HECHOS 7

1'Ba na'mi titjun tsiningiyare Esteban: ―¿A kjuakixi= xi inyatsu nchjabiu? ―kitsure. 2'Ba Esteban kitsingojore: ―Jún nts'ia̱ 'ba jun xi na'en, tasen ñojon. Na'enchana xi tjinre kjuaje kuatsejenre xuta chingana Abraham kionga tijña ngisa nangi Mesopotamia, kionga kje fik'ejñajín nangi Haran. 3'Ba kitsure: “T'ejñe nangiri 'ba xingi 'ba tikeni nangi xi an kuakura̱.” 4'Ba 'batsa'en Abraham 'etju nangi Caldea 'ba kik'ejña naxinanda Haran. 'Ba kionga je k'en na'enre, Na'enchana kitsikasen Abraham nangibi kioña jun tetsubo nganda'e. 5Tunga bi kitsjare nga'nde xi ku̱atse'e nangibi, 'ba ninga bi kitsjare ña kuasen ndsaku. Tunga kitsuya titjunre nga sjare nga ku̱atse'e nangiu 'ba nga jaskan ku̱atse'e ntje xi s'e̱re, ninga kje tjiínre ki'ndi Abraham kui nixtjinbiu. 6Na'enchana 'ba nde kitsure Abraham nga ntje xi s'e̱re k'uendu nangi xi bi kui tse'e, 'ba nga xuta chu'nda ku̱an, 'ba nga ñujun sientu nu kjua'a kjuanima. 7Tunga 'ba nde kitsure Na'enchana: “An sikja'aa̱ kjuanima xuta naxinanda ña chu'nda ku̱an, 'ba jaskan k'uetju kio 'ba sichjina̱ kui nga'ndebi.” 8Na'enchana 'endako kjua Abraham 'ba kitsure nga sa'en xi circuncisión 'mi. 'Ba kui= kjuañu, kionga je jin nixtjin kitsin Isaac, Abraham kitsa'en circuncidar. 'Ba 'ba nde kitsa'en Isaac ko ki'ndire Jacob. 'Ba 'ba nde kitsa'en Jacob ko ngatejó ki'ndi nistire, xi xuta chingana kuán. 9Kui ki'ndire Jacob, xi xuta chingana kuán, kuaxinre ngat'a tse'e nts'e Kuse 'ba yateñare xuta xi Egipto tse'e. Tunga Na'enchana tsakaseko Kuse 10'ba ja'axin yejere kjuabare kui. Na'enchana kitsjare kjuankjin kakun 'ba kjuanda ngixkun Faraón xi ngaku titjunre Egipto. 'Ba Faraón kitsja xare Kuse nga ku̱an xuta titjunre xuta xi Egipto tse'e 'ba xi ngakure ngatsi'i xi tjin ni'yare. 11'Ba 'batsa'en kis'e kjindia 'ba 'ñu tse kjuaba ngayéje nangi Egipto ko ngayéje nangi Canaán, 'ba xuta chingana bi nde kisakunire xi chine. 12Kionga kjint'e en Jacob nga nangi Egipto tjin xi chine, kio titjun kitsikasenni ki'ndi nistire xi xuta chingana. 13'Ba xi majóni ndiya, Kuse yakure yojore nts'e. 'Ba 'batsa'en Faraón tsabexkun xinkjin Kuse. 14'Ba kio Kuse 'exa nga kuechja'a Jacob xi na'enre 'ba ko ngatsi'i xinkjin xi yachute ko kan'ón mani. 15'Ba 'batsa'en Jacob ja'ek'ejña nangi Egipto, 'ba kio k'en. 'Ba nde kio jesun ki'ndi nistire xi xuta chingana kuán. 16'Ba jaskan yojore Jacob kichani Siquem, 'ba kiseyanijin tsju xi Abraham tsatset'are ki'ndire Hamor nga kitsjare ton xi plata ni. 17Kionga je kuatiña nixtjin nga kuajngu en xi kitsu titjunre Na'enchana Abraham, 'ñu nkjin kuan ngisa xuta naxinandana xi nangi Egipto tsik'endu. 18'Ba kio yatexuma kja'e xuta ngaku titjunre Egipto xi bi tsabexkun Kuse. 19Kui xi 'ejñure xutana 'ba ch'o kitsiko xuta chingana. 'Ba 'enere nga sikumare ki'ndixure, tuxi kueyani. 20Kui nixtjinbiu kitsin Moisés. Jngu ki'ndi xi nda kji'i kuán ngixkun Na'enchana, 'ba ján sa kitsicha xichare ngaya ndaba. 21'Ba kionga je tjinnere nga sikumare, ki'ndi chjunre Faraón kiskjebe 'ba kitsicha jo fani tsa ki'ndire. 22'Ba 'batsa'en Moisés kisakuyare kjuachjinere xuta Egipto, 'ba 'ñu kuán nga kinchja 'ba ko ngayéje xi kitsa'en. 23'Ba kionga je yachan nure, inimare Moisés kitsuni nga kuekun xuta xinkjin, xi xuta tse'e Israel. 24'Ba kionga tsabe nga jngu xuta xi Egipto tse'e ch'o titsiko jngu xuta xi Israel tse'e, tsakaseko 'ba kitsik'en xi Egipto tse'e. 'Ba 'batsa'en kitsingojo xi tjimata'en xuta xi Israel tse'e. 25Moisés kitsikja'etsjen nga ku̱ankjinre xinkjin ngat'are xa xi kitsa'ere. Tunga xinkjin bi kuankjinre nga Na'enchana ja'ba je kitsja xare kui, tuxi sik'endundaini. 26Nga kuanyujun Moisés tsabe nga jó nchja xi Israel tse'e inyakjanko xinkjin 'ba kuamejénre nga kuatekjanyare. 'Ba kitsure: “Jun, na'en, nts'io ñu. ¿Ánñu nde jun teni'oni_ru xingiu xi jngu= xi jngu?” 27'Ba 'batsa'en xuta xi titsi'onre xuta xi ngijngu kitsunginiña Moisés 'ba kitsure: “¿'Yá= xi titsja xari nga kuatexumanii̱ 'ba nga k'uendai kjuani̱? 28¿A mejénri sik'ennaa̱ jotsa'en kjinik'en ngujña xuta xi Egipto tse'e?” 29Kionga Moisés kjint'e enbiu, tsanga 'ba kik'ejña nangi Madián, ña tu'yá bexkun. 'Ba kio kis'ere jó ki'ndi. 30Yachan nu jaskan, jngu ankje ja'ekun Moisés nga'nde t'axin xi tiñare ngijñacha xi Sinaí 'mi. Yakure yojore ngajin ndi'ire na'yantsje xi titi. 31Moisés tu 'ba= kuánre kionga tsabe mé= xi tjimatsejenre. 'Ba 'batsa'en kitsitiña tuxi ngisa nda skueni. 'Ba kjint'ere jndare Na'enchana xi kitsure: 32“An= ña̱ Na'enre xuta chingari, an ña̱ Na'enre Abraham ko Isaac 'ba ko Jacob.” 'Ba Moisés jatse nga kitsakjun 'ba bi ma kakun nga kutsejen'a. 33'Ba 'batsa'en Na'enchana kitsure: “'Naxje jnderi, ngat'a nga'nde ña tesen nga'nde tsje. 34Te'beña̱ jótsa'en fa'a kjuanima xuta xi tsa'an xi nangi Egipto tjindu 'ba tent'eña̱ nga inyatsine, 'ba je 'etukajia̱n nga sik'endundaa̱. 'Ba 'batsa'en jabi nga'e ngat'a an sikasenra̱ nangi Egipto.” 35Kui Moisés=bi xi tsabeton nchjabiu nga kitsure: “¿'Yá= xi titsja xari nga kuatexumanii̱ 'ba nga k'uendai kjuani̱?”, kui xi ankjere Na'enchana kuatsejenre ngajin na'yantsje xi titi. 'Ba 'batsa'en Na'enchana kitsikasen Moisés 'ba kitsja xare nga kui xi kuatexumare xutana 'ba nga sik'endundai. 36'Ba 'batsa'en Moisés ts'axjejin nangi Egipto xuta chingana. 'Ba yachan nu kitsa'en kjuakun ko chu̱ba̱ xi yakutsejen kjuajere Na'enchana nangi Egipto ko ngajinre Ndachikun Iniu 'ba ko nangi t'axin. 37Ndekuini Moisés kibi xi kitsure xutare Israel: “Na'enchana sikasennu jngu profeta xi k'uetjujin ngajinnu, jotsa'en kitsikasenna̱ an.” 38'Ba kui Moisés xi tsik'ejñajinre xuta xi kuañajan nangi t'axin. Kui xi jako ankje ngijñacha xi Sinaí 'mi 'ba jako ngani xuta chingana. Kui xi kitsa'ere nga sjana en xi tsjana kjuabenichun. 39Tunga xuta chingana, bi kuamejénre nga yasen ñojon ion. Tusa tsabeton 'ba kuamejénre nga kiji ngani nangi Egipto. 40'Ba xuta chingana kitsure Aarón: “Tindanii̱ na'en xi kuetitjunni̱. Ngat'a bi 'yee̱ mé xi kuánre kui Moisés xi ts'axjejinni̱ nangi Egipto.” 41'Ba 'batsa'en kitsinda jngu isenre tjiundija, 'ba kitsik'en tjiuba tuxi sjanire chje isenbi. 'Ba ts'axjere s'i xi ko ntsja 'endani. 42Tu kjuare kibi, Na'enchana bi nde kitsisinnire xutabiu. Tsakasent'axinre 'ba kitsja'ndere nga sichjire niñu xi tjin ngank'aa, jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana xi kitsi'indu xuta chinga profeta: Jun xuta xi Israel tse'e, ¿a an kika'enuu̱ chje ko tjiuba xi kjinik'ion, nga yachan nu nga tseketsubo nangi t'axin? 43Tusa kichank'angiu ni'yachire na'en xi Moloc 'mi, ko niñure na'en xi Renfán 'mi, 'ba ko isen xi kjinindo tuxi sichjini_ru. 'Ba kui= kjuañu sa'enña̱ nga kjin kuechaninu jun nga'nde xi ngisa t'axin tijñare nangi Babilonia. 44'Ba xuta chingana nangi t'axin tsek'endu 'ba kiko ningu xi najñu ni xi bakutsejen nga Na'enchana 'endakokjua naxinandare, xi kuanda jotsa'en kuamejénre Na'enchana. Ngat'a Na'enchana ja'ba je 'exare Moisés nga k'uenda ningu xi najñu ni jofa tsa'en kuatsejenre. 45'Ba jaskan kitsa'ere xuta chingana kui ningu najñubiu nga ku̱atse'e. 'Ba kui ningu najñubiu ya'a kionga ja'e nangibi, nixtjin nga tjinre xa Josué. 'Ba kiskjanko xuta xi tjindu nga'e, xi Na'enchana ts'axje ngixkun xuta chingana. 'Ba 'batsa'en kuachjen ningu najñubiu ka'nda nga David kuán rey. 46'Ba David kisakure kjuanda ngixkun Na'enchana, 'ba tsi'are nga sindare jngu nga'nde ña ku̱an k'uejña Na'enchana, Na'enre xuta chingana Jacob. 47Tunga Salomón kui xi kitsinda ni'yare Na'enchana. 48Tunga Na'enchana xi ngank'aa tijña bi 'bejñaya ni'ya xi tsinda xuta. Ngat'a 'batsa'en xuta chinga profeta kitsi'indu enre Na'enchana: 49Ngank'aa yaxile xi batejñasaa̱n nga batexumaa̱. 'Ba t'anangiu, kio= ña tsikja'ayania̱ ndsakua̱. ¿Ñáre ni'ya xi sindanuu̱?, kitsu Na'enchana. ¿'Ba ñáre nga'nde ña ku̱an sikja'ayaa̱? 50¿A bi an xi kitsinda ngayéje kibi? 51Tunga jun ―kitsu ngisa Esteban―, ne xton. Inimanu jo=ni xuta xi bi be Na'enchana 'ba bi mejénnú kjuinu'yo xi kjuakixi. Ngantsjai bi nik'etjusun_ru Isennixtjintsjere Na'enchana. Jun ngusunñu ko xuta chinganu. 52Xuta chinganu kitsjenngike ngatsi'i profeta 'ba ka'nda kitsik'en xi kitsuyatitjun ngat'are xuta tsje xi kjua'e. 'Ba kionga je ja'e, jun kjiningantsjo 'ba kjinik'ion. 53'Ba bi tenik'etjusun kjuatexumare Na'enchana nisi kuangantsjo ngat'are ankje. 54Kionga xutaxo kjint'e mé= xi kitsu Esteban, a tu 'ñu= kuakjanre 'ba niki tsajnga nde'ñu. 55Tunga Esteban, kitse ngajinre Isennixtjintsjere Na'enchana nga kiskutsejen ngank'aa, 'ba tsabe kjuajere Na'enchana 'ba nga Jesús sejña nduju ngate kixire Na'enchana. 56―¡Chutsijon! ―kitsu―. Te'bia̱ nga tixa ngank'aa 'ba nga Ki'ndire Xuta xi'in ngate kixire Na'enchana s'ejña. 57Tunga 'ñu kiskji'ndaya nchjabiu nga 'echja ñojon, 'ba ngatsi'i kikja'a Esteban. 58'Ba ts'axjejin naxinando 'ba kio ye'ere ndiojo. 'Ba xi kuán testigo 'endure najñure ngi ndsaku jngu chana'en xi Saulo 'mi nga sikuenda. 59'Ba yejerañu tisatere ndiojo, Esteban jako Na'enchana 'ba kitsu: ―Ji Na'en Jesús, chjubetjai inimana̱. 60'Ba 'batsa'en tsakasenkunch'in 'ba 'ñu kiskji'ndaya: ―Ji Na'en, bi kuenda chjube_ri jere. 'Ba nga je 'ba kitsu, ta'a k'en.

will be added

X\