe. 14Kionga nchja chinga apóstol xi tjindu naxinanda Jerusalén kjint'e en nga xuta xi tjin nangi Samaria je kuakjainre ngat'a tse'e enre Na'enchana, kitsikasen ngajaan Pedro 'ba ko Juan. 15'Ba kionga echu kio, jako Na'enchana ngat'are xuta xi Samaria tse'e tuxi sa̱kunire Isennixtjintsjere Na'enchana. 16Ngat'a kje fa'ejín ngajinre Isennixtjintsje. Tu sa'e sani kisatenda nga ko ja'enre Na'enna Jesús. 17'Ba 'batsa'en Pedro 'ba ko Juan yanere ntsja, 'ba xutabiu kisakure Isennixtjintsjere Na'enchana. 18'Ba kionga Simón tsabe nga xuta sakure Isennixtjintsjere Na'enchana kionga nchja chinga apóstol banere ntsja, 'batsa'en kuamejénre nga sjare ton. 19―'Ba nde ta'enu ko an kjua'ñubi ―kitsure nchja chinga apóstol―, meni nga tu'ya xi kuane_ra̱ ndsaa̱ 'ba nde sa̱kunire Isennixtjintsjere Na'enchana. 20'Ba 'batsa'en Pedro kitsure: ―Ngatachajakori tonri ngat'a nikja'etsjenni nga ko ton ma minda mé= xi Na'enchana tsja. 21Bi ji 'bakori 'ba bi tsiji xabi, ngat'a ngixkun Na'enchana bi kixi tijña inimari. 22T'ejñe jeri kibiu 'ba ndiba ngani ngixkun Na'enchana, 'ba tets'a_ri Na'enchana tsa sichat'ari nga 'bitsa'en kjinikja'etsjen. 23Ngat'a te'beña̱ nga kitse ngajinri kjuasja 'ba nga kjuach'okun titsik'ejña'ñuri. 24'Ba Simón kitsingojore: ―Chuko jun Na'enchana ngat'ana̱, tuxi tumé ku̱annina̱ xi jun kik'innuu̱. 25'Ba kionga nchja chinga apóstol je kitsikixiya 'ba kitsikja'axtiuya enre Na'enchana kio, 'batsa'en kiji ngani naxinanda Jerusalén. 'Ba ngaya ndiyo, ja'a nkjin nga'nde xi tjin nangi Samaria nga kitsikja'axtiuya en ndare Jesús. 26'Ba 'batsa'en jngu ankjere Na'enchana jako Felipe 'ba kitsure: ―Tisetjen 'ba t'in ndiya xi fini naxinanda Jerusalén 'nda Gaza. Kui ndiyabi xi fa'a nangi t'axin. 27'Ba Felipe tsisetjen 'ba kiji, 'ba ngaya ndiyo kiskajin jngu xuta xi Etiopía tse'e. Kui jngu xuta eunuko, jngu xuta xi nk'a xare xi tsa'exat'are chjun Candace xi reinare xuta xi Etiopía tse'e. Kui xi 'bejñatjo ngayéje tonre chjunbiu. Kui ja'ba je kiji naxinanda Jerusalén tuxi sichjinire Na'enchana 28'ba jendiba ngani nangire. 'Ba tijñayare carretare nga ti'bexkiya enre Na'enchana xujun xi kitsi'indu profeta Isaías. 29'Ba Isennixtjintsjere Na'enchana jako Felipe: ―T'in 'ba titiñat'a_ri xuta xi tijñayare carretabiu ―kitsure. 30'Ba kionga echut'a tiñare, Felipe kjint'e nga xutabiu ti'bexkiya xujun xi kitsi'indu profeta Isaías. ―¿A timankjin=ri mé= xi te'bexkiye? ―kitsure. 31―¿Jótsa'en ku̱ankjinnina̱ nga tsajain xi titsuyana̱? ―kitsu xutabiu. 'Ba tsi'are Felipe nga kuijin 'ba k'uejñat'are kui. 32'Bi tsa'en kua'indut'a ña ti'bexkiya xutabiu: Kui xi kjinik'en joni chutsanga, 'ba bi kiski'ndaya. Xi joni chutsanga xi títi tsangare, 'ba nde tsa'en bi kiskje'i ts'a. 33Kjinisubare 'ba bi kixi kis'endajinre kjua. ¿'Yá= xi ku̱an kuinchja ngat'a tse'e ki'ndire? Ngat'a bi nde tijñakun ngisani ngasun t'anangiu. 34'Ba kio kinchja xuta xi xa nk'a tjinre xi tse'e Etiopía nga tsiningiyare Felipe: ―'Ba t'inna̱ ―kitsure―, ¿'yá= ngat'a tse'e xi titsu profeta nga'e? ¿A ngat'a tse'e= tinchja asa ngat'a tse'e kja'e xuta? 35'Ba 'batsa'en Felipe kinchja 'ba 'nda ña ti'bexkiya xutabiu 'etuts'innire nga kitsuyare en ndare Jesús. 36'Ba kionga inyafiya ndiyo, echu ña tjiyajndiu nanda. ―Tjin nanda nga'e. ¿A bi ku̱an sa̱tendaa̱? ―kitsu xi xa nk'a tjinre xi tse'e Etiopía. 37―Tsa ko ngayéje inimari makjainri, ku̱an ―kitsu Felipe. ―Jun, makjainna̱ nga Jesucristo xi Ki'ndire Na'enchana ―kitsu xutabiu. 38'Ba 'batsa'en 'exa nga kitsikasen'ñu carretare, 'ba ngojó 'etukajen nga kiji ngajin nando, 'ba Felipe yatenda xuta xi xa nk'a tjinre xi tse'e Etiopía. 39'Ba kionga je 'etukajin nando, Isennixtjintsjere Na'enchana kiko t'axin Felipe. 'Ba xuta xi xa nk'a tjinre xi tse'e Etiopía bi nde tsabe ngisani, tunga 'ñu tsja tjinre nga janda kiji ndiyo. 40'Ba Felipe tsabe nga je echu naxinanda Azoto 'ba ja'axtiu xki nga'nde nga titsikja'axtiuya en ndare Jesús 'nda nga echu naxinanda Cesarea.

will be added

X\